Tin Hoạt động >> Tuyên giáo

MTTQ các cấp Yên Bái: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về biển đảo quê hương

23/09/2022 09:40:16 Xem cỡ chữ Google
Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo đã được MTTQ các cấp đẩy mạnh triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

"Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới và giáo dục pháp luật"ĐVTN trường THPT Chu Văn An – huyện Văn Yên tổ chức

Yên Bái là tỉnh không có biển, đảo nhưng hằng năm, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tỉnh tuyên truyền về biển, đảo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng như Trang Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái; Trang Fanpage “Mặt trận Yên Bái” và nhóm “Thông tin công tác Mặt trận tỉnh Yên Bái” và những ưu thế của công tác tuyên truyền miệng, qua họp Chi bộ, thôn, tổ dân phố để thông tin chính xác, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo được phong trào sâu rộng hướng về biển, đảo quê hương. 

Đặc biệt, năm 2021, các địa phương trong tỉnh đã đổi mới phương thức tuyên truyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đó là hạn chế các hình thức hội nghị tuyên truyền trực tiếp, mở rộng các hình thức tuyên truyền gián tiếp, tuyên truyền “không tiếp xúc” thông qua các kênh báo chí, truyền thông, kênh thông tin nội bộ, trên Internet, các trang mạng xã hội, đặc biệt chú trọng triển khai hình thức hội nghị trực tuyến.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tuyên truyền kết quả công tác biển, đảo, biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia đến 100% cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ. Đồng thời, hướng dẫn MTTQ các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp tổ chức phổ biến, tuyên truyền về biển, đảo năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thông tin kết quả triển khai thực hiện “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Luật Biển Việt Nam; Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đa dạng hóa nội dung tuyên truyền biển, đảo, trong đó tập trung một số trọng tâm chính: Kỷ niệm 40 năm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, 10 năm Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Biển năm 2012; Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường; Đảm bảo an ninh – quốc phòng, phát triển kinh tế biển, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam nói chung, người Yên Bái nói riêng, đội ngũ báo chí, chuyên gia, các nhà khoa học quốc tế tham gia các hoạt động thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; các chính sách hậu phương quân đội; khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; khuyến khích nhân dân định cư ổn định lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tuyên truyền đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Tích cực tiến hành trao đổi, đối thoại với các tổ chức, cá nhân có nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

Cùng với đó MTTQ các cấp gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022 cho 380 đại biểu là cán bộ chủ chốt MTTQ các cấp lồng ghép công tác Mặt trận với định hướng nội dung tuyên truyền gắn với tuyên truyền những nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền và nghiên cứu dư luận xã hội giai đoạn 2019 - 2024; tăng cường chủ động việc cung cấp nguồn tin chính thống cho Nhân dân. Phối hợp với các cơ quan truyền thông các cấp cung cấp thông tin, đăng tải hơn 100 tin/bài phản ánh hoạt động Mặt trận các cấp và trên 300 bài viết trên Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh Yên Bái, trong đó có 20 tin bài tuyên truyền về biển, đảo... MTTQ các cấp đã đăng tài và chia sẻ trên 1.000 bài viết trên mạng xã hội. Tại cấp tỉnh, duy trì song song Trang Fanpage “Mặt trận Yên Bái” và nhóm “Thông tin công tác Mặt trận tỉnh Yên Bái”9/9 trang cộng đồng cấp huyện, 103/173 trang Fanpage MTTQ cấp xã; 100% MTTQ các cấp thông tin, tuyên truyền trên các nhóm Zalo. Đồng thời, chú trọng cải tiến, nâng cao về chất lượng hình thức và nội dung tuyên truyền; tạo hiệu ứng và sức lan tỏa trong tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Theo đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, năm 2022 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta. Đây là năm đánh dấu 40 năm Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 ra đời và cũng là năm kỷ niệm 10 năm Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Biển năm 2012. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022 cần tập trung cao điểm vào những dịp kỷ niệm quan trọng nói trên. Cùng với nâng cao vai trò của các cơ quan báo chí của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, MTTQ các cấp cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; đẩy mạnh việc sử dụng các hình thức truyền thông mới trong tuyên truyền về biển, đảo.

 Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt, vừa cơ bản, lâu dài, vừa mang tính thường xuyên, cấp bách, phức tạp, có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền phải đi đôi với chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về vấn đề biển, đảo Việt Nam; không ngừng bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, đồng chí Phùng Quang Huy nhấn mạnh. 

Em Vũ Đức Minh,  học sinh lớp 11A2, Trường THPT Lý Thường Kiệt cho biết: “Ở trường chúng em được học tập, nghiên cứu về truyền thống, lịch sử và chủ quyền biển đảo, đặc biệt là chủ quyền thiêng liêng ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, em thấy rất hay, ý nghĩa, giúp em và các bạn hiểu nhiều hơn về biển, đảo quê hương”.

Bác Vũ Xuân Lập, Tổ dân phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà chia sẻ: Tôi tiếp thu được nhiều kiến thức, nhận thức sâu sắc hơn về tình hình biển, đảo và rất đồng tình với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong ứng xử vấn đề liên quan Biển Đông. Với trách nhiệm của người cao tuổi, tôi sẽ tuyên truyền cho bà con Nhân dân trong tổ hiểu biết về biển, đảo quê hương Việt Nam”…

Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp tận dụng tối đa thế mạnh của các phương tiện truyền thông đại chúng, trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh, Trang Cộng động (Fanpage “Mặt trận Yên Bái”, cùng với đó phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, đặc biệt là phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản tại thôn, tổ dân phố trong công tác tuyên truyền. Đi liền với đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức tuyên truyền theo phương châm: “Tích cực, chủ động, sáng tạo, kịp thời”, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh thông tin tình hình Biển Đông, tiến tới cung cấp thêm thông tin tình hình quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo khu vực phía Tây Nam. Gắn chặt công tác tuyên truyền biển, đảo với công tác thông tin đối ngoại và phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam-Campuchia. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra: “kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”./. 

KIM TUYẾN- MAI HIÊN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h