Xây dựng Đảng, chính quyền >> An ninh - Quốc phòng

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của Phòng không nhân dân tham gia

04/06/2020 08:26:57 Xem cỡ chữ Google
Trong công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc ngay cả trong thời bình, một trong những nội dung đóng vai trò hết sức quan trọng đó chính là phòng không không quân. Công tác phòng không nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là một nội dung trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong 5 năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các Tổ chức chính trị - xã hội luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hệ thống cán bộ, công chức MT, các hội viên, đoàn viên và nhân dân về Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/92015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân nhằm nâng cao kiến thức phòng không, ý thức cảnh giác cách mạng, chuẩn bị tốt mọi mặt đề phòng, đánh địch xâm nhập, tiến công đường không. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta là "Xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Giáo dục nâng cao nhận thức về âm mưu thủ đoạn của địch, nhất là chiến lược "Diễn biến hoà bình- bạo loạn lật đổ".

Tuyên truyền giáo dục về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; kiến thức xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Giáo dục truyền thống chiến đấu anh dũng kiên cường của quê hương cách mạng, trên cơ sở đó làm cho nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, kết hợp với phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang, xây dựng và phát triển tiềm lực của KT-XH, tạo ra sức mạnh vật chất, tinh thần cho khu vực phòng thủ của tỉnh. Xây dựng thế trận toàn diện, lấy huyện, thành phố, cơ sở làm nền tảng, hợp thành thế trận chung của tỉnh. Động viên kịp thời nhân tài, vật lực đảm bảo cho chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Tập trung xây dựng tổ chức Uỷ ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, đủ khả năng tham gia vận hành tốt cơ chế lãnh đạo, điều hành, chỉ huy theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Xây dựng niềm tin vững chắc vào khả năng chiến đấu và chiến thắng của quân và dân địa phương.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, thị, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Từ thực tiễn triển khai công tác tuyên truyền, thời gian tới Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong tỉnh sẽ tập trung:

Một là: Thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động của MTTQ và đoàn thể các cấp.

Hai là: Phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, quán triệt chỉ thị nghị quyết của các cấp nhằm xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng và với chế độ, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào truyền thống dân tộc, nhất là vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Bích Nhiệm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h