Tin Hoạt động >> Chính trị

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đưa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống

26/03/2019 09:16:46 Xem cỡ chữ Google
Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), được MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái quán triệt và triển khai tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân trên địa bàn tỉnh. Việc học tập và làm theo đã có sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác, tích. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái ngày càng vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW

MTTQ các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức hội nghị quán triệt, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội Qua tuyên truyền, giáo dục, hầu hết cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã có sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác; nhiệt tình, trách nhiệm trong các mặt công tác, nhất là tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân; thể hiện văn hóa ứng xử nơi công sở. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở khắp các địa phương trong tỉnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội…

Đặc biệt, MTTQ các cấp tỉnh đã có cách làm sáng tạo thông qua việc lựa chọn khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”. Theo đó 100% MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, công chức cơ quan ký cam kết thực hiện 6 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống MTTQ Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Cùng với đó, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, đoàn viên trong hệ thống MTTQ về cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng nhằm hướng tới các mục tiêu Chân - Thiện - Mỹ, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”. Qua đó, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và và chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua học tập Chuyên đề năm 2018 và triển khai chủ đề của năm 2019, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã nâng cao được nhận thức tư tưởng, thấu hiểu hơn về tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là tấm gương sáng ngời và mẫu mực để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức học tập và noi theo; cán bộ, đảng viên đã củng cố thêm niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gương mẫu và vận động đồng nghiệp, gia đình và nhân dân nơi cư trú nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; coi việc học tập là nhiệm vụ thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, vừa có tính lâu dài.

Song song với đó, việc học tập và làm theo Bác cũng được MTTQ các cấp triển khai sâu rộng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; Đến nay có 177 tập thể, 20 hộ gia đình và 94 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Trong các mô hình đã đăng ký, có những mô hình rất cụ thể, sát thực tiễn công tác mặt trận và phù hợp với tình hình cơ sở, như: mô hình chức sắc, chức việc tiêu biểu trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mô hình toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo xanh - sạch - đẹp; mô hình khu dân cư điển hình trong xây dựng nông thôn mới; Khu dân cư tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hưởng ứng chương trình thắp sáng đường quê; mô hình Ủy ban MTTQ xã tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp;  mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, như: trồng chè Bát Tiên, nuôi thỏ ở thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên; trồng măng tre Bát độ tại thôn Tiền Phong, xã Lang Thíp, chăn nuôi ong tại Thôn 10, chăn nuôi trâu tại Thôn 16, xã Lâm Giang (huyện Văn Yên); Công ty TNHH Sơn Tùng, huyện Lục Yên đăng ký mô hình năng động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển nông nghiệp an toàn

Kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh với 5 nội dung cụ thể, trên cơ sở sự tự giác, tự quản của nhân dân, đặc biệt là sự chung sức, chung lòng cùng với cấp uỷ đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị ngăn chặn, vượt qua và khắc phục những khó khăn, yếu kém về kinh tế, xã hội; khắc phục tính hình thức, chạy theo số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa. Tiếp tục duy trì, củng cố 44 mô hình điểm cấp tỉnh trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Hướng dẫn cấp huyện, thị và cơ sở xây dựng mới và củng cố, duy trì 160 mô hình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có có 48/157 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 9/23 phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh được công nhận là “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2016-2017, đạt tỷ lệ 39%. Kết quả bước đầu các mô hình hoạt động khá hiệu quả, có tác động tích cực và sự đồng thuận trong nhân dân góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh như: Mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, giảm nghèo, không có tệ nạn xã hội ở xã Yên Hợp, huyện Văn Yên; huyện Trấn Yên cũng đã xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ”; “Mô hình vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” với nội dung: Người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật và hương ước của khu dân cư; có nếp sống văn hóa; có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình; các thành viên trong gia đình đều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, học tập. Cũng thông qua công tác tuyên truyền vận động đã có hàng nghìn hộ dân hiến đất, ngày công lao động, đóng góp bằng tiền sửa chữa, làm mới đường bê tông liên thôn, bản góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Có thể khẳng định, sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ đó, hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã có những chuyển biến rõ nét. Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động, chất lượng phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính các cấp và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Mô hình phát triển kinh tế trồng dâu, nuôi tằm và nuôi ong lấy mật của các hộ gia đình từ học tập làm theo lời Bác.

Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 một cách quyết liệt và đồng bộ hơn. Trong đó chủ động rà soát, bám sát tình hình thực tế để xác định nội dung đột phá, lựa chọn nội dung có tính khả thi cao để thực hiện, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; Nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu; góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục có hiệu quả những mặt hạn chế, yếu kém, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện thắng lợi chương trình hành động số 144-Ctr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề các năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết TW 6, 7, 8 (khóa XII) thành công việc thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, gắn với triển khai các nhiệm vụ công tác của Mặt trận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc MTTQ các cấp thực hiện Chỉ thị 05, đặc biệt chú trọng nội dung chuyên đề, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nhiệm vụ công tác Mặt trận. Đề cao công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ./.

Bài, ảnh: Đinh Quý - Mai Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h