Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Chi bộ MTTQ tỉnh Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ĐI VÀO CHIỀU SÂU VÀ THỰC CHẤT

09/05/2023 09:22:25 Xem cỡ chữ Google
Xuất phát từ nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội; là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và phải đi vào chiều sâu, thực chất, có sức lan tỏa mạnh mẽ, là một trong những giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, nhất là ở cơ sở thông qua việc làm và hành động cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong nhiều năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những lời dạy của Bác đối với hệ thống và cán bộ Mặt trận đã trở thành việc làm thường xuyên, nghiêm túc của Đảng Đoàn, Chi bộ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, MTTQ các cấp trong tỉnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong hệ thống MTTQ.

Sau giờ sinh hoạt Chuyên đề thường kỳ của Chi bộ, cán bộ đảng viên Chi bộ MTTQ tỉnh tham gia lao động dọn dẹp vệ sinh cơ quan.

 

Từ chuyển biến về nhận thức…

Thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05) và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương; ngay sau khi Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 28/02/2017, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận, đặc biệt là gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4).

Đặc biệt sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan MTTQ tỉnh nói riêng, MTTQ các cấp trong tỉnh nói chung ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn. Mỗi cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đều nhận thức được tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, đồng thời cũng là tấm gương của một con người chân chính, bình dị; ai cũng có thể học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để trở thành một cán bộ tốt, một đảng viên tốt, một người công dân tốt; học tập và làm theo Bác phải trở thành một việc tự giác, thường xuyên và thiết thực trong đời sống hàng ngày.

 Từ đó, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên ở tất cả các vị trí, chức vụ công tác của mình đều đăng ký những việc làm cụ thể bằng chương trình, kế hoạch hành động của cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, xác định đây chính là tiêu chuẩn quan trọng để làm căn cứ đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm.

Chi bộ cơ quan MTTQ tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các chuyên đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ và cơ quan. Qua học tập Chuyên đề hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan đã nâng cao được nhận thức tư tưởng, thấu hiểu hơn về tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là những tấm gương sáng ngời và mẫu mực để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức học tập và noi theo; cán bộ, đảng viên đã củng cố thêm niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gương mẫu và vận động đồng nghiệp, gia đình và nhân dân nơi cư trú chấp hành tốt  chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nhiệm vụ thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, vừa có tính lâu dài. Hằng năm Đảng đoàn, chi bộ cơ quan MTTQ tỉnh đã kiểm điểm đánh giá những kết quả đạt được, những khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần làm trong năm tiếp theo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW. Trong 02 năm, Chi bộ MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát 02 đảng viên trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

Cùng với đó, Chi bộ tăng cường đổi mới trong công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như viết, biên tập, đăng tải trên Trang thông tin Ủy ban MTTQ tỉnh và Trang Fanpage Mặt trận Yên Bái trên 100 tin, bài tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhằm thống nhất cao về tư tưởng và hành động.

Nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 02 năm qua, Chi bộ MTTQ tỉnh luôn quán triệt phát huy vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan Mặt trận Tổ quốc về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, cán bộ đảng viên Chi bộ cơ quan MTTQ tỉnh đã có nhiều đột phá, cách làm sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện chương trình công tác của Mặt trận; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo Bác mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, hàng trăm mô hình, hàng nghìn việc làm theo Bác đã được lựa chọn và triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như; mô hình tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc ở thôn, tổ dân phố. MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản, nâng tổng số mô hình tự quản hiện có là 3.457 tổ tự quản, trong đó có 1415 mô hình tiêu biểu. Năm 2022 thực hiện Chương trình hành động số 56-CT/TU của Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng và công nhận 795 mô hình tổ tự quản đạt tiêu biểu xuất sắc. Các mô hình tổ tự quản đã phát huy hiệu quả tốt, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, xây dựng thôn, tổ dân phố đồng thuận, hạnh phúc. Tiếp tục duy trì 121 tổ hợp tác do MTTQ chủ trì thành lập, đến nay nhiều tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân.

Cùng với đó cán bộ đảng viên của chi bộ thường xuyên đổi mới phong cách, tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, sâu sát cơ sở, có trách nhiệm với Nhân dân nhằm xây dựng văn hóa, đạo đức ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh Đảng, góp phần xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”,

Đến việc làm cụ thể

Chi bộ, Ủy ban MTTQ tỉnh xác định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 phải đi vào chiều sâu, thực chất, có sức lan tỏa mạnh mẽ, là một trong những  giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, nhất là ở cơ sở thông qua việc làm và hành động cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ nhận thức đó, cùng với việc triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm đã được xác định trong chương trình hành động của MTTQ tỉnh với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hằng năm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn việc học tập và làm theo Bác với các việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, hằng năm Đảng đoàn MTTQ tỉnh Yên Bái chỉ đạo Chi bộ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bám sát thực hiện hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, nhiệm vụ của Mặt trận theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU, số 56-CTr/TU, của Tỉnh ủy Yên Bái về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021, 2022, MTTQ các cấp đã tuyên truyền triển khai rộng khắp các Phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là cuộc vân động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vân động “Người Việt Nam Ưu tiên dùng hàng Việt Nam), phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Đồng thời,  tổ chức triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức MTTQ toàn tỉnh trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể, thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, MTTQ các cấp xây dựng được 712 mô hình dân vận khéo, 250 tập thể, 40 hộ gia đình và 100 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Đối với Chi bộ Cơ quan MTTQ tỉnh xây dựng 01 mô hình tập thể tiên tiến và 03 gương điển hình tiên tiến.

