Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân

31/01/2024 02:38:29 Xem cỡ chữ Google
78 năm trước, ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó có đoạn: “Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”, "Khuyên đồng bào nam nữ 18 tuổi trở lên hôm nay tất cả đều đi bỏ phiếu, để bầu những người đại biểu xứng đáng vào Quốc hội đầu tiên của nước ta".

Đồng bào Dao xã Quang Minh, Văn Yên đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

ưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng đó của Người, ngày 6/1/1946, nhân dân cả nước đã đồng loạt tham gia đi bỏ phiếu bầu chọn được 333 đại biểu là những người có đức, có tài, đại diện cho nhiều địa phương, đảng phái chính trị, tầng lớp xã hội vào Quốc hội để gánh vác công việc nước nhà. Đây chính là kết quả của quá trình mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện chủ trương "thống nhất, thống nhất và thống nhất” khi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh quyết định mời tất cả những người ngoài Mặt trận Việt Minh cùng vào chung danh sách ứng cử để khẳng định quyền tự do dân chủ của nhân dân; khẳng định tính khách quan của cuộc "Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”- mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới của Quốc hội nước ta - nền móng vững chắc trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
 
Đến nay, trải qua 78 năm xây dựng, trưởng thành và 15 cuộc bầu cử với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng "là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng nhất của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”. Đồng thời, thể hiện rõ khát vọng dân chủ của nhân dân và sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Đồng hành cùng 78 mùa xuân của Quốc hội, công cuộc đổi mới đất nước đã đưa các địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng lên một vị thế mới như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Tết trồng cây đầu xuân năm 2019 tại Yên Bái: "Yên Bái chưa bao giờ có được cơ đồ tươi đẹp như hôm nay!”. 
 
Thực tế cũng chứng minh, thành tựu đó, cơ đồ đó của Yên Bái cũng như các địa phương trong cả nước có được chính là nhờ kết quả của Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên với sự ra đời của Quốc hội và Hiến pháp năm 1946 đã biến khát vọng, ước mơ của nhân dân cả nước nói chung, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói riêng thành hiện thực. Đó là kết quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã giúp Yên Bái nâng cao chỉ số hạnh phúc và tỷ lệ hài lòng của nhân dân theo từng năm; là sự tin tưởng, sẻ chia và luôn ủng hộ của nhân dân với hoạt động của các đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp ở địa phương, giúp cho cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của người dân Yên Bái ngày càng ấm no, hạnh phúc. 
 
Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo được giảm dần cùng những kiến nghị, thắc mắc của người dân sau mỗi kỳ họp. Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội luôn có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ với hoạt động của HĐND các cấp và hệ thống chính trị của địa phương nên ngày càng đáp ứng tốt hơn những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn xã hội cũng như nguyện vọng của đông đảo cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để hoàn thành nhiệm vụ đó và tiếp tục xây dựng chế độ dân chủ mới của Quốc hội nước ta theo tinh thần độc lập dân tộc của cuộc Tổng tuyển cử năm 1946, đòi hỏi mỗi người dân cả nước nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng phải phát huy cao hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết, quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Qua đó, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng: "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.      
 
 Thanh Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h