Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị khóa IX

07/08/2019 10:14:54 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết 49-NQ/TW trong toàn hệ thống Mặt trận và nhân dân về thực hiện công tác cải cách tư pháp, hướng tới xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ và nghiêm minh, phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tại xã Châu Quế Thượng – huyện Văn Yên.

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái luôn xác định công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng, nhằm góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ, Nhân dân. Vì vậy, trong những năm qua Ban thường trực MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh. Nội dung chủ yếu định hứơng tuyên truyền theo những chuyên đề, tổ chức các điểm chỉ đạo tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, như: Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội về thi hành Hiến pháp; Nghị quyết số 67/2013/QH13 về tăng cường công tác triển khai thi hành Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 2.979 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 218.740 người; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền trong Nhân dân về phòng chống tội phạm, ma tuý, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn dân cư, tạo điều kiện để Nhân dân tìm hiểu và nắm bắt pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với công tác hoà giải ở cơ sở, gắn với 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm; phong trào toàn dân phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

 Trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân để xem xét giải quyết, trả lời; đồng thời tổ chức giám sát việc giải quyết, trả lời của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Đồng thời, MTTQ các cấp tăng cường công tác giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đã tổ chức nhiều đoàn giám sát, khảo sát về công tác tư pháp và việc giải quyết một số vụ án khiếu nại bức xúc, kéo dài ở địa phương; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc tiến hành giám sát trực tiếp, góp phần khắc phục một số hạn chế, từng bước chấn chỉnh những sai sót trong hoạt động của các cơ quan tư pháp ở địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội như: Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13, Nghị quyết số 96/2015/QH13, Nghị quyết số 111/2015/QH13, Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII và các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về công tác tư pháp, về đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm, chống oan, sai và phòng, chống tham nhũng./. 

Nông Thêm

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h