Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Ghi nhận từ việc tuyên truyền thực hiện quyết định 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

06/08/2020 03:21:10 Xem cỡ chữ Google
Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh Yên Bái có sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh cũng đã làm thay đổi quan niệm về xây dựng gia đình trong thời đại mới.

Cán bộ tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Ngay sau khi tiếp thu Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn MTTQ các cấp chủ động tham mưu cho cấp Ủy cùng cấp ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp tổ chức phổ biến, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 215 của Thủ tướng Chính đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng cùng cấp tuyên truyền hơn 21.045 buổi cho 891.350 lượt người về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; tuyên truyền truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam; kiến thức, kỹ năng về hôn nhân gia đình và xây dựng gia đình văn hóa; kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật trong hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và các nội dung khác có liên quan. Tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam của tỉnh đến năm 2020 theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác gia đình.  Cùng với đó gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồn thời, thường xuyên tuyên truyền giáo dục triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Đề án “tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Ngày gia đình Việt Nam; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng như: Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; tuyên truyền truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam; kiến thức, kỹ năng về hôn nhân gia đình và xây dựng gia đình văn hóa; kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật trong hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và các nội dung khác có liên quan. Tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam của tỉnh đến năm 2020 theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác gia đình.

Tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Phát huy tốt vai trò tích cực của các tổ chức thành viên, các già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng báo dân tộc, đồng bào tôn giáo để kịp thời tham mưu với cấp ủy, phản ánh với chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh ngày từ cơ sở.

Trong 5 năm qua, MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh nội dung tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Công tác gia đình được tập trung triển khai tích cực, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổ chức và duy trì tốt hoạt động các mô hình, góp phần vào kết quả chung của cuộc vận động và chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ công tác tuyên truyền, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư nhận thức rõ được gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường hình thành nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp chống lại các tệ nạn xã hội. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các mục tiêu quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn MTTQ các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn, khu dân cư duy trì tốt 180 mô hình tại 9 huyện, thị, thành phố; 80 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”. 54 mô hình cấp tỉnh điểm Khu dân cư tự quản về phòng chống tội phạm và HIV/AIDS, mô hình điểm "Khu dân cư tự quản không tái trồng cây thuốc phiện", "Khu dân cư tự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông";...Các mô hình hoạt động có hiệu quả, các khu dân cư làm điểm đều chấp hành tốt công tác DS-KHHGĐ. Thông qua các mô hình ở khu dân cư đã góp phần nâng cao nhận thức về công tác gia đình. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các ban ngành chức năng phát 33.000 tờ rơi tuyên truyền vận động đồng bào không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không sinh con thứ 3, từng bước nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc.

Kết quả công tác phối hợp tuyên truyền làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: Tại địa bàn 48 xã của huyện Mù Cang Chải Trạm Tấu và Văn Chấn triển khai mô hình can thiệp giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tổ chức 225 buổi truyền thông nói chuyện chuyên đề cho trên 9000 lượt người, thực hiện 430 buổi tuyền truyền lồng ghép cho 19.350 lượt người, phát 20.000 tờ rơi và tuyên truyền 440 lượt trên hệ thống đài truyền thanh huyện, xã; huyện Trạm Tấu đã phối hợp với chương trình phát triển vùng thành lập 14 câu lạc bộ giáo dục cha mẹ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tổng số 280 người tham gia. Lồng ghép tuyên truyền thông qua sinh hoạt ở thôn, bản, khu dân cư về các nội dung như: mất cân bằng giới tính khi sinh, những hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh trong tương lai được 820 buổi với 35.650 người tham dự; tư vấn nhóm được 324 lần với gần 14 nghìn người tham gia. Lồng ghép tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện, phát thanh xã về mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình,không lựa chọn giới tính khi sinh được 2.037 lượt.

Tuyên truyền trong việc kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp thu chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ với một số nội dung: Tuyên truyền tới mọi người, mọi nhà về thực hiện hương ước, quy ước về việc cưới, việc tang và lễ hội. Xây dựng đạo đức, lối sống gắn liền với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc, các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn khu dân cư. Thường xuyên phối hợp tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân, duy trì các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng của các dân tộc ở địa phương.

Cùng với đó công tác chăm sóc giáo dục trẻ em được các cấp, các ngành, các hộ gia đình trong xã hội đặc biệt quan tâm chăm sóc về giáo dục, văn hóa, tinh thần.  MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền tháng hành động vì trẻ em, triển khai ở hầu hết các địa phương trong tỉnh; Phối hợp với các tổ chức thành viên, thăm và tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, hiếu học, học giỏi. Trong năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chi hỗ trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh và các nguồn khác với tổng số tiền hơn 95 triệu đồng. Trong đó, đã tặng 94 suất học bổng trị giá 37 triệu đồng cho 94 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại Liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó tỉnh Yên Bái năm 2017 (50 suất, trị giá 15 triệu đồng) và năm 2018 (44 suất, trị giá 22 triệu đồng)...phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - tập đoàn Vingroup, các sở, ban, ngành có liên quan triển khai “Quỹ Học bổng Vingroup” năm 2019 tiếp tục gia hạn hỗ trợ cho 35 cháu, học sinh, sinh viên giỏi, hiếu học nhưng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với số tiền 500.000đ/ tháng/cháu, với tổng số tiền hỗ trợ cho 9 tháng học là 170.100.000đ. Năm 2020, phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - tập đoàn Vingroup tiếp tục gia hạn học bổng cho 45 học sinh, sinh viên với tổng số tiền hỗ trợ gần 300 triệu đồng. Góp phần tiếp sức cho các cháu trên con đường học tập và lập nghiệp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở y tế tạo điều kiện, xây dựng nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh liên tục từ gia đình đến bệnh viện; tuyên truyền vận động cộng đồng, gia đình làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh; các chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản khi mang thai được tư vấn về dinh dưỡng cho mẹ và bé, trao đổi kinh nghiệm học hỏi trong khi mang thai. Đáp ứng các nhu cầu và quyền cơ bản của bà mẹ và trẻ sơ sinh, ngăn chặn và đẩy lùi các yếu tố rủi ro xảy ra, xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh để bà mẹ