Tuyên truyền tập hợp khối ĐĐK >> Chính trị

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

12/09/2017 11:05:21 Xem cỡ chữ Google
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với phong trào Chung tay xây dựng nông thôn mới đã góp phần thiết thực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Dương Văn Thống – Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (thứ 3, trái sang) gặp gỡ các đại biểu tại Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV.

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (MTDTTN) Việt Nam (18/11/1830 - 18/11/2015); phóng viên (PV) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Yên Bái về kết quả cũng như những giải pháp trong công tác xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhằm tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

P.VXin ông cho biết truyền thống vẻ vang và vị trí vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay?

Ông Nông Văn Lịnh: MTDTTN Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930, từ Hội Phản đế đồng minh - hình thức đầu tiên của MTDTTN Việt Nam đến MTTQ Việt Nam ngày nay. Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Từ ngày nước nhà thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, MTTQ Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kế thừa vai trò lịch sử của MTDTTN Việt Nam, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhiệm vụ lớn nhất của MTTQ Việt Nam là thực hiện tốt liên minh công - nông, đoàn kết chặt chẽ trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động khác, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sỹ, những người nước ngoài đã từ lâu sống trên đất nước Việt Nam gắn bó với nhân dân Việt Nam, những người Việt Nam hiện đang sống ở nước ngoài muốn góp phần xây dựng đất nước, nhằm thực hiện mục tiêu chung là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần gìn giữ hoà bình ở Đông Nam Á và trên thế giới.

P.V: Công tác xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật nhất?

Ông Nông Văn Lịnh: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Tiêu biểu là các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; các hoạt động tri ân người có công, cứu giúp những người khó khăn, hoạn nạn, thiên tai; các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư, làng bản giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe, dân số, kế hoạch hóa gia đình có tác dụng thiết thực tạo sự gắn kết cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động trong các tầng lớp nhân dân hướng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Đặc biệt, là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với phong trào Chung tay xây dựng nông thôn mới, đã góp phần thiết thực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, kỷ niệm Ngày thành lập MTDTTN Việt Nam (18/11), “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" được cấp uỷ Đảng quan tâm lãnh đạo, chính quyền phối hợp tổ chức đã trở thành nề nếp, tạo sự đoàn kết gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, thực sự là ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc.

Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, có sự quan tâm phối hợp của cả hệ thống chính trị. Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách, đề án xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Qua 5 năm, quỹ người nghèo các cấp đã huy động được trên 49 tỷ đồng, đã làm mới và sửa chữa được 8.251 ngôi nhà dột nát cho hộ nghèo, hỗ trợ thăm hỏi 22.000 lượt hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nan y, trợ giúp học sinh nghèo yên tâm ra lớp. Những nỗ lực đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 29,23% (năm 2010) xuống còn 20,56% (năm 2015).

Để thực hiện vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, MTTQ tỉnh đã tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Công tác giám sát và phản biện xã hội đã được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo thực hiện ngày càng có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.  

Đồng chí Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái (
thứ tư, bên phải) trao đổi công tác phối hợp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
với các ngành, tổ chức hội thành viên của Mặt trận.

P.VTrong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái sẽ có những giải pháp cụ thể gì để phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và phát triển kinh tế xã hội địa phương thưa ông?

Ông Nông Văn Lịnh: Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, MTTQ các cấp là nơi tập hợp khối đại đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng. Với tinh thần đó, để chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc MTTQ các cấp tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, vận dụng sáng tạo vào điều kiện của địa phương, thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây: 

Thứ nhất: MTTQ các cấp cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nắm chắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của địa phương.

Thứ hai: Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở và lắng nghe tâm tư nguyện vọng nhân dân.

Thứ ba: Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân trên địa bàn dân cư tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Thứ tư: Mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp ý kiến nhân dân; đồng thời, tăng cường giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, để thực hiện vai trò đại diện của Mặt trận đối với nhân dân; tăng cường công tác hòa giải những vấn đề mâu thuẫn trong nhân dân ở địa bàn dân cư.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!

 

Ngày hội của toàn dân

Ông Lưu Đức Cầu - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư Tân Dân 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái:

 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Bởi vậy, việc duy trì và nhân rộng việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở các khu dân cư là hết sức cần thiết, góp phần tích cực xây dựng tình đoàn kết cộng đồng ngày càng khăng khít, bền chặt; đồng thời, tạo ra sức mạnh tổng hợp để cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân chung sức, chung lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”.

 

Ông Sùng A Páo - Chi hội trưởng Chi hội Người Cao tuổi thôn 1,  xã Nà Hẩu (Văn Yên):

 

Bà con chúng tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi bởi những năm gần đây các khu dân cư trong xã đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết. Quanh năm lao động vất vả nên chỉ ngày này chúng tôi mới có cơ hội được tụ hội đông đủ để cùng uống với nhau chén rượu vui, trao nhau những lời ca tiếng hát ân tình và cùng nhau chơi các trò chơi dân gian yêu thích.

 

 

 

Bà Đỗ Thị Lý - người dân tổ 8, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái:

 

Với tôi, ngày hội Ngày hội Đại đoàn kết là ngày đáng nhớ trong năm bởi đây không chỉ là thời điểm để mọi người gặp gỡ, trao đổi, vui chơi, thắt chặt thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn là dịp để nhìn nhận, đánh giá lại những gì đã làm được và chưa làm được sau một năm cố gắng, phấn đấu; nói lên những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương.Tôi hy vọng, những năm tiếp theo Ngày hội Đại đoàn kết sẽ tiếp tục được quan tâm tổ chức để bà con chúng tôi thêm gắn bó.

Hồng Oanh (thực hiện)

Theo Quỳnh Nga (Báo Yên Bái)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h