Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tỉnh Yên Bái

05/02/2020 03:22:29 Xem cỡ chữ Google
Ngày 02/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy, Trưởng chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra vừa ban hành Quyết định số 175/QĐ-BCĐ về việc hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra tỉnh Yên Bái làm việc theo nguyên tắc dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm về những hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp điều hành, chỉ đạo việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hồ hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp trưởng ban và phối hợp với các thành viên khác trong việc chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành lĩnh vực được giao phụ trách và việc thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban Chỉ đạo phân công; Các thành viên Ban chỉ đạo được sử dụng bộ máy giúp việc, phương tiện trang thiết bị làm việc của cơ quan nơi công tác trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo phân công.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn huy động, hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h