Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái: Tích cực tuyên truyền trong đấu tranh phòng, chống ma túy (PCMT), tội phạm ma túy

11/05/2020 09:15:42 Xem cỡ chữ Google
Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an tỉnh đã tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới”.

Một buổi tuyên tuyền phổ biến GDPL

Để công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã phối hợp với ngành công an và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh...Bên cạnh đó, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về phòng, chống tội phạm ma túy; ban hành hướng dẫn phối hợp thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác PCMT tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn; tăng cường nắm tình hình trong nhân dân, từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, hành động của nhân dân trong việc tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tượng như: thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; phát hành các loại tài liệu; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể; tổ chức các buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề; cung cấp các ấn phẩm, băng hình, tranh áp phích về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho các địa bàn khu dân cư; phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, trưởng ban công tác Mặt trận, người có uy tín trong dòng họ, dân tộc, tôn giáo, các vị chức sắc tiêu biểu...vận động nhân dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy gắn với triển khai các nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua các buổi họp thôn, bản, tổ dân phố và các buổi sinh hoạt ở khu dân cư; tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tổ chức cho trên 95% hộ gia đình ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật; đưa công tác phòng, chống tội phạm vào tiêu chí thi đua cuối năm… Ủy ban MTTQ Việt Nam 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã ký kết thi đua và đã triển khai tới 1364 khu dân cư tiến hành cam kết thực hiện tốt công tác Phòng chống tội phạm, phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS mua bán người và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thông qua Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban công tác Mặt trận đã tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về tác hại của ma túy, ảnh hưởng của ma túy đến đời sống, kinh tế, xã hội; phối hợp, nỗ lực cảm hóa, giáo dục người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư; tuyên truyền, thông báo tình hình an ninh trật tự, tình hình ma túy, các thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa trên loa truyền thanh của địa phương; phối hợp với các tổ chức thành viên, ban, ngành, đoàn thể và công an cùng cấp tổ chức trên 360 cuộc tuyên truyền với hơn 72.000 lượt người tham dự. Xây dựng kế hoạch về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, PCMT, HIV/AIDS và tệ nạn mại dâm, mua bán người cho gần 130 người; phối hợp với cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với thời lượng đưa tin, bài, ảnh, phóng sự nhất định về nội dung PCMT, hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, nhất là tính nguy hại của ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới như: cần sa, ketamin, ma túy đá, tem giấy, cỏ Mỹ….

Phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”; Phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, thống kê người nghiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh, cai nghiện bắt buộc nhằm làm trong sạch địa bàn. Theo thống kê, tính đến tháng 5/2019, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 2.632 người nghiện hồ sơ quản lý, trong đó: đang quản lý và điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh là 367 người và có 8 Cơ sở điều trị thay thế bằng Methadone điều trị cho 1.012 bệnh nhân; Phối hợp với ngành Giáo dục cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, phòng chống tội phạm, bạo lực trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Tổ chức tuyên truyền, vận động phòng chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, các đơn vị trực thuộc sở về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết về việc không vi phạm pháp luật về ma túy, các tệ nạn xã hội khác. Gắn giảng dạy kiến thức với công tác tuyên truyền và trách nhiệm của giáo viên, học sinh, sinh viên trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người. Tổ chức lồng ghép 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác Mặt trận trong đó có lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, tệ nam mại dâm cho trên 600 cán bộ làm công tác Mặt trận cấp xã, phường, khu dân cư. Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn mại dâm; phát  trên 9.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và tệ nạn mại dâm. phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình mới”; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống tội phạm, PCMT; phấn đấu 100% khu dân cư được thông tin, tuyên truyền thông qua triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020; Vận động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, đồng thời, xây dựng và duy trì các mô hình khu dân cư tự quản về phòng chống tội phạm, phòng, chống ma tuý, mô hình phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo; duy trì các hình thức tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội do nhân dân cung cấp thông qua “đường dây nóng” “hòm thư tố giác”. Phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở; Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư./.

Thanh Xuân

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h