Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM >> Phong trào

MTTQ các cấp Tỉnh Yên Bái tuyên truyền vận động thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

19/05/2023 08:17:42 Xem cỡ chữ Google
Với nhãn quan chính trị sắc bén, với tinh thần nhân văn cao cả, suốt cả cuộc đời, Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng và các cấp chính quyền, trong các tầng lớp nhân dân, kể cả đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc. Sinh thời Bác Hồ đã ví Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) như là: “Đại ngàn trường xuân bất lão”. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công!

Xã Lang Thíp, huyện Văn Yên Học và làm theo Bác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện phong trào mỗi người, mỗi ngày một việc

Là khẩu hiệu được Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng trong Bài phát biểu tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ II năm 1961. Người muốn gửi đến quốc dân đồng bào thông điệp về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đoàn kết rộng rãi, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết thực sự. Thấy rõ vai trò quan trọng của đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Trong những năm qua, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh đã đề ra.
Bám sát sự lãnh đạo, chương trình nhiệm vụ hàng năm của cấp ủy, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tham mưu với cấp ủy cùng cấp về nội dung, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân; hướng mọi hoạt động về cơ sở, phối hợp với các tổ chức thành viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; kịp thời báo cáo, đề xuất với Mặt trận Trung ương, cấp ủy, chính quyền cùng cấp theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân, không để phát sinh điểm nóng, dư luận xã hội. Mặt trận các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022, các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND về đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANQP, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc với trên 5.500 cuộc qua nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả cao.

Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư là địa bàn hoạt động trọng yếu của MTTQ, chú trọng tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động của Mặt trận và các tổ chức quần chúng ở địa phương. Thông qua các hoạt động này, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh ngày được mở rộng, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của tỉnh, góp phần vào sự nghiệp chung của cả nước.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương xây dựng gần 2.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền, Viết, biên tập, đăng tải trên Trang thông tin Ủy ban MTTQ tỉnh và Trang Fanpage Mặt trận Yên Bái trên 500 tin, bài tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhằm thống nhất cao về tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW.

Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Đảng đoàn MTTQ tỉnh Yên Bái chỉ đạo Chi bộ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bám sát thực hiện hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, nhiệm vụ của Mặt trận theo Chương trình hành động số 56, 18 của Tỉnh ủy Yên Bái về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021, 2022, MTTQ các cấp đã tuyên truyền triển khai rộng khắp các Phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là cuộc vân động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vân động “Người Việt Nam Ưu tiên dùng hàng Việt Nam), phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Đồng thời,  tổ chức triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức MTTQ toàn tỉnh trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể, thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, MTTQ các cấp xây dựng được 712 mô hình dân vận khéo, 250 tập thể, 40 hộ gia đình và 150 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Trong các mô hình đã đăng ký, có những mô hình rất cụ thể, sát thực tiễn công tác Mặt trận và phù hợp với tình hình cơ sở, như: mô hình chức sắc, chức việc tiêu biểu trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mô hình toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo xanh - sạch - đẹp; mô hình khu dân cư điển hình trong xây dựng nông thôn mới; Khu dân cư tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hưởng ứng chương trình thắp sáng đường quê; mô hình Ủy ban MTTQ xã tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp;  mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… phối hợp, thống nhất giữa các tổ chức thành viên của MTTQ triển khai 5 nội dung cuộc vận động phù hợp với yêu cầu mới, tích cực vận động Nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc, đóng góp kinh phí và ngày công xây dựng các công trình, phần việc, mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong 2 năm qua, MTTQ các cấp đã tuyên truyền vận động Nhân dân tự nguyện hiến trên 200 nghìn m2 đất; ủng hộ gần 300 nghìn ngày công lao động, gần 100 tỷ đồng để xây dựng 31 nhà văn hóa thôn và đổ bê tông 335 km đường giao thông nông thôn; tham gia 350.000 ngày công phát dọn, sửa chữa, nạo vét trên 1.900 km cống, rãnh; xây dựng mới 270 tuyến công trình đường điện “thắp sáng đường quê” với chiều dài 233 km; chăm sóc và trồng mới 595 tuyến (190 km) đường hoa; trồng trên 15 nghìn cây xanh. MTTQ các cấp tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã về đích nông thôn mới, đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Kết quả tỷ lệ ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã đạt nông thôn mới đạt từ 96% trở lên. Hướng dẫn MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thực hiện tiêu chí đô thị văn minh thông qua vận động người dân xây dựng, chỉnh trang nhà cửa; chấp hành các quy định về kinh doanh, buôn bán, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng và nhân rộng các tuyến đường văn minh ở các khu phố bảo đảm thông thoáng, cảnh quan sạch đẹp. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 99/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 18/23 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 3/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Năm 2022, MTTQ chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể duy trì và tiếp tục thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 88 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Trong đó MTTQ tiếp tục thực hiện tiêu chí môi trường tại 24 xã đã được công nhận nông thôn mới và 03 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2022. Triển khai Kế hoạch 56/KH- MTTQ- BTT, ngày 13/10/2022 về việc khảo sát lấy ý kiến người dân về chất lượng môi trường sống năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái với số lượng 54.000 phiếu. Từ kết quả khảo sát sẽ tham mưu, đề xuất với tỉnh những giải pháp về bảo vệ môi trường.

Hàng năm, Ngày hội Đại đoàn kết được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai hướng dẫn cụ thể, chi tiết; chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự ngày hội ở các thôn , tổ dân phố, ngày hội tổ chức sôi nổi với nhiều nét mới, nổi bật, hoạt động phong phú, sinh động, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng tích cực; các tổ chức trong hệ thống chính trị quan tâm lắng nghe ý kiến nhân dân, dành thời gian để nhân dân phát huy dân chủ, trao đổi, đề xuất ý kiến, nhất là nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và động viên khen thưởng khu dân cư, hộ gia đình tiêu biểu. Năm 2022, Toàn tỉnh có 1.356/1.356 thôn, bản, tổ dân phố tổ chức Ngày hội đại đoàn kết, đạt 100%; trong đó có 1.256/1.356 thôn, tổ dân phố tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội đạt 95%; có 820 tập thể tiêu biểu, 15.219 hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong Ngày  hội. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh tới dự Ngày hội, phát biểu, tặng quà cho các thôn, bản, tổ dân phố với số tiền 150 triệu đồng (mỗi thôn, tổ 10 triệu đồng), thăm hỏi, tặng quà cho 82 hộ nghèo hộ cận nghèo với số tiền 50,5 triệu đồng.

Phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tiến hành bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2022, dự ước toàn tỉnh số gia đình văn hoá đạt 82%; thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn thôn, tổ văn hoá đạt 69%.

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022 và Kế hoạch số 37-KH/TU của Tỉnh ủy về xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. MTTQ và đoàn thể các cấp đã có cách làm đổi mới, với nhiều giải pháp, mô hình hay để tuyên truyền, thực hiện việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp duy trì và nhân rộng phong trào xây dựng “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022 đạt 62,57%, dự kiến có 90% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc; 39% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt tiêu chí thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc.

Về việc thực hiện các nội dung trọng tâm khác trong học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội được chú trọng. Trong 2 năm, Quỹ ”Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội thông qua MTTQ các cấp tiếp nhận của Trung ương Mặt trận và các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trên 28 tỷ đồng ). MTTQ tỉnh đã phân bổ kinh phí xây dựng 223 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với kinh phí hỗ trợ trên 10 tỷ đồng; tặng trên 23 nghìn suất quà Tết với số tiền trên 9 tỷ đồng; triển khai xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế giúp hộ nghèo thoát nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ 75 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo tỉnh để hỗ trợ hộ nghèo mua cây, con giống và các hỗ trợ khác. Tiếp tục phối hợp với Ban điều hành Dự án huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân chăm sóc đàn bò thuộc “Dự án nhân rộng mô hình  Phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản” năm 2020.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ tỉnh giao

Thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được giao 14 nhiệm vụ, trong đó có 6 nhiệm vụ chung và 8 nhiệm vụ cụ thể; MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên thống nhất hiệp thương, phân công và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ.... Trong 8 nhiệm vụ cụ thể của MTTQ tỉnh, có 6 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu (giúp đỡ thoát nghèo: 20/15 hộ, vượt 133%, vận động quỹ người nghèo và chương trình an sinh xã hội cấp tỉnh: 8/3 tỷ vượt 267%, xây dựng nhà đại đoàn kết: 100/20 nhà, vượt 500%; 02 nhiệm vụ  đạt 100% so với kế hoạch đó là thực hiện tiêu chí môi trường của 3 xã đạt nông thôn mới năm 2022.

  Công tác tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; vận động nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch

MTTQ và các đoàn thể các câp tiếp tục phát huy vai trò các Tổ tự quản, Ban công tác Mặt trận, Tổ Covid cộng đồng tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyền truyền tiêm vắcxin cho người dân, phối hợp hướng dẫn điều trị các F0 tại nhà; vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội, nhiều đơn vị, địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã vận động, tiếp nhận ủng hộ số tiền trên 5 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các huyện, xã, các thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động phụ trách huyện Văn Chấn và xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn: tham dự các kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn, các kỳ sinh hoạt chi bộ tại thôn, tổ; tham gia các hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân”; tiến hành kiểm tra, nắm tình hình cơ sở. Hỗ trợ 30 triệu đồng cho 15 hộ nghèo xã Sơn Lương mua lợn nái sinh sản, tăng gia sản xuất; trao số tiền 2,5 triệu đồng cho 05 học sinh nghèo vượt khó nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023. Hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng tổ chức Ngày hội; tặng 5 xuất quà (trị giá 2,5 triệu đồng) cho 5 hộ nghèo trên địa bàn thôn Bản Dõng. Phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã giúp đỡ thành công 20 hộ thoát nghèo năm 2022. Kết quả việc thực hiện các phong trào, các Cuộc vận động, cũng như việc triển khai nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong thực hiện Lời Bác dạy đã góp phần quan trọng và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 02 năm qua, MTTQ các cấp tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan Mặt trận Tổ quốc về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho Nhân dân, hàng trăm mô hình, hàng nghìn việc làm theo Bác đã được lựa chọn và triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như mô hình tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc ở thôn, tổ dân phố. MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản, nâng tổng số mô hình tự quản hiện có là 3.457 tổ tự quản, tập trung nâng cao chất lượng và công nhận 795/1.415 tổ tự quản đạt tiêu biểu xuất sắc. Mô hình tổ tự quản đã phát huy hiệu quả tốt, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Tiếp tục duy trì 121 tổ hợp tác do MTTQ chủ trì thành lập, đến nay nhiều tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân.

Cùng với đó là đổi mới phong cách, tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, gần dân, liêm khiết. Phát huy dân chủ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng văn hóa, đạo đức  trong Đảng, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo.

Công tác giám sát trong thời gian qua đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm, ngày càng đi vào nền nếp. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND cùng cấp tổ chức hàng trăm cuộc giám sát toàn diện trên các lĩnh vực về những vấn đề bức xúc tại địa phương. Thông qua hoạt động giám sát, MTTQ đã phát hiện, kiến nghị với các cấp chính quyền, các cơ quan liên quan nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật ở địa phương, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Hoạt động phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương và những chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Nhân dân. Trong thời gian qua, MTTQ tỉnh và một số MTTQ cấp huyện đã chủ trì phản biện vào nhiều dự án, đề án, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, của HĐND, UBND cấp huyện. Nhiều ý kiến góp ý, phản biện của MTTQ và các đoàn thể - xã hội được các cơ quan soạn thảo đồng tình, tiếp thu, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc ban hành các cơ chế, chính sách đảm bảo khả thi, phù hợp thực tiễn của địa phương.

 Xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; để tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong thời gian tới MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là: tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và triển khai học tập chuyên đề các năm.
Hai là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, rộng rãi, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo sự đồng thuận ngày càng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện một số chính sách để củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, Mặt trận phải đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, hiệp lực trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ba là, nắm bắt kịp thời để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và nỗ lực chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân. Tôn trọng và phát huy vai trò gương mẫu, dẫn dắt của những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, tôn giáo; bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội.

Bốn là, thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Động viên các tầng lớp nhân dân giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng, xúi giục, lôi kéo gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm là, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hoá – xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo./.

Kim Tuyến - Mai Hiên

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h