Tin Hoạt động >> Phong trào

MTTQ các cấp: Sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05

29/05/2023 02:57:29 Xem cỡ chữ Google
Ngay sau khi tiếp thu Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng đoàn MTTQ tỉnh đã giao Chi bộ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện và đã ban hành văn bản số: 159/KH-MTTQ-BTT ngày 14 tháng 4 năm 2021 để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2026 trong hệ thống MTTQ các cấp. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo theo chuyên đề, theo năm đảm bảo việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW kịp thời, hiệu quả.

Cán bộ và người dân xã Khao Mang chung tay làm đường giao thông nông thôn.

Xuất phát từ nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội; là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, MTTQ các cấp đã nghiêm túc triển khai tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức nội dung Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Quy định số 16-QĐ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái; bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương; triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW năm 2022 gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, tỉnh và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động bằng hành động cụ thể, góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trịcủa tỉnh. Phát huy yếu tố văn hóa, con người gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng con người Yên Bái và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Coi trọng việc liên hệ thực hiện của tập thể và cá nhân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức hội nghị quán triệt, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trang (fanpage) Mặt trận Yên Bái. Qua đó, góp phần làm cho mỗi cán bộ, công chức người lao động trong hệ thống MTTQ các cấp, và nhân dân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến trong việc phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và quê hương Yên Bái phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng và thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái và đã xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở khắp các địa phương trong tỉnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội…

Việc kết hợp giữa học tập với làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hành động tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận, Đảng Đoàn đã chỉ đạo Chi bộ nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, định kỳ của cơ quan theo chủ đề hàng năm. Căn cứ vào hướng dẫn học tập chuyên đề, 100% MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, công chức cơ quan ký cam kết thực hiện 6 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống MTTQ Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nội dung đăng ký làm theo của tập thể và cá nhân được cụ thể, rõ việc, không chung chung, thiết thực. Đồng thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW  ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về  ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương  tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”.

Hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả các chuyên đề  hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và cơ quan trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Qua học tập Chuyên đề hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã nâng cao được nhận thức tư tưởng, thấu hiểu hơn về tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là những tấm gương sáng ngời và mẫu mực để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức học tập và noi theo; cán bộ, đảng viên đã củng cố thêm niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gương mẫu và vận động đồng nghiệp, gia đình và nhân dân nơi cư trú nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; coi việc học tập là nhiệm vụ thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, vừa có tính lâu dài. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW Đảng đoàn Mặ trận đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần làm trong năm tiếp theo để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm; trong 02 năm, Chi bộ MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát 02 đảng viên trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương xây dựng gần 2.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền, Viết, biên tập, đăng tải trên Trang thông tin Ủy ban MTTQ tỉnh và Trang Fanpage Mặt trận Yên Bái trên 500 tin, bài tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhằm thống nhất cao vềtư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Đảng đoàn MTTQ tỉnh Yên Bái chỉ đạo Chi bộ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bám sát thực hiện hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, nhiệm vụ của Mặt trận theo Chương trình hành động số 56, 18 của Tỉnh ủy Yên Bái về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021, 2022, MTTQ các cấp đã tuyên truyền triển khai rộng khắp các Phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là cuộc vân động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vân động “Người Việt Nam Ưu tiên dùng hàng Việt Nam), phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Đồng thời,  tổ chức triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức MTTQ toàn tỉnh trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể, thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, MTTQ các cấp xây dựng được 712 mô hình dân vận khéo, 250 tập thể, 40 hộ gia đình và 150 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Trong các mô hình đã đăng ký, có những mô hình rất cụ thể, sát thực tiễn công tác Mặt trận và phù hợp với tình hình cơ sở, như: mô hình chức sắc, chức việc tiêu biểu trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mô hình toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo xanh - sạch - đẹp; mô hình khu dân cư điển hình trong xây dựng nông thôn mới; Khu dân cư tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hưởng ứng chương trình thắp sáng đường quê; mô hình Ủy ban MTTQ xã tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp;  mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… phối hợp, thống nhất giữa các tổ chức thành viên của MTTQ triển khai 5 nội dung cuộc vận động phù hợp với yêu cầu mới, tích cực vận động Nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc, đóng góp kinh phí và ngày công xây dựng các công trình, phần việc, mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong 2 năm qua, MTTQ các cấp đã tuyên truyền vận động Nhân dân tự nguyện hiến trên 200 nghìn m2 đất; ủng hộ gần 300 nghìn ngày công lao động, gần 100 tỷ đồng để xây dựng 31 nhà văn hóa thôn và đổ bê tông 335 km đường giao thông nông thôn; tham gia 350.000 ngày công phát dọn, sửa chữa, nạo vét trên 1.900 km cống, rãnh; xây dựng mới 270 tuyến công trình đường điện “thắp sáng đường quê” với chiều dài 233 km; chăm sóc và trồng mới 595 tuyến (190 km) đường hoa; trồng trên 15 nghìn cây xanh. MTTQ các cấp tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã về đích nông thôn mới, đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Kết quả tỷ lệ ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã đạt nông thôn mới đạt từ 96% trở lên. Hướng dẫn MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thực hiện tiêu chí đô thị văn minh thông qua vận động người dân xây dựng, chỉnh trang nhà cửa; chấp hành các quy định về kinh doanh, buôn bán, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng và nhân rộng các tuyến đường văn minh ở các khu phố bảo đảm thông thoáng, cảnh quan sạch đẹp. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 99/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 18/23 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 3/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Năm 2022, MTTQ chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể duy trì và tiếp tục thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 88 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Trong đó MTTQ tiếp tục thực hiện tiêu chí môi trường tại 24 xã đã được công nhận nông thôn mới và 03 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2022. Triển khai Kế hoạch 56/KH- MTTQ- BTT, ngày 13/10/2022 về việc khảo sát lấy ý kiến người dân về chất lượng môi trường sống năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái với số lượng 54.000 phiếu. Từ kết quả khảo sát sẽ tham mưu, đề xuất với tỉnh những giải pháp về bảo vệ môi trường. Phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tiến hành bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2022, dự ước toàn tỉnh số gia đình văn hoá đạt 82%; thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn thôn, tổ văn hoá đạt 69%.

