Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

26/04/2023 10:37:24 Xem cỡ chữ Google
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Chỉ thị số 36/CT/TU về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023 và các năm tiếp theo.

Chỉ thị nêu rõ, đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư; làm sạch, xác thực thông tin công dân đóng bảo hiểm y tế, tiêm chủng phòng ngừa Covid-19; thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân thay thế bảo hiểm y tế giấy, tạo điều kiện thuận lợi, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: trang, thiết bị thực hiện nhiệm vụ Đề án thiếu đồng bộ nên việc số hóa, xác thực dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ, khai thác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn gặp nhiều khó khăn; trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của một số cán bộ, công chức còn hạn chế; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến chủ yếu đẩy mạnh số lượng, chưa thực sự quan tâm về chất lượng nên số lượng dịch vụ phát sinh hồ sơ còn ít; công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Để đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong tình hình mới, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu đưa chỉ tiêu thực hiện Đề án 06 vào nghị quyết của cấp ủy, chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện.

Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang; đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, cơ quan, doanh nghiệp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc tích cực hưởng ứng, tham gia triển khai, thực hiện Đề án 06, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới. Trong năm 2023, 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đăng ký tài khoản dịch vụ công, gương mẫu thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Tập trung rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng, phục vụ tốt hơn; lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy từ "làm thay, làm hộ ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng yếu thế, chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tộc thiếu số, các nhóm đối tượng có trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấv sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số, góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số tại địa phương.

Tập trung hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, dữ liệu đất đai, nhà ở, an sinh xã hội để xác thực, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

Thu thập, cập nhật, xác thực thông tin về tài khoản của các đối tượng đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo chính sách của Trung ương và chính sách đặc thù của địa phương, phấn đấu thực hiện chi trả trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho 100% các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money và các hình thức hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước, bảo đảm chính xác, nhanh chóng, tiện lợi, kịp thời.

Tổ chức thống kê, cập nhật thông tin, dữ liệu về bác sĩ, y sĩ, bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc, giường bệnh, trang thiết bị y tế, dược phẩm,... để phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện rà soát, đối chiếu, cập nhật, làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chỉ đạo các cơ sở y tế cập nhật dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân bằng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử có tích hợp Bảo hiểm y tế...

Rà soát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương để tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng, thành thạo sử dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ phục vụ yêu cầu công việc và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h