Xây dựng Đảng, chính quyền

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của Phòng không nhân dân tham gia

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của Phòng không nhân dân tham gia

04/06/2020

Trong công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc ngay cả trong thời bình, một trong những nội dung đóng vai trò hết sức quan trọng đó chính là phòng không không quân. Công tác phòng không nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là một nội dung trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong 5 năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các Tổ chức chính trị - xã hội luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hệ thống cán bộ, công chức MT, các hội viên, đoàn viên và nhân dân về Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/92015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân nhằm nâng cao kiến thức phòng không, ý thức cảnh giác cách mạng, chuẩn bị tốt mọi mặt đề phòng, đánh địch xâm nhập, tiến công đường không. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta là "Xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Giáo dục nâng cao nhận thức về âm mưu thủ đoạn của địch, nhất là chiến lược "Diễn biến hoà bình- bạo loạn lật đổ".

Văn Chấn: Tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024

03/05/2020

Ngày 18/01/2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Chấn đã chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ 31/31 xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và hệ thống chính trị về đường lối chiến lược của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và vai trò của MTTQ Việt Nam.

Cựu chiến binh Yên Bái góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

23/10/2017

Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy vai trò trách nhiệm trước nhân dân

21/10/2017

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23/10 tại Hà Nội. Đây là kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân cả nước mong đợi. Theo dự kiến, Kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua 6 dự án luật, cho ý kiến vào 9 dự án luật và xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Bộ Y tế trả lời ý kiến của cử tri về chương trình nâng cao chất lượng y tế vùng cao

17/10/2017

Cử tri tỉnh Yên Bái đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chương trình nâng cao chất lượng y tế vùng cao để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

MTTQ Yên Bái: Đưa pháp luật về khu dân cư

MTTQ Yên Bái: Đưa pháp luật về khu dân cư

16/09/2017

Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư được ủy ban MTTQ tỉnh đặc biệt quan tâm và đã có nhiều giải pháp thực hiện hữu hiệu. MTTQ các cấp luôn chung tay góp sức để pháp luật đến được với người dân.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h