Tin Hoạt động >> Tuyên giáo

MTTQ tỉnh với công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dânhưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước

02/08/2022 03:07:49 Xem cỡ chữ Google
Với mục đích là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo của Mặt trận và đoàn thể trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; tạo sự chủ động trong phối hợp công tác và sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến công tác tuyên truyền, vận động. Nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách của tỉnh đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh...Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên- tuyên truyền miệng. Tích cực, chủ động tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Công tác sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động về lĩnh vực tuyên giáo được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Cùng với đó, triển khai Kế hoạch chuyên đề năm 2022 Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức quán triệt, học tập kết quả Hội nghị lần thứ 4,5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIội;;;;;; và Chỉ thị 05 vào nội dung sinh hoạt của Chi bộ; Đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện ký cam kết thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp thực hiện 6 chuẩn mực người cán bộ Mặt trận; triển khai Kế hoạch xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 05 trong hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay có 250 mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác nắm bắt tình hình Nhân dân và phản ánh ý kiến của Nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước tại các kỳ họp của Quốc hội và HĐND cùng cấp được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai kịp thời. Hằng tháng, quý MTTQ tập hợp báo cáo và dư luận xã hội và tình hình Nhân dân gửi Trung tâm dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổng hợp ý kiến Nhân dân tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp, ý kiến, phản ảnh của đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua hệ thống MTTQ cơ sở và các tổ chức thành viên.

Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền và nghiên cứu dư luận xã hội giai đoạn 2019 - 2024; tăng cường chủ động việc cung cấp nguồn tin chính thống cho Nhân dân. Phối hợp với các cơ quan truyền thông các cấp cung cấp thông tin, đăng tải gần 100 tin/bài phản ánh hoạt động Mặt trận các cấp và trên 300 tin, bài trên Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh Yên Bái.  MTTQ các cấp đã đăng tài và chia sẻ trên 1.000 bài viết trên mạng xã hội. Tại cấp tỉnh, duy trì song song trang Fanpage “Mặt trận Yên Bái” và nhóm “Thông tin công tác Mặt trận tỉnh Yên Bái”; 9/9 trang cộng đồng cấp huyện, 155/173 trang Fanpage MTTQ cấp xã, phường (còn lại là nhóm Facebook); 100% MTTQ các cấp thông tin, tuyên truyền trên các nhóm Zalo. Các kênh thông tin tuyên truyền qua mạng xã hội đã tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương hoạt động của hệ thống MTTQ, góp phần quan trọng trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động Nhân dân giám sát việc thực hiện những cơ chế, chính sách bảo đảm sự phát triển mọi mặt của các dân tộc thiểu số; tôn trọng và phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp truyền thống của các dân tộc, của các tôn giáo đi đôi với loại trừ các hủ tục, mê tín dị đoan. Vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, nâng cao chỉ số hạnh phúc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận đồng đòng bào nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam.

Phối hợp thăm nắm tình hình các dân tộc tôn giáo; gặp mặt, chúc mừng, thăm tặng quà cho các tổ chức, chức sắc tôn giáo, gia đình tín đồ tiêu biểu và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền và phát 33.000 tờ rơi Những điều cần biết về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ ba”, tuyên truyền vận động đồng bào không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ 3, không xuất nhập cảnh trái phép. MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 18/4/2020 của Tỉnh ủy về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Trong sáu tháng đầu năm, toàn tỉnh có 51 trường hợp tảo hôn (năm 2021 là 118 trường hợp), 20 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép (năm 2021 là 125 trường hợp), 01 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Qua công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hôi và sự vào cuộc tích cực của chính quyền, các ngành chức năng, tình trạng tảo hôn, xuất nhập cảnh trái phép tiếp tục giảm so với những năm trước.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung của các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", do MTTQ phát động, Ngay từ đầu năm MTTQ và các tổ chức thành viên đã xây dựng chương trình phối hợp và đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, bằng nhiều hình thức tuyên truyền như panô, băng rôn, áp phích, báo, đài, và thông qua các trang mạng xã hội, tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc, đóng góp kinh phí và ngày công xây dựng các công trình, phần việc, mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm, Nhân dân toàn tỉnh đã hiến trên 8,87km đất để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn; tham gia phát dọn, sửa chữa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm được 593km; tu sửa 9.740m2 nhà văn hóa, sân thể thao; làm mới, sửa chữa 33,25 km đường điện thắp sáng đường quê; nâng cấp 14 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; chăm sóc và trồng mới 36 km đường hoa, trồng trên 11 nghìn cây xanh; đóng góp ủng hộ số tiền 1,654 tỷ đồng tiền mặt; đóng góp đổ cấp phối đường, dải nhựa, đổ bê tông đường được 8,56 km... Qua đó đã góp phần tích cực hoàn thành chỉ tiêu của tỉnh về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 88/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 18/23 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 2/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 01 thị xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

