Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Xã luận: Tỏa sáng niềm tin

04/01/2023 08:05:11 Xem cỡ chữ Google
Tờ lịch đầu tiên của năm mới đã được mở ra, năm 2023 đã bắt đầu! Chào đón năm mới Quý Mão, mỗi chúng ta tràn đầy niềm phấn khởi và tự hào bởi những thành quả đạt được sau một năm nỗ lực vượt khó vững bước đi lên. Mừng năm mới nhân lên niềm vui mới, chúng ta ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ, để năm sau lại nở rộ niềm vui.

Ảnh minh họa

Nhìn li năm qua, trong bi cnh còn nhiu khó khăn thách thc, nhưng MTTQ các cp trong tnh đã phi hp vi các cp, các ngành, các t chc thành viên đẩy mnh tuyên truyn vn động, đoàn viên, hi viên và các tng lp nhân dân đoàn kết, năng động, sáng to, phát huy sc mnh ni sinh, phát huy nhân t con người, thu hút mi ngun lc để to đà cho Yên Bái phát trin nhanh, toàn din, bn vng, đạt được nhiu thành tu quan trng. Góp chung vi thành tích ca tnh, Mt trn T quc các cp không ngng đổi mi ni dung, phương thc hot động, đa dng hóa các hình thc tuyên truyn, vn động tp hp các tng lp Nhân dân phù hp vi tng địa bàn dân cư, dân tc, la tui.

Năm 2022 cùng vi xu thế chuyn đổi xanh, chuyn đổi s là xu thế tt yếu, khách quan đang din ra rt mnh m, sâu rng. Chuyn đổi s góp phn phát huy sc mnh dân tc, sc mnh ca thi đại. Sau 5 tháng trin khai thành lp Trang cng đồng đã đạt được nhng kết qu quan trng vi 173 “Trang cng đồng” đã thành lp và 168 “Trang cng đồng” cp nht thông tin đồng b trên h thng, 100% Ban CTMT thành lp nhóm Zalo. Duy trì hot động Trang thông tin đin t MTTQ tnh Yên Bái, viết, biên tp đăng ti trên 1.500 tin, bài tuyên truyn, 08 video chuyên đề v công tác Mt trn trên Trang thông tin đin t MTTQ tnh, Trang fanpage Mt trn Yên Bái. Thông qua tuyên truyn đã kp thi tuyên tuyn có hiu qu các ch trương ca Đảng, chính sách pháp lut ca Nhà nước, hot động ca h thng MTTQ Vit Nam.

Thc hin Chương trình hành động s 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 ca Tnh y Yên Bái, y ban MTTQ Vit Nam tnh được giao 14 nhim v, trong đó có 6 nhim v chung và 8 nhim v c th; MTTQ đã phi hp vi các t chc thành viên thng nht hip thương, phân công và ban hành các văn bn hướng dn trin khai thc hin nhim v.Đến nay, 06 nhim v chung ca MTTQ và các đoàn th tnh đã hoàn thành. Trong 8 nhim v c th ca MTTQ tnh, có 6 nhim v vượt ch tiêu (giúp đỡ thoát nghèo: 20/15 h, vượt 133%, vn động qu người nghèo và chương trình an sinh xã hi cp tnh: 8/3 t vượt 267%, xây dng nhà đại đoàn kết: 100/20 nhà, vượt 500% (trong đó vn động Trung ương MTTQ h tr 10 nhà, các doanh nghip, t chc trung ương và địa phương h tr 71 nhà, qu người nghèo tnh: 19 nhà); xây dng 3/2 mô hình phát trin kinh tế, vượt 150%, xây dng 795/1.415=56,2%/40% t t qun đạt tiêu biu xut sc, vượt 140%; V vn động gim thiu tình trng to hôn, gim t 118 trường hp còn 68 trường hp (gim 50)= 42,4%/15%, vượt 282% kế hoch); 2 nhim v đạt 100% so vi kế hoch đó là thc hin tiêu chí môi trường ca 3 xã đạt nông thôn mi năm 2022, vn động ng h công tác phòng chng dch Covid 19 đạt trên 5 t đồng.

Để thc hin tt nhim v chính tr ca tnh; phát huy vai trò nòng ct ca MTTQ và các đoàn th trong xây dng khi đại đoàn kết toàn dân tc, vai trò ca đoàn viên, hi viên trong thc hin các nhim v chính tr, phát trin kinh tế xã hi, MTTQ các cp tiếp tc tuyên truyn, vn động, đoàn viên, hi viên và nhân dân tích cc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuc vn động do Mt trn T quc và các đoàn th phát động, trng tâm là Cuc vn động“Toàn dân đoàn kết xây dng nông thôn mi, đô th văn minh”, Phong trào thi đua “Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai b b li phía sau” giai đon 2021-2025.. Vi phương châm “Ly sc dân để lo cuc sng cho dân”, năm qua MTTQ các cp đã phi hp vi các t chc chính tr xã hi tuyên truyn vn động để nhân dân hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, tham gia hàng ngàn ngày công lao động để tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Bên cnh đó, MTTQ Vit Nam các cp trong tnh đã tích cc tuyên truyn, trin khai vn động Qu “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hi. Năm 2022 Qu ”Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hi thông qua MTTQ các cp tiếp nhn ca Trung ương Mt trn và các tp th, cá nhân, doanh nghip trên 18 t đồng (cp tnh tiếp nhn trên 8 t đồng). y ban MTTQ Vit Nam tnh ra Li kêu gi ng h QuĐền ơn đáp nghĩa” tnh năm 2022; Phi hp vi Ban Qun lý QuĐền ơn đáp nghĩa” vn động, tiếp nhn trên 3,3 t đồng. T ngun qu trên MTTQ tnh đã phân b kinh phí xây dng 108 nhà Đại đoàn kết cho h nghèo trên địa bàn tnh vi kinh phí h tr 5,210 t đồng (trong đó MTTQ tnh thc hin 100 nhà, các s ngành thc hin 08 nhà); tng 7.574 sut quà Tết vi s tin 4,232 t đồng; tng quà 82 h nghèo, h cn nghèo vi s tin 53,5 triu đồng nhân ngày hi đại đoàn kết dân tc; trin khai xây dng các mô hình h tr phát trin kinh tế giúp h nghèo thoát nghèo vi tng kinh phí h tr 75 triu đồng t Qu “Vì người nghèo” tnh để h tr h nghèo mua cây, con ging và các h tr khác.

Có th khng định, vic trin khai thc hin các phong trào thi đua yêu nước, các cuc vn động ca MTTQ và các t chc thành viên các cp trong tnh thi gian qua đã có bước chuyn biến mi quan trng. H thng MTTQ đã huy động sc mnh ca toàn dân, đẩy mnh các phong trào thi đua yêu nước, t chc trin khai tp trung, thng nht, to thành phong trào thi đua rng rãi, mang li hiu qu thiết thc góp phn thc hin các mc tiêu kinh tế - xã hi, quc phòng - an ninh ca tnh; xây dng, cng c vng chc khi đại đoàn kết toàn dân tc, ngày càng khng định, nâng cao vai trò, v trí ca MTTQ Vit Nam trong h thng chính tr và trong xã hi, góp phn đưa tnh ta phát trin nhanh và bn vng.

Năm 2023 đã bt đầu mang theo khí thế và nhng k vng mi./.

 

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h