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022 và Kế hoạch số 37-KH/TU của Tỉnh ủy về xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. MTTQ và đoàn thể các cấp đã có cách làm đổi mới, với nhiều giải pháp, mô hình hay để tuyên truyền, thực hiện việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh phối hợp duy trì và nhân rộng phong trào xây dựng “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022 đạt 62,57%, dự kiến có 90% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc; 39% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt tiêu chí thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc.

Về việc thực hiện các nội dung trọng tâm khác trong học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội được chú trọng. Trong 2 năm, Quỹ ”Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội thông qua MTTQ các cấp tiếp nhận của Trung ương Mặt trận và các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trên 28 tỷ đồng ). MTTQ tỉnh đã phân bổ kinh phí xây dựng 223 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với kinh phí hỗ trợ trên 10 tỷ đồng; tặng trên 23 nghìn suất quà Tết với số tiền trên 9 tỷ đồng; triển khai xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế giúp hộ nghèo thoát nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ 75 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo tỉnh để hỗ trợ hộ nghèo mua cây, con giống và các hỗ trợ khác. Tiếp tục phối hợp với Ban điều hành Dự án huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân chăm sóc đàn bò thuộc “Dự án nhân rộng mô hình  Phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản” năm 2020.

Thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được giao 14 nhiệm vụ, trong đó có 6 nhiệm vụ chung và 8 nhiệm vụ cụ thể; MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên thống nhất hiệp thương, phân công và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ.... Trong 8 nhiệm vụ cụ thể của MTTQ tỉnh, có 6 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu (giúp đỡ thoát nghèo: 20/15 hộ, vượt 133%, vận động quỹ người nghèo và chương trình an sinh xã hội cấp tỉnh: 8/3 tỷ vượt 267%, xây dựng nhà đại đoàn kết: 100/20 nhà, vượt 500%; 02 nhiệm vụ  đạt 100% so với kế hoạch đó là thực hiện tiêu chí môi trường của 3 xã đạt nông thôn mới năm 2022, vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid 19 đạt trên 5 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các huyện, xã, các thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động phụ trách huyện Văn Chấn và xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn: tham dự các kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn, các kỳ sinh hoạt chi bộ tại thôn, tổ; tham gia các hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân”; tiến hành kiểm tra, nắm tình hình cơ sở. Hỗ trợ 30 triệu đồng cho 15 hộ nghèo xã Sơn Lương mua lợn nái sinh sản, tăng gia sản xuất; trao số tiền 2,5 triệu đồng cho 05 học sinh nghèo vượt khó nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023. Hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng tổ chức Ngày hội; tặng 5 xuất quà (trị giá 2,5 triệu đồng) cho 5 hộ nghèo trên địa bàn thôn Bản Dõng. Phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã giúp đỡ thành công 20 hộ thoát nghèo năm 2022. Kết quả việc thực hiện các phong trào, các Cuộc vận động, cũng như việc triển khai nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong thực hiện Lời Bác dạy đã góp phần quan trọng và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 02 năm qua, MTTQ các cấp tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan Mặt trận Tổ quốc về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị MTTQ các cấp có nhiều đột phá, cách làm sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo Bác, với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho Nhân dân, hàng trăm mô hình, hàng nghìn việc làm theo Bác đã được lựa chọn và triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như mô hình tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc ở thôn, tổ dân phố. MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản, nâng tổng số mô hình tự quản hiện có là 3.457 tổ tự quản, tập trung nâng cao chất lượng và công nhận 795/1.415 tổ tự quản đạt tiêu biểu xuất sắc. Mô hình tổ tự quản đã phát huy hiệu quả tốt, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Tiếp tục duy trì 121 tổ hợp tác do MTTQ chủ trì thành lập, đến nay nhiều tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân.

Cùng với đó là đổi mới phong cách, tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, gần dân, liêm khiết. Phát huy dân chủ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng văn hóa, đạo đức  trong Đảng, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nội dung Kết luận số 01-KL/TW  và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo lời Bác, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, đoàn viên trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp Nhân dân về cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng nhằm hướng tới các mục tiêu Chân - Thiện - Mỹ, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”. Qua đó, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản liên quan, Đảng đoàn Mặt trận đã chỉ đạo Chi bộ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn; hàng năm đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW và  kế hoạch thực hiện chuyên đề từng năm; trong đó, xác định các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể, góp phần hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái.

Việc “Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đưa vào tiêu chuẩn đánh giá bình xét, phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian tiếp theo MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 17/3/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 gắn thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các nghị quyết, đề án, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu; góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục có hiệu quả những mặt hạn chế, yếu kém, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), phản ánh, biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trang fanpage Mặt trận Yên Bái gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, các phong trào thi đua của Mặt trận, các cuộc vận động nhằm tạo sự lan tỏa rộng khắp trong MTTQ các cấp. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị để kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, đề ra những nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đồng thời đề cao công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ.

KIM TUYẾN- MAI HIÊN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h