Trong các mô hình đã đăng ký, có những mô hình cụ thể, sát thực tiễn công tác Mặt trận và phù hợp với tình hình cơ sở, như: mô hình chức sắc, chức việc tiêu biểu trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mô hình toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, thắp sáng đường quê; đảm bảo xanh - sạch - đẹp; mô hình thôn điển hình trong xây dựng nông thôn mới; thôn, tổ dân phố tự quản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, về an ninh trật tự. Đặc biệt năm 2023, Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với thực hiện vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” MTTQ các cấp đã phối hợp, thống nhất giữa các tổ chức thành viên của MTTQ triển khai 5 nội dung cuộc vận động phù hợp với yêu cầu mới, tích cực vận động Nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc, đóng góp kinh phí và ngày công xây dựng các công trình, phần việc, mô hình góp phần hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

“Nói dân nghe, làm dân tin”

“Nói dân nghe, làm dân tin”, cán bộ đảng viên của Chi bộ đã phối hợp Ban Thường trực tuyên truyền vận động nhân dân hoàn thành những nhiệm vụ gian khó nhất. Đó là kết quả mà những năm qua, cán bộ, đảng viên chi bộ đã phát huy tốt vai trò nêu gương, vượt mọi khó khăn làm tốt “dân vận khéo” vận động Nhân dân tự nguyện hiến trên 200 nghìn m2 đất; ủng hộ gần 300 nghìn ngày công lao động, gần 100 tỷ đồng để xây dựng 31 nhà văn hóa thôn và đổ bê tông 335 km đường giao thông nông thôn; tham gia 350.000 ngày công phát dọn, sửa chữa, nạo vét trên 1.900 km cống, rãnh; xây dựng mới 270 tuyến công trình đường điện “thắp sáng đường quê” với chiều dài 233 km; chăm sóc và trồng mới 595 tuyến (190 km) đường hoa; trồng trên 15 nghìn cây xanh. MTTQ các cấp tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã về đích nông thôn mới, đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Kết quả tỷ lệ ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã đạt nông thôn mới đạt từ 96% trở lên. Hướng dẫn MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thực hiện tiêu chí đô thị văn minh thông qua vận động người dân xây dựng, chỉnh trang nhà cửa; chấp hành các quy định về kinh doanh, buôn bán, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng và nhân rộng các tuyến đường văn minh ở các khu phố bảo đảm thông thoáng, cảnh quan sạch đẹp. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 99/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 18/23 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 3/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Năm 2022, MTTQ chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể duy trì và tiếp tục thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 88 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Trong đó MTTQ tiếp tục thực hiện tiêu chí môi trường tại 24 xã đã được công nhận nông thôn mới và 03 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2022. Triển khai Kế hoạch 56/KH-MTTQ-BTT, ngày 13/10/2022 về việc khảo sát lấy ý kiến người dân về chất lượng môi trường sống năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái với số lượng 54.000 phiếu. Từ kết quả khảo sát sẽ tham mưu, đề xuất với tỉnh những giải pháp về bảo vệ môi trường. Phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tiến hành bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2022, toàn tỉnh số gia đình văn hoá đạt 82%; thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn thôn, tổ văn hoá đạt 69%.

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022 và Kế hoạch số 37-KH/TU của Tỉnh ủy về xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. MTTQ và đoàn thể các cấp đã có cách làm đổi mới, với nhiều giải pháp, mô hình hay để tuyên truyền, thực hiện việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp duy trì và nhân rộng phong trào xây dựng “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022 đạt 62,57%, dự kiến có 90% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc; 39% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt tiêu chí thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc.

Học tập Bác ở tấm lòng nhân ái thông qua các hoạt động An sinh xã hội chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội

Học và làm theo Bác, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên còn tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia ủng hộ các Quỹ. Trong 2 năm, Quỹ ”Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội thông qua MTTQ các cấp tiếp nhận của Trung ương Mặt trận và các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trên 28 tỷ đồng ). MTTQ tỉnh đã phân bổ kinh phí xây dựng 223 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với kinh phí hỗ trợ trên 10 tỷ đồng; tặng trên 23 nghìn suất quà Tết với số tiền trên 9 tỷ đồng; triển khai xây dựng các mô hinh hỗ trợ phát triển kinh tế giúp hộ nghèo thoát nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ 75 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo tỉnh để hỗ trợ hộ nghèo mua cây, con giống và các hỗ trợ khác. Tiếp tục phối hợp với Ban điều hành Dự án huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân chăm sóc đàn bò thuộc “Dự án nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản” năm 2020.

Nói về những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Chi bộ và MTTQ các cấp, đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: “Có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua trong Chi bộ cơ quan MTTQ tỉnh cũng như trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh Yên Bái đã được triển khai đồng bộ với nhiều nhiệm vụ, giải pháp, cách làm sáng tạo và đạt được những kết quả thiết thực thông qua việc chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đây cũng chính là những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, mang tính lâu dài MTTQ tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện trong hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn để Chỉ thị 05 thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống, có chiều sâu, thực chất. Điều quan trọng nhất là dù với cương vị lãnh đạo hay cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì mỗi cá nhân đều có thể học tập tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, luôn thấm nhuần những lời dạy của Bác đối với hệ thống và cán bộ Mặt trận để thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.

Với những kết quả đã đạt được, 2 năm liên tục Chi bộ MTTQ tỉnh được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận là chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đơn vị tiêu biểu trong “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2016-2020)./.

Kim Tuyến - Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h