Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

MTTQ các cấp: Tuyên truyền Lan tỏa Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

14/10/2022 02:04:59 Xem cỡ chữ Google
Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội trên địa bàn tỉnh

Cán bộ Công an huyện Trấn Yên tuyên truyền pháp luật cho đồng bào Mông xã Hồng Ca.

Sau khi Ban Bí thư ban hành Kết luận số 44-KL/TW; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 23/6/2019 về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW trong hệ thống MTTQ các cấp và tổ chức phổ biến, quán triệt cho 100% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đồng thời cụ thể hóa các nội dung vào Chương trình phối hợp thống nhất hành động hằng năm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 456/CTr-CAT-MTTQ, ngày 06/5/2014, giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên với Công an tỉnh; Kế hoạch phối hợp số123/KH-CAT-MTTQ, ngày 14/5/2021 giữa Công an tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021 – 2023.

   Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết về công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng, chống tội phạm gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các phong trào khác của địa phương. Phối hợp đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp tết, Đại hội Đảng bộ các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh hàng năm; thực hiện Thông tư số 23/2012/TT- BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;  xây dựng, củng cố, kiện toàn các mô hình thôn, tổ dân phố tự quản, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ  bí mật nhà nước, quản lý công chức, viên chức và người lao động theo Chỉ thị số 05/CT-TTg  ngày 21/02/2012 của Thủ  tướng Chính phủ  về  nâng cao chất lượng hiệu quả  công tác bảo vệ  bí mật Nhà nước trong tình hình mới được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định, không để lộ, lọt bí mật nhà nước, không có trường hợp cán bộ, công chức và người lao động bị xử lý do lộ bí mật Nhà nước; chú trọng công tác đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh nông thôn đảm bảo các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí 19.2 về an ninh trật tự. Kết quả, đến tháng 7/2022 có 120/150 xã đạt tiêu chí số 19. Quốc phòng và an ninh.

Phối hợp tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8) với nhiều hình thức tuyên truyền: trên hệ thống loa truyền thanh, nhóm zalo, facebook, trang thông tin điện tử, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích ở nơi công cộng, trong cơ quan, doanh nghiệp, trong thôn, tổ dân phố, tổ chức sinh hoạt nhân dân, tọa đàm, tổ chức văn nghệ bằng hình thức sân khấu hóa, xây dựng video clip về phương thức thủ đoạn hoạt động và những giải pháp phòng ngừa tội phạm, những cách làm hay, những gương điển hình tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm. Các hoạt động Ngày hội luôn được đổi mới qua từng năm với tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm cho Ngày hội thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương xây dựng gần 70 phóng sự tuyên truyền những gương điển hình, mô hình tiêu biểu trong thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; đăng tải hơn 620 tin, bài, 04 video chuyên đề trên Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh, gần 100 tin, bài viết trên trang fanpage Mặt trận Yên Bái về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động công tác Mặt trận Tổ quốc các cấp. Phối hợp tổ chức gần 3000 buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến ANTT với gần 50.000 lượt người tham gia và ký cam kết chấp hành, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy ước về ANTT. Hằng năm tái bản in trên 30.000 tờ rơi “Những điều cần biết về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ ba” tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số; Phát huy tốt vai trò của 1.383 tổ hòa giải với 8.676 hòa giải viên, trong 3 năm qua các tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải 4.945 vụ việc, đã hòa giải thành công 4.277 vụ việc. Qua đó ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư được nâng lên, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, bất hòa, làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, gắn kết tình làng nghĩa xóm, đoàn kết trong Nhân dân, Duy trì 1.356/1.356 thôn, tổ dân phố hòm thư góp ý về an ninh, trật tự và tố giác tội phạm và bổ sung tiêu chí an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội trong xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và tiêu chí thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn và bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ văn hóa” được nhân dân đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia. Kết quả hằng năm trên 81% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 68% thôn, tổ dân phố được công nhận văn hóa.

 Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thường xuyên được MTTQ các cấp quan tâm. MTTQ các cấp tham gia phối hợp tiếp trên 6.000 lượt công dân, tiếp nhận trên 5.700 đơn, thư­­; cơ bản các đơn, thư của công dân đã được chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên kiểm tra và tự kiểm tra các nguồn Quỹ vận động từ sự đóng góp, ủng hộ của Nhân dân như Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 đều được quản lý, sử dụng đúng mục đích, chi đúng đối tượng, đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định và hướng dẫn của cấp trên.

 Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 2.026 tổ tự quản về an ninh trật tự với 52.811 thành viên. Với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người góp phần quan trọng vào kiềm chế tội phạm, làm giảm tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm ở địa bàn, đặc biệt là không phát sinh các vụ việc khiếu kiện tập trung đông người trong nhân dân. Phát huy hiệu quả từ mô hình camera an ninh gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, MTTQ các cấp tích cực phối hợp với các đoàn thể, cơ quan liên quan vận động nhân dân đồng thuận, tích cực và tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí trong việc lắp đặt camera an ninh, qua đó giúp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp nắm tình hình về công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức 48 cuộc tiếp xúc, thăm hỏi, tặng 1.167 suất quà động viên, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân các dịp lễ trọng. Phối hợp với Ban trị sự Phật giáo các cấp tiếp tục triển khai phong trào “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến - chùa cảnh văn hóa giai đoạn 2017-2022”. Tổ chức Hội nghị Biểu dương điền hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017- 2019,  giai đoạn 2017-2022. Vận động tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, sống tốt đời đẹp đạo”. MTTQ các cấp tổ chức 66 cuộc tiếp xúc, thăm hỏi, tặng 1.706 suất quà cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất, nhập cảnh trái phép, giai đoạn 2016- 2019, toàn tỉnh có 2.157 trường hợp tảo hôn, 16 cặp hôn nhân cận huyết thống, 1.145 người xuất, nhập cảnh trái phép; giai đoạn 2020 đến hết tháng 6/2022, có 1.043 trường hợp tảo hôn (giảm 1.114 trường hợp, bằng 52%), có 4 cặp hôn nhân cận huyết thống (giảm 12 cặp, bằng 75%), có 415  người xuất, nhập cảnh trái phép (giảm 730 người, bằng 63,76%). Hằng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức nhiều đợt kiểm tra, nắm tình hình, chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Phối hợp với huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu tổ chức 04 Hội nghị gặp mặt 250 già làng, trưởng dòng họ và người có uy tín trong cộng đồng và 03 hội nghị tập huấn cho trên 300 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư về công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn. Qua đó đã phát huy vai trò lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của địa phương về công tác an ninh trật tự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc, có nơi còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, một số người dân chưa tự giác tham gia phong trào. Hoạt động phối hợp giữa Mặt trận, Công an, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, phòng ngừa ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội đôi lúc còn chưa nhịp nhàng, thiếu đồng bộ, chặt chẽ. Các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối lợi dụng chế độ dân chủ và lợi dụng internet, website và mạng xã hội để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các âm mưu và thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trong thời gian tới MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 23/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực, tự giác tham gia bảo vệ An ninh trật tự.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội của địa phương. Tiếp tục xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản tiêu biểu về an ninh trật tự. Định kỳ sơ, tổng kết và làm tốt công tác động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đa dạng công tác vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy vai trò của người uy tín tiêu biểu, các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo. Thường xuyên lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp với lực lượng công an trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 123/KH-CAT-MTTQ ngày 14/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021 – 2023./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h