Tin Hoạt động >> Văn bản mới

MTTQ tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

20/02/2023 10:53:32 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 676/KH-MTTW-BTT ngày 01/02/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Kế hoạch số 17/KH-TNMT-BTT ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch 282/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân
Nội dung kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và và thi hành Luật Đất đai.

Bởi vậy việc tổ chức phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm theo đúng phương thức tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Từ đó, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đóng góp của Nhân dân.

Đối tượng lấy ý kiến gồm các tầng lớp Nhân dân; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên; Các chuyên gia, nhà khoa học, các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Kế hoạch cũng nêu rõ, nội dung tập trung vào việc lấy ý kiến đối với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo.

Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm 9 nội dung: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Tập trung góp ý sâu sắc hơn vào một số nội dung cụ thể

 

Nhóm đối tượng các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, các nhà khoa học, chuyên gia, các Hội đồng tư vấn của MTTQ Việt Nam tham gia toàn diện các nội dung, điều, khoản của dự thảo Luật. Tùy điều kiện và khả năng cụ thể, từng nhóm đối tượng tập trung góp ý sâu sắc hơn vào một số nội dung cụ thể.

Theo đó, các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ tập trung vào 7 nội dung: Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ tập trung vào 12 nội dung gồm: Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chế độ sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; chính sách đất đai đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động.

Các chuyên gia, nhà khoa học, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung vào 9 nội dung: Phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; về đất tôn giáo; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Hình thức lấy ý kiến

 Góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ - Pháp luật). Đồng thời gửi kèm bản mềm theo địa chỉ Email: bandcplmtyb@gmail.com.

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm (gọi chung là hội nghị) do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quyết định phù hợp với các nội dung góp ý và đối tượng tham gia.

Góp ý trực tiếp thông qua webite chính thức lấy ý kiến Nhân dân đôi với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ: luatdatdai.monre.gov.vn.

 Thông qua cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

 Trên trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái

 Đối với các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tâm huyết, muốn tham gia góp ý kiến nhưng do điều kiện cụ thể, khó khăn trong việc viết thành văn bản thì thông tin đến Ban Dân chủ - Pháp luật để cử cán bộ lắng nghe, ghi chép ý kiến tâm huyết của các vị để tập hợp, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian lấy ý kiến

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 05/3/2023.

Theo đó, ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh  phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh theo dõi việc lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Phối hợp với các Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi; tổng hợp kết quả góp ý kiến tham gia gửi các cơ quan chức năng.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố căn cứ Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân; chủ trì lấy ý kiến các Ban tư vấn, tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và nhân dân trên địa bàn về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước ngày 5/3/2023./.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h