Tin Hoạt động >> Tuyên giáo

Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023) Yên Bái: Công tác tuyên giáo góp phần xây dựng Đảng mạnh về tư tưởng

01/08/2023 10:46:18 Xem cỡ chữ Google
- Xác định rõ công tác tư tưởng là lĩnh vực quan trọng xây dựng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp , công tác tư tưởng của tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn trao đổi với các cán bộ nữ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: T.L)

Để đạt được kết quả đó phải kể đến sự đổi mới tích cực trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung, phương pháp công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã và đang đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới và sự mong đợi của nhân dân.

Thực tế cho thấy, trong công tác tư tưởng, phương thức truyền đạt thông tin chính là phương tiện quan trọng để đưa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống xã hội. Đồng thời, tham gia xây dựng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin mà xã hội cần.

Để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn quan tâm, định hướng tốt công tác tư tưởng, nhận thức và suy nghĩ của cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo các cấp.

Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh luôn phát huy vai trò trách nhiệm, không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực công tác chuyên môn thông qua việc tìm hiểu và nghiên cứu sâu các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản hướng dẫn, kết luận của Đảng và Nhà nước để mở rộng việc cung cấp thông tin và tham mưu tốt cho lãnh đạo cấp ủy các cấp.

Đặc biệt, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi thông tin đa chiều liên tục được cập nhật, mặt bằng kiến thức và thông tin của cán bộ, đảng viên rất đa dạng, phong phú; các đối tượng tiếp nhận luôn có tâm thế và nhu cầu cần được nắm bắt nhiều thông tin hơn...

Điều đó đồng nghĩa với việc đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp từ tỉnh tới cơ sở - những người trực tiếp truyền đạt thông tin phải không ngừng chủ động cập nhật, khai thác, mở rộng, chọn lọc một cách bài bản và khoa học nguồn thông tin đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin mà xã hội cần.

Vì vậy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được Ban Tuyên giáo cấp ủy từ tỉnh tới cơ sở đổi mới không ngừng theo phương thức đề cao chất lượng, và dám nghĩ, dám làm theo cái mới, cái tiến bộ như tư tưởng của Ăngghen: "Lý luận của chúng tôi là lý luận của sự phát triển, chứ không phải là một giáo điều mà người ta phải học thuộc lòng và lắp lại một cách máy móc”. Nhờ vậy, đã góp phần đảm bảo cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân được thông suốt, đúng định hướng và mang lại hiệu quả cao.

Từ đầu năm đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghiên cứu, biên soạn tài liệu học tập, tuyên truyền về nội dung cơ bản, cốt lõi trong tác phẩm; chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn xây dựng kế hoạch triển khai gắn với tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công một số tọa đàm, hội thảo khoa học như: Tọa đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cung cấp thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động nghiên cứu, biên soạn, phát hành chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”… Ban Tuyên giáo cấp huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của trung ương, của tỉnh và của cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để luôn xứng đáng với vai trò đi đầu, định hướng, dẫn đường cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phát huy lợi thế, kết quả đạt được, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong Đảng, trong xã hội, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp trong tỉnh luôn thường xuyên học tập, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm và đề xuất được những giải pháp thiết thực, có tính khả thi cao.

Đặc biệt, trong nhiệm vụ đưa ứng dụng khoa học công nghệ như Internet và mạng xã hội vào quá trình hoạt động công tác chuyên môn để biến những ưu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thành lợi thế và phương tiện hoạt động trong hành trang công tác tuyên giáo.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thông tin tích cực; tăng cường quản lý báo chí, truyền thông, Internet, mạng xã hội; chủ động nắm tình hình, dự báo sớm một số vấn đề phức tạp gây bất ổn trên địa bàn; tham mưu, đề xuất không để xảy ra "điểm nóng”.

Hệ thống các trang fanpage cấp tỉnh và cấp huyện tích cực đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gương người tốt việc tốt, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; chia sẻ thông tin, cung cấp tài liệu, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm.

Nhờ tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, gắn chặt chẽ việc học tập với thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã góp phần quan trọng hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm vững tư tưởng - chuẩn nhận thức trong thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng và nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Thanh Hương

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h