MTTQ chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể duy trì và tiếp tục thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 88 xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 11 xã dự kiến công nhận nông thôn mới trong năm 2022. Trong đó MTTQ thực hiện tiêu chí môi trường tại 24 xã đã được công nhận nông thôn mới và 03 xã đăng ký về đích nông thôn mới

MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 3.147 tổ tự quản, trong đó có 1.415 tổ đạt tổ tự quản tiêu biểu. Năm 2022 phấn đấu xây dựng 708 tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc/Tổng số tổ tự quản tiêu biểu được công nhận. Đến nay mô hình tổ tự quản đã phát huy hiệu quả thiết thực và là điểm đột phá trong việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp; tạo cơ sở pháp lý thuận lợi phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia thực chất vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Đồng thời, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được giao 13 nhiệm vụ, trong đó có 5 nhiệm vụ chung và 8 nhiệm vụ cụ thể...Đến nay, MTTQ tỉnh đang tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo 5 nhiệm vụ chung của Khối, trong 8 nhiệm vụ cụ thể đã có 1 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu đạt 150%; 1 nhiệm vụ đạt 65%, 1 nhiệm vụ đạt 50%, 1 nhiệm vụ đạt 38%; còn lại 4 chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đánh giá.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng từ khâu triển khai hướng dẫn bằng văn bản đến kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả. Quỹ ”Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 4,49 tỷ đồng. Dịp tết Nguyên đán, phối hợp với UBND tỉnh và các ngành có liên quan trong việc huy động và phân bổ nguồn xã hội hóa số tiền 7,9222 tỷ đồng để hỗ trợ, trao tặng 15.580 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn xã hội hóa cấp tỉnh vận động được 7.574 suất quà với số tiền 4,232 tỷ đồng. Phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng 32 nhà đại đoàn kết trị giá 1,420 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Vì người ngèo tỉnh”, nguồn tài trợ của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và ngân hàng HD Bank Yên Bái. Triển khai xây dựng 03 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế giúp hộ nghèo thoát nghèo tại huyện Trấn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ với tổng kinh phí 75 triệu đồng.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, MTTQ tỉnh triển khai một số nội dung:

Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân khắc phục mọi khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, ra sức thi đua, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia, hưởng ứng các Cuộc vận động, các phong trào thi đua do tỉnh, MTTQ và các đoàn thể phát động; tích cực giúp đỡ hộ nghèo, tập trung phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19, không lơ là, chủ quan khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Tuyên truyền thực hiện và sơ, tổng kết các Nghị quyết, Đề án, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giám sát cách thức chọn mẫu, lập danh sách về kết quả điều tra chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (Theo chương trình phối hợp giữa Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam).

Phối hợp tuyên truyền các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững về xây dựng nông thôn mới, về phát triển kinh tế- xã hội, tuyên truyền về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Theo dõi nắm tình hình Nhân dân và những vấn đề nảy sinh trong các dân tộc, tôn giáo. Rà soát, thống kê ngư­ời có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số; chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tôn giáo; người Việt Nam đang sống và làm việc ở nước ngoài có mối liên hệ thường xuyên đối với các thân nhân trong tỉnh./.

Phùng Huy - Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h