Tin Hoạt động >> Chính trị

MTTQ đẩy mạnh tuyên truyền phát huy hiệu lực của Luật hòa giải ở cơ sở

18/04/2019 02:06:49 Xem cỡ chữ Google
Những năm qua, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực, mạng lưới tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn và mở rộng khắp các thôn, xóm, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp trong nhân dân. Thành công đó có đóng góp không nhỏ của hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh, các Trưởng ban công tác MT.

Người dân huyện Trấn Yên tìm hiểu các chính sách, pháp luật.

Luật hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm 2013 nhằm điều chỉnh kịp thời thực tiễn phát sinh ở cơ sở và thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Luật hòa giải trong đó xác định “khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài". Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện và thống nhất điều chỉnh về tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở. Qua đó giữ gìn tình đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm ở cơ sở, góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa bàn dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp chính quyền tăng cường công tác quản lý xã hội ở cơ sở, góp phần hạn chế các vụ việc khiếu kiện trong nhân dân, giảm bớt tình trạng khiếu nại đến Tòa án nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước, tiết kiệm thời gian, chi phí của cơ quan nhà nước và công dân.

 Theo đó, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Chương trình phối hợp về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoà giải ở cơ sở giai đoạn 2011- 2016 ; năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ việt Nam tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2022 trong việc thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý; chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành phố triển khai Chương trình phối hợp tới Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư. Đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố đã ký Chương trình phối hợp với phòng Tư pháp về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo đúng chỉ đạo và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTWMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật lồng ghép trong các hội nghị tập huấn, cuộc họp ở khu dân cư, thôn, tổ dân phố ; các cuộc thi tuyên truyền pháp luật; phát tờ rơi, tờ gấp và đặc biệt là tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải (gắn với tập huấn công tác Mặt trận hằng năm) đã tổ chức triển khai  13 hội nghị quán triệt và triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 2.700 lượt đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ pháp chế các sở, ngành, đoàn thể và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ; đội ngũ cán bộ làm công tác hoà giải (UBMTTQ xã, cán bộ Mặt trận, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã; các Tổ trưởng tổ hoà giải ở KDC).

Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện 72 chuyên mục trên trang “Đời sống và Pháp luật” trên Báo Yên Bái, với gần 200 tin, bài; 36 chuyên mục “Pháp luật với cuộc sống” trên sóng truyền hình và 144 chuyên mục trên sóng phát thanh. Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thông qua hình thức phỏng vấn và ghi hình trực tiếp tại cơ sở, đồng thời phát sóng các câu chuyện pháp luật, hỏi đáp pháp luật và các tình huống pháp luật; các lĩnh vực đất đai, hình sự, hôn nhân, gia đình, được biên soạn dưới dạng giải đáp pháp luật; các văn bản liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, nhất là các lĩnh vực có khiếu kiện, gây bức xúc trong xã hội hoặc thường có các vi phạm như: Quy chế dân chủ ở cơ sở; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Đất đai; Luật hòa giải ở cơ sở…; lồng ghép tuyên truyền gắn vào các phong trào về bảo vệ an ninh tổ quốc, cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, các lễ hội văn hóa truyền thống.

 Đến nay toàn tỉnh có 2190 Tổ hòa giải với 12.003 hòa giải viên. Từ năm 2014 đến nay, các hòa giải viên đã tiến hành hòa giải 12.857 vụ việc, hòa giải thành 11.503 vụ đạt tỷ lệ 89,5%. Các vụ việc hoà giải chủ yếu là mâu thuẫn, xích mích giữa các thành viên trong gia đình về quan niệm sống, lối sống, vụ việc tranh chấp nhỏ giữa các cá nhân trong cộng đồng dân cư, trong đó chủ yếu là các lĩnh vực hôn nhân gia đình, đất đai, quan hệ dân sự nhỏ. Nhìn chung, việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, đã tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, vững chắc cho hoạt động hoà giải ở cơ sở đi vào nề nếp, thống nhất và hoạt động có hiệu quả, tạo bước chuyển biến trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Tuy nhiên một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đến hoạt động hòa giải.Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên chưa được thường xuyên, tài liệu pháp luật cung cấp cho cơ sở còn quá ít.

Việc đầu tư kinh phí cho hoạt động này còn hạn chế; chưa có cơ chế chính sách cho những người làm công tác hòa giải. Sự phối kết hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Mặt trận tổ quốc ở cơ sở có lúc có nơi còn thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ….

Để tiếp tục thực hiện tốt Luật hòa giải ở cơ sở các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm phối hợp thực hiện tốt một số nội dung chính sau.

Thứ nhất, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng để nhân dân lựa chọn sử dụng nhiều biện pháp hòa giải nhằm giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng hiệu quả.

Thứ hai, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cần nhận thức sâu sắc và toàn diện về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, từ đó xác định được phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Thứ ba, thường xuyên rà soát, củng cố và kiện toàn kịp thời tổ hòa giải phù hợp với đặc điểm dân cư, địa lý của địa phương. Chú trọng nâng cao kiến thức pháp luật, thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cho tổ hòa giải và hòa giải viên.

Thứ , tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở phải gắn công tác  phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Thứ năm, thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá những ưu điểm, kết quả trong công tác này, chỉ rõ những hạn chế yếu kém còn tồn tại và những biện pháp khắc phục; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, có như vậy hoạt động hòa giải ở cơ sở mới đem lại hiệu quả, chất lượng./. 

Phí Yến

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h