Các cuộc vận động, các phong trào thi đua >> Văn hóa - Xã hội

Lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

28/07/2019 04:35:20 Xem cỡ chữ Google
Toàn tỉnh đã có 157/157 xã đạt từ 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM), trong đó 46 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 9 phường, thị trấn được công nhận là “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị".

Nhiệm kỳ qua, ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương, các thành phần kinh tế để phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp pháp; thực hiện chương trình y tế, giáo dục, dân số kế hoạch hóa gia đình, nâng cao dân trí, từng bước cải thiện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng gia đình, thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa... Đặc biệt, MTTQ đang đóng vai trò là lá cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh nhà. 

 

Tích cực hưởng ứng phong trào XDNTM, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai sâu rộng 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” (từ năm 2016 đến nay) nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, cùng hướng về mục tiêu của cuộc vận động. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, nhiều mô hình điển hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng. 

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; Đề án "MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tham gia XDNTM giai đoạn 2017-2020”.

 

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, ngành chuyên môn, hiệp thương với các tổ chức thành viên cùng cấp thống nhất phân công trách nhiệm, cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động, qua đó, thu được kết quả rất quan trọng, đặc biệt là có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân, nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia XDNTM, đô thị văn minh; huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, huy động tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh chung sức XDNTM, đô thị văn minh. 

 

Cụ thể, hết năm 2018, toàn tỉnh có 1.167/1.873 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, đạt 62,30% (tăng 14,3% so với năm 2014); có 158.266/208.245 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 76% (tăng 6% so với năm 2014); có 1.313/2.263 làng, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 58% (tăng 10% so với năm 2014); có 1.066/1.332 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 80%.

 

Toàn tỉnh đã có 157/157 xã đạt từ 5 tiêu chí XDNTM, trong đó 46 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; có 9 phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh được công nhận là "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

 

Cuộc vận động ngày càng được nâng cao có chất lượng, có sức lan tỏa rộng khắp, thể hiện sức sống bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội. 

 

Ở nhiều địa phương trong tỉnh, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình trong phong trào nhường đất, san sẻ đất sản xuất cho hộ nghèo, tình nguyện hiến đất để xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông, xây dựng trạm y tế, trường học, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ. Qua đó, hiệu quả, chất lượng Cuộc vận động ngày càng được nâng lên, góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư trong sự phát triển chung của xã hội.

 

Cùng với các phong trào thi đua lớn của tỉnh, các cuộc vận động của MTTQ, các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực như: Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và "Ðồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của Tỉnh đoàn Thanh niên.

 

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, Phong trào "Nông dân thi đua XDNTM” của Hội Nông dân tỉnh; Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh tỉnh; Phong trào "Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Phong trào thi đua "3 có, 3 không” của Liên đoàn Lao động tỉnh... thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h