Tin Hoạt động >> Chính trị

MTTQ các cấp: Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 học và làm theo Bác

26/03/2020 10:18:39 Xem cỡ chữ Google
Xuất phát từ nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW, Đảng đoàn MTTQ tỉnh đã tích cực lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu; Bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng đoàn, Chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức hội nghị quán triệt, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Qua tuyên truyền, giáo dục, cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã có sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác; nhiệt tình, trách nhiệm trong các mặt công tác, nhất là tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân; thể hiện văn hóa ứng xử nơi công sở.

Mô hình điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo tại huyện Văn Chấn

Qua 4 năm thực hiện, từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 trong hệ thống MTTQ các cấp đã có sức lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, trở thành những tấm gương sáng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng đoàn MTTQ tỉnh chỉ đạo Chi bộ cơ quan thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ; trên cơ sở đăng ký của mỗi cá nhân từ đầu năm, đồng thời tổ chức nghiêm túc công tác tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng tháng, lấy kết quả làm động lực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục sửa chữa khuyết điểm để ngày càng hoàn thiện bản thân. 

Cùng với đó, Hướng dẫn MTTQ các cấp đã tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, đoàn viên trong hệ thống MTTQ về cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng nhằm hướng tới các mục tiêu Chân - Thiện - Mỹ, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”. Qua đó, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và cơ quan trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Qua học tập Chuyên đề năm 2018, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở nâng cao nhận thức tư tưởng, thấu hiểu hơn về tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là những tấm gương sáng ngời và mẫu mực để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức học tập và noi theo; cán bộ, đảng viên đã củng cố thêm niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gương mẫu và vận động đồng nghiệp, gia đình và nhân dân nơi cư trú nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; coi việc học tập là nhiệm vụ thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, vừa có tính lâu dài.

Thực hiện hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 30/3/2017 về xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó mỗi cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đều nhận thức được để trở thành một cán bộ tốt, một đảng viên tốt, một người công dân tốt, học tập và làm theo Bác phải trở thành một việc tự giác và thiết thực trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên ở tất cả các vị trí, chức vụ công tác của mình đều đăng ký những việc làm cụ thể bằng chương trình, kế hoạch hành động của cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, xác định đây chính là tiêu chuẩn quan trọng để làm căn cứ đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm. Theo đó 100% cán bộ, công chức cơ quan ký cam kết thực hiện 6 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống MTTQ Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng đoàn MTTQ tỉnh chỉ đạo Chi bộ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức MTTQ toàn tỉnh trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể, thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, MTTQ các cấp duy trì củng cố, nhân rộng 204 mô hình điểm trong học học tập và làm theo Bác trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững như xây dựng mới 02 mô hình tham gia xây dựng khu dân cư thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên; thôn Viềng Công, Xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn; 8 mô hình thuộc 4 xã của thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn. Tổ chức ra mắt mô hình khu dân cư đăng ký đạt chuẩn đô thị văn minh tại phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ.

Trong các mô hình đã đăng ký, có những mô hình rất cụ thể, sát thực tiễn công tác mặt trận và phù hợp với tình hình cơ sở, như: mô hình chức sắc, chức việc tiêu biểu trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mô hình toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo xanh - sạch - đẹp; mô hình khu dân cư điển hình trong xây dựng nông thôn mới; Khu dân cư tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hưởng ứng chương trình thắp sáng đường quê; mô hình Ủy ban MTTQ xã tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp;  mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ kiêm Trưởng ban hành giáo Bảo Long, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên; Ông Đoàn Văn Việt, giáo dân, xã Đại Phác, huyện Văn Yên là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực vận động gia đình và bà con giáo dân kính Chúa, yêu nước tốt đời đẹp đạo; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, như: Trồng chè Bát Tiên, nuôi thỏ ở thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên; trồng măng tre Bát độ tại thôn Tiền Phong, xã Lang Thíp, chăn nuôi ong tại Thôn 10, chăn nuôi trâu tại Thôn 16, xã Lâm Giang (huyện Văn Yên); Công ty TNHH Sơn Tùng, huyện Lục Yên đăng ký mô hình năng động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển nông nghiệp an toàn các mô hình điển hình: Mô hình Tổ tự quản về An toàn giao thông tuyến đường Yên Ninh; mô hình Tổ dân nhân tự quản của Tổ dân phố số 57, với 6 nhóm tự quản. Nhờ đó các tuyến đường luôn xanh, sạch, đẹp, trật tự trên cả 3 lĩnh vực: Trật tự đô thị, trật tự an ninh, trật tự trên lĩnh vực nếp sống văn minh đô thị. Mô hình chi hội Cựu chiến binh với quỹ “ấm tình đồng đội ” đã thực hiện nhiều việc có ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng. Chi bộ Khu dân cư Trung Tâm 10 năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được tặng Bằng khen của Thành ủy và Tỉnh ủy.

Kết quả từ việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019, nhiều mô hình phát huy hiệu quả tiếp tục được duy trì, đồng thời triển khai nhiều mô hình mới như “Ngày thứ 7 cùng dân” điển hình như (MTTQ xã Hạnh Sơn) đã huy động được hàng trăm hộ dân ở 2 thôn, bản tích cực tham gia hưởng ứng tổng vệ sinh môi trường, làm sạch cống rãnh, cỏ hai bên đường chạy qua các thôn, bản với gần 2 km; trồng hơn 500m  hoa ở khu vực  nhà văn hóa, ven đường và thu gom rác thải, góp phần làm cho cảnh quan môi trường, bộ mặt nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Có thể nói, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh./.

 

Thanh Xuân

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h