Tuyên truyền tập hợp khối ĐĐK >> Chính trị

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017): MTTQ tỉnh Yên Bái - Tổ chức liên minh chính trị vững chắc, tập hợp khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trong tỉnh

21/11/2017 10:16:52 Xem cỡ chữ Google
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò, vị trí của mình, thực sự là tổ chức liên minh chính trị vững chắc, tập hợp khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trong tỉnh; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các cuộc kháng chiến, kiến quốc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Biểu dương các Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 - 2017

Trải qua các giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã tập hợp đông đảo các giai tầng, các lực lượng trong xã hội, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, ra sức đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Quá trình hình thành, phấn đấu, trưởng thành qua các thời kỳ, hình thức tổ chức và tên gọi của Mặt trận tuy có những thay đổi cho phù hợp với nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, nhưng đều nhằm mục đích xây dựng, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đại đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh để thực hiện mục tiêu cách mạng do Đảng Cộng sản Viẹt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đưa dân tộc ta, đất nước ta đến bến bờ vinh quang của độc lập, tự do, hạnh phúc, vững bước vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển như ngày nay.

Là một bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã luôn đoàn kết, góp sức cùng cả nước viết nên những trang vàng chói lọi cùa lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong quá trình phát triển của phong trào cách mạng tỉnh Yên Bái, MTTQ đã tập hợp, đoàn kết nhân dân các dân tộc trong tỉnh đi theo cách mạng; có thể nói, lịch sử 72 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh gắn liền với những đóng góp to lớn của MTTQ các cấp trong tỉnh.

Những năm gần đây, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trọng yếu của địa phương, công tác Mặt trận của tỉnh đã có nhiều đổi mới tích cực. MTTQ các cấp thường xuyên được quan tâm kiện toàn, củng cố và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và hướng mạnh về cơ sở. MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng mô hình khu dân cư tự quản; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo - từ thiện, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định, phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm trên 6,5%; thu ngân sách Nhà nước hàng năm trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước (năm 2017 dự ước đạt trên 2.000 tỷ đồng). Toàn tỉnh đã hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các sản phẩm chủ lực có giá trị gia tăng cao, góp phần tạo thu nhập ổn định, bền vững cho nông dân. Cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng, có bước phát triển vượt bậc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; đã thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào tỉnh, góp phần tạo thêm nhiều nguồn lực mới cho nền kinh tế của tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm trên 5%.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định, quốc phòng được củng cố vững chắc. Những kết quả đó là kết tinh của tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chung sức, đồng lòng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh, trong đó MTTQ với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, là nòng cốt tập hợp, đoàn kết các lực lượng, tạo ra sức mạnh to lớn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của nhân dân ta, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, MTTQ các cấp là nơi tập hợp khối đại đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng.  Với tinh thần đó, để chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng Đảng, Nhà nước; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp ý kiến nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tăng cường công tác hòa giải những vấn đề mâu thuẫn trong nhân dân ở địa bàn dân cư…

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h