Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Những kết quả nổi bật trong đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân

12/09/2023 09:25:46 Xem cỡ chữ Google
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đưa cách mạng Việt Nam từ thắng này đến thắng lợi khác. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam càng có vai trò quan trọng trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân thôn Khau Nghiềm xã Minh Tiến, huyện Lục Yên tổ chức ra quân đổ bê tông tuyến đường tại khu Sắc Phất.

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới trong tổ chức triển khai các chương trình phối hợp thống nhất hành động; luôn coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; trong đó tập trung tuyên truyền, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, gắn với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững... quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tập hợp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chủ động tham mưu cấp ủy, đề xuất với chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tư cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Cùng với việc triển khai hiệu quả các phòng trào, các cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, triển khai thực hiện tốt quy chế dân củ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh trong thời gian qua.

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bầu cử tỉnh, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức học tập, nghiên cứu các văn bản của Trung ương, của tỉnh; tổ chức các hội nghị tập huấn, hội nghị hiệp thương, giới thiệu người tham gia ứng cử; phối hợp tổ chức trên 1.600 cuộc tiếp xúc với gần 120.000 cử tri tham dự để vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và  HĐND các cấp. Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao nhất cả nước với 99,96%. Đến nay, sau nửa nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh, xứng đáng là đại biểu dân cử. Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, từ năm 2020 đến nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ trì thực hiện gần 2.000 cuộc giám sát; tổ chức các hội nghị phản biện và tham gia ý kiến đối với 91 dự án luật, dự thảo văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật. Qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có những kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan soạn thảo xây dựng các đề án tiếp thu, chỉnh sửa, có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo các chính sách được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, dễ tổ chức thực hiện sau khi ban hành.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới (XDNTM), phát huy vai trò chủ trì trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; hàng năm biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành thành tích trong triển khai thực hiện. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ (2020 – 2025) đến nay, toàn tỉnh đã có gần 13.500 hộ dân tự nguyện hiến trên 1,8 triệu m2 đất cùng nhiều hoa màu, cây cối, công trình trên đất, trị giá quy đổi trên 623,0 tỷ đồng để phục vụ XDNTM; tham gia hàng trăm nghìn ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi. Qua đó, góp phần đưa Yên Bái trở thành điểm sáng trong XDNTM ở khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đối với công tác an sinh xã hội, hưởng ứng Phong trào “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Giai đoạn 2021 - 2023, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 40,2 tỷ đồng và hàng trăm nghìn xuất quà ủng hộ người nghèo. Từ nguồn quỹ huy động được, MTTQ tỉnh đã phân bổ làm mới trên 2.000 căn nhà và sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho hộ nghèo với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Cùng đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động nhân dân đóng góp hàng trăm nghìn ngày công lao động để giúp đỡ các hộ nghèo làm nhà và xây dựng cuộc sống mới.

Trong công tác an sinh xã hội và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, với quan điểm cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Yên Bái vẫn là một tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Tuy vậy, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, hằng năm đều dành một nguồn kinh phí thích đáng cho chương trình an sinh xã hội. Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong giai đoạn 2021 - 2023, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 40,2 tỷ đồng; hàng trăm nghìn xuất quà ủng hộ người nghèo; hàng trăm công trình, phần việc lớn, nhỏ phục vụ cuộc sống của người dân và các em học sinh vùng cao, các cháu mồ côi,... từ nguồn quỹ động đã kịp thời phân bổ làm mới trên 2.000 căn, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng và vận động Nhân dân đóng góp hàng trăm nghìn ngày công lao động để giúp đỡ các hộ nghèo làm nhà; kịp thời phân phối số quà ủng hộ đến các đối tượng thụ hưởng. Trong giai đoạn đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cũng là thời kỳ dịch bệnh Covid-19 diễn biễn rất phức tạp. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia và ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh với phương châm chủ động, thiết thực, hiệu quả và an toàn nhất. Qua đó đã phát hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân từ thành thị đến nông thôn; qua lời kêu gọi ủng hộ, MTTQ đã tiếp nhận và phân bổ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu có giá trị khác khác.

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành, địa phương đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, nâng cao hiệu công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tổng hợp các kiến nghị của nhân dân để tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.”

                                                                  

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h