Tin Hoạt động >> Chính trị

Nội dung trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

24/04/2019 05:58:19 Xem cỡ chữ Google
Nhằm tạo chuyển biến căn bản, có sức lan tỏa sâu rộng trong học tập và làm theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có uy tín, năng lực, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch số 130 – KH/TU ngày 16/4 2019 về thực hiện nội dung trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo thực hiện thắng lợi vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên truyền qua các Hội thi.

Nội dung trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, gồm: Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương xây dựng phong cách làm việc “vì dân”; chủ động, sáng tạo, tận tâm, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; nghe dân nói, nói dân tin... với phương châm hành động: “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”; Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp phải thực sự nêu gương trước quần chúng Nhân dân về ý thức rèn luyện, ý chí phấn đấu vươn lên và là tấm gương đạo đức, lối sống, không phô trương, hình thức, lãng phí. Xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý khoa học, dân chủ, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, năng động, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc, tôn trọng cán bộ dưới quyền; Cán bộ, đảng viên phải sâu sát cơ sở; sẵn sàng, chủ động đối thoại với Nhân dân, lắng nghe dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân; không quan liêu, hách dịch, xa cách quần chúng Nhân dân; Nêu gương thực hành văn hóa ứng xử trung thực, chân thành, giản dị, tế nhị, gần gũi, đoàn kết, thân ái; Nêu gương chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị.

Nhiệm vụ chủ yếu: Để thực hiện những nội dung trên người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động, tích cực phổ biến, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về "lấy dân làm gốc"; đồng thời, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ năm 2019. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng văn hóa công sở các cơ quan, đơn vị tỉnh Yên Bái theo hướng "chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo liêm chính. Yêu cầu 100% cơ quan, đơn vị rà soát, công khai quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị để nhân dân theo dõi, giám sát.

Chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính theo Kết luận số 229-KL/TU ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo chỉ số quản trị hành chính công năm 2019 tăng 08 - 10 bậc so với năm 2018; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 4- 6 bậc so với năm 2018;

Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo sát sao để kịp thời tháo gỡ khó khăn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã hoàn thành việc cập nhật, bổ sung thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn trong tháng 5/2019; đảm bảo ít nhất 99,8% thủ tục được giải quyết đúng và trước hạn; 100% lượt đánh giá từ mức hài lòng trở lên. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chế độ công vụ, công chức; báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 6/2019.

Tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong việc gương mẫu thực hiện các quy định của Trung ương và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; coi trọng việc đảm bảo mối quan hệ công tác giữa tập thể cấp ủy với tập thể lãnh đạo, quản lý trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường tự phê bình và phê bình.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp bổ sung nội dung việc thực hiện quy chế làm việc, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu vào các cuộc kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cấp ủy, tổ chức đảng vào các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Tỉnh ủy.

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo kế hoạch năm 2019; trọng tâm là thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2018 và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cấp xây dựng, tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra sau kiểm điểm năm 2018.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc kiểm tra, rà soát việc đăng ký, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo trong năm 2019 đăng ký thêm từ 200 mô hình tập thể và 250 cá nhân điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác.

Tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Phấn đấu cơ bản hoàn thành việc sắp xếp gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, khối huyện trong năm 2019; hoàn thành việc sáp nhập 14 xã không đảm bảo quy mô theo kế hoạch trong năm 2019.

Cấp ủy các cấp làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; đặc biệt là công tác nhân sự đảm bảo số lượng, cơ cấu, chất lượng; tuyệt đối không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới những người uy tín thấp, thiếu dân chủ, không tôn trọng, chăm lo đời sống Nhân dân.

Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các địa phương và tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, đảng viên trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững năm 2019 theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tổng kết, đánh giá thực chất, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết; từ đó, ban hành và triển khai thực hiện thành công kế hoạch đẩy mạnh gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc các dân tộc trong tỉnh, tạo chuyển biến rõ nét xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "Tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2019. Đồng thời, thường xuyên giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, kịp thời phản ánh, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; những vấn đề liên quan trực tiếp đến Nhân dân phải tạo điều kiện cho Nhân dân bàn, thảo luận để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h