Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT- TTg của Thủ tướng chính phủ

10/09/2019 10:57:16 Xem cỡ chữ Google
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 215/KH- UBND ngày 21/8/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT- TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”.

Công tác tuyên truyền được lồng ghép thông qua các buổi họp thôn

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Yên Bái  triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm đó là: Phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng cùng cấp tuyên truyền thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngay 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngay 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; kết luận số 44- KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09- CT/TW ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư (Khoa XI) về “Tăng cường sự lãnh dạo của Đảng đối với phong trào toàn dân toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTG ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12/CT- TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”; Đẩy mạnh các giải pháp trong thực hiện Đề án “ Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Tích cực tuyên truyền nâng cao cảnh giác về phương thức thủ đoạn và hậu quả do hoạt động “Tín dụng đen” gây ra; tuyên truyền các vụ vỡ hụi, vỡ họ, lừa đảo thông qua huy động vốn; Tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia trực tiếp, gián tiếp các hoạt động liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”. Phối hợp giám sát, ngăn ngừa các hoạt động của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân viên chức tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”; phát huy vai trò giám sát giám sát tại địa bàn khu dân cư, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động “Tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.Đồng thời, tranh thủ phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số; các chức sắc, chức việc của các tôn giáo tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, con cháu trong dòng họ, khu dân cư nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn  của tội phạm có tổ chức, hoạt động “Tín dụng đen”; xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh tổ quốc; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự ngay tại cộng đồng dân cư, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình./.

 

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h