Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM >> Chính trị

Yên Bái đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

25/09/2017 09:15:41 Xem cỡ chữ Google
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã khẩn trương xây dựng, kịp thời ban hành đồng bộ hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo theo định hướng chỉ đạo về nội dung và tiến độ thực hiện của Trung ương, có sự vận dụng, cụ thể hóa và bổ sung, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, cụ thể hóa, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và trong các Nghị quyết chuyên đề, đề án chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 -2020.

Đặc biệt, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo việc gắn nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW với việc đẩy mạnh đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Coi trọng đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức tự giác chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên.

Nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đưa vào nội dung kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016. Nhiều quy chế, quy định, kết luận, kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được đưa vào Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, 100% các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và cấp ủy cơ sở đã xây dựng, ban hành được kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; hầu hết cấp ủy cơ sở ban hành khá kịp thời kế hoạch tuyên truyền và hướng dẫn viết kế hoạch cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đa số cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạọ, hướng dẫn phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện tốt. 100% cấp ủy, tổ chức đảng và 96,7% cán bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt về nội dung cơ bản, những điểm mới của Chỉ thị và phổ biến, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Trung ương, của Tỉnh ủy tới cán bộ, đảng viên.

Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đã chủ động, tích cực thông tin, tuyên truyền về nội dung cơ bản của Chỉ thị; phản ánh sinh động, kịp thời về tình hình, kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị; Trên 86,7% đoàn viên, hội viên, nhân dân đã được phổ biến, thông tin, tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên 98% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cấp ủy đã hoàn thành bổ sung nội dung, yêu cầu thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã nghiên cứu, xác định khá cụ thể những nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần khắc phục các hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề còn nhiều khó khăn, bức xúc tại địa phương, cơ sở. Nội dung đột phá của đa số các cấp ủy đều gắn với yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của cấp ủy và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị...

Thời gian tới, để Chỉ thị 05 -CT/TW đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế, quy định, đề án, kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hướng dẫn khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng, đăng ký kế hoạch cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Thực hiện nghiêm túc, yêu cầu đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể theo quy định; Khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc trong việc xác định nội dung đột phá và giải pháp thực hiện nội dung đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Theo Hiền Trang ( Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h