Các cuộc vận động, các phong trào thi đua >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

12/09/2017 08:59:54 Xem cỡ chữ Google
Sau hơn 5 năm triển khai, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp đóng góp vào thành tích 18 xã đạt chuẩn NTM của tỉnh.

Hoạt động trong ngày đại đoàn kết toàn dân tộc do Mặt trận Tổ quốc tổ chức ở xã An Phú (Lục Yên). Ảnh Quang Tuấn

hực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 12/KHMT, ngày 29/3/2011 về triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM…

Sau hơn 5 năm triển khai, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng NTM và thu được những kết quả quan trọng.

Các hội, đoàn thể cùng nhập cuộc tham gia chương trình xây dựng NTM theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Nhiều phong trào thi đua xây dựng NTM được triển khai hiệu quả. Nhân dân đồng thuận góp công, góp của, hiến đất xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn... Đến nay, toàn tỉnh đã có 18 xã đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tham gia xây dựng NTM của MTTQ các cấp trong tỉnh cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế và chưa phát huy được tối đa sức mạnh tổng hợp của nhân dân. Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 của MTTQ các cấp trong tỉnh và từ kết quả khảo sát thực tế của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tại 15 xã thuộc 6 huyện cho thấy, ở một số địa phương do chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên chuyển biến về nhận thức, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng NTM.

Nhiều xã được triển khai xây dựng NTM, trong đó có cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, nhưng vai trò của MTTQ chưa thể hiện rõ nét, thiếu chủ động trong việc tham mưu giúp cấp ủy và phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể trong xây dựng NTM; việc xây dựng mới, duy trì và nhân rộng các mô hình điểm trong đoàn kết tập hợp như: mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, các mô hình phát triển kinh tế còn hạn chế.

Một số địa phương, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động còn lúng túng, chưa phát huy được vai trò trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và giám sát việc thực hiện xây dựng NTM…

Nhằm phát huy tốt vai trò của MTTQ trong việc hướng dẫn hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh tham gia xây dựng NTM; không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII xác định phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 25 xã được công nhận đạt tiêu chí NTM, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục cụ thể hóa đến cơ sở Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động… để MTTQ thực sự đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng NTM.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h