Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Dân tộc, tôn giáo, Đối ngoại nhân dân

Sáng ngày 02/11/2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cho các vị Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số.

04/11/2021 09:33:42 Xem cỡ chữ Google
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trạm Tấu có đồng chí Lầu A Kỷ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các vị Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn là người dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến các chuyên đề: Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về công tác dân tộc; phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 06/CTr-MTTW-UB, ngày 30-6-2021 của MTTQ Việt Nam; phổ biến, quán triệt Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp cho các vị Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số tiếp thu những thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số; Nâng cao công tác tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến MTTQ, cấp ủy, chính quyền để làm tốt hơn công tác chăm lo phát triển trong đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi góp phần xây dựng quê hương đát nước, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Minh Nguyệt - Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h