Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

MTTQ các cấp: Hiệu quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 -CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”

15/08/2019 02:09:04 Xem cỡ chữ Google
Ngày 22-11-2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Có thể nói Chỉ thị số 40 được đánh giá là một Chỉ thị quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách khác vươn lên trong cuộc sống. Sau năm năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đến nay, hoạt động tín dụng chính sách đã có nhiều chuyển biến tích cực.

MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và PT Việt Nam chi nhánh Yên Bái trao hỗ trợ tiền xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bám sát các nội dung của Chỉ thị và căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị  40 - CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; Kế hoạch hành động triển khai thực Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 40 của ban Bí thư Trung ương Đảng đến cán bộ MTTQ và đoàn viên, hội viên, nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng về việc tăng cường công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ký Chương trình phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tại Yên Bái (Chương trình phối hợp số 01/CTPH-MTTQ-NHNN, ngày 30/5/2014 phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Yên Bái (Giai đoạn 2014-2019). Qua đó nhằm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, triển khai các hoạt động giám sát, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu, lành mạnh hóa các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. giúp các đối tượng trong đó có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, vay vốn, tạo việc làm... thông qua các chương trình tín dụng và chính sách an sinh xã hội đã góp phần cùng các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo và các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Hằng năm MTTQ thống nhất Chương trình hành động với các Tổ chức thành viên để các Tổ chức thành viên triển khai thực hiện các nội dung phối hợp với NHCSXH nhận ủy thác cấp tỉnh, chính quyền địa phương và các trường dạy nghề trên địa bàn lồng ghép chương trình tín dụng chính sách với dạy nghề nông thôn; đồng thời, tiến hành bình xét cho vay ưu tiên các đối tượng đã qua học nghề, các trường hợp chưa qua học nghề được lập danh sách đưa vào kế hoạch đào tạo nghề của xã; ngoài ra, các Hội đoàn thể các cấp nhận ủy thác có kế hoạch đào tạo cán bộ Hội cấp cơ sở đều mời cán bộ kỹ thuật cấp huyện, xã đến để giới thiệu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi mới để cán bộ Hội tuyên truyền, hướng dẫn lại cho hội viên áp dụng. Trên cơ sở đó, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách
tín dụng ưu đãi, các cấp hội đoàn thể  trong 5 năm đã tổ chức hơn 2.000 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đối với các hộ dân sau khi được vay vốn, nhằm trang bị kiến thức và kỹ thuật mới để người dân áp dụng vào quá trình sản xuất.

Xác định đối tượng phục vụ của hoạt động tín dụng chính sách xã hội là
con vùng sâu, vùng khó khăn, nhận thức không đồng đều, do đó, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chính sách tín dụng xã hội đã được đa dạng hóa về nội dung và hình thức. Đồng thời, Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất như: Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Ngân hàng CSXH tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ Hội được trên 600 lớp cho trên 12.880 lượt cán bộ hội; Tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức gần 10 nghìn lượt tuyên truyền thôn qua các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội, sinh hoạt tổ nhóm. Đến nay 100% cơ sở Đoàn, 95% cán bộ đoàn, 80% đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư được tuyên truyền, tiếp cận chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về chính sách tín dụng; Hội Cựu Chiến binh tỉnh hướng dẫn Hội Cựu chiến binh 9/9 huyện, thị xã, thành phố thực hiện ký phối hợp hoạt động với Ngân hàng Chính sách xã hội cùng cấp. Việc tuyên truyền nêu gương, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác ủy thác, tổ vay vốn, các hộ sử dụng vốn có hiệu quả cũng được các cấp coi trọng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã quan tâm hơn đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Yên Bái (giai đoạn 2014-2019), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch hướng dẫn MTTQ cấp huyện và các tổ chức thành viên phối hợp với Ngân hàng cấp huyện tổ chức giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động của các chi nhánh ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân; trao đổi thông tin và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cư tri và nhân dân liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành viên của huyện hàng năm thực hiện được từ 6-8 cuộc kiểm tra đối với các tổ chức thành viên có vốn tín chấp tại các xã, thị trấn. Ở các tổ chức hội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ trách chương trình và phụ trách địa bàn thực hiện kiểm tra theo chuyên đề hoặc kiểm tra lồng ghép với các nội dung, chương trình công tác theo định kỳ. Ở cơ sở Ngân hàng và MTTQ, các tổ chức Hội cấp xã làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ vay vốn, tham gia chứng kiến các phiên giao dịch tại Điểm giao dịch và họp giao ban với các thành phần đầy đủ theo quy định. Thông qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục, xử lý những trường hợp bình xét cho vay chưa đúng đối tượng, cho vay ké; thu lệ phí sai quy định, sử dụng phí ủy thác và hoa hồng chưa đúng; chấn chỉnh công tác thống kê, theo dõi, báo cáo kết quả hoạt động ủy thác của các tổ chức thành viên; công tác lập và lưu giữ hồ sơ, sổ sách của Tổ vay vốn…

Bên cạnh đó, nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã tác động tích cực đến một bộ phận lớn người nghèo, hộ chính sách, vùng nghèo, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số mà trước đây họ không được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng do không có tài sản thế chấp; tín dụng chính sách đã góp phần đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân, ngoài ra còn đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế tại địa phương. Công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng là một trong những hoạt động lớn của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp nhận ủy thác cho vay (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên), hàng năm, các cấp hội đưa công tác này vào chương trình hoạt động đối với các cấp hội cơ sở; tổ chức tổng kết, bình xét, khen thưởng đối với các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, làm ăn có hiệu quả theo từng cấp Hội từ Trung ương đến địa phương, trên cơ sở đó nhân rộng các mô hình có sức ảnh hưởng lớn trong hệ thống Hội, nhất là cấp Hội cơ sở.

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh. Trong 5 năm qua Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiệm vụ, phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động do MTTQ phát động và chủ trì như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với xây dụng nông thôn mới, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội, công tác Cứu trợ... Với vai trò thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, trên cơ sở “Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, MTTQ, các tổ chức Đoàn thể, các Hội tranh thủ nguồn vốn đầu tư của các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng hàng ngàn mô hình phát triển kinh tế; nhận uỷ thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hội viên, đoàn viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 1 nghìn tỷ đồng điển hình như: Hội Liên hiệp Phụ nữ nhận uỷ thác gần 700 tỷ đồng; Hội Cựu chiến Binh trên 350 tỷ đồng; Hội Nông dân gần 600 tỷ đồng; Tỉnh Đoàn thanh niên trên 200 tỷ đồng….  Ngoài ra, các tổ chức thành viên đã xây dựng được hàng trăm mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả.  Từ những hoạt động trên đã tạo ra sự lan tỏa, cuốn hút hộ nghèo tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, từng bước làm quen với sản xuất hàng hóa, sử dụng vốn đúng mục đích, nhiều hộ đạt mức thu nhập cao đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giầu chính đáng, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thực hiện Chương trình an sinh xã hội của tỉnh về việc hỗ trợ người nghèo khó khăn về nhà ở, các gia đình chính chính sách, 5 năm qua MTTQ tỉnh phối hớp với các Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển (BIDV) thông qua chi nhánh Yên Bái; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (ViettinBank); Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Bái hỗ trợ làm hàng nghìn ngôi nhà nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, các gia đình đình chính sách với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng;

Việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm qua đã được triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Vốn cho vay đúng đối tượng và được người vay (các đối tượng vay vốn) sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hàng năm trên 4%/ năm. Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, các quỹ tín dụng nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng; đồng thời áp dụng linh hoạt các mức lãi suất huy động vốn phù hợp với mặt bằng lãi suất chung trên địa bàn, đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Tiếp tục đầu tư cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải ngân các dự án đã cam kết, cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng học sinh, sinh viên.

Nghị định 55/2015/NĐ- CP ra đời đã tạo một hành lang thông thoáng về mức vay, quy chế đảm bảo tiền vay…để đầu tư cho lĩnh vực Nông nghiệp Nông thôn. Khách hàng vay vốn, đặc biệt là hộ nông dân đã tiếp cận được vốn vay ngân hàng để phát triển SXKD với lãi xuất ưu đãi, cơ chế cho vay thông thoáng đã tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả, thu nhập,đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện được cải thiện, bộ mặt nông thôn được đổi mới đã góp phần tích cực vào chương trình cùng toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới.Thông qua Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động ngân hàng và diễn biến, kết quả về chính sách tiền tệ và hoạt động của ngân hàng, không để những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng trên địa bàn, gây mất niềm tin trong nhân dân, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích của nhân dân nhằm định hướng dư luận và thực hiện đúng đắn chủ trương của Đảng và Nhà nước.Góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa./.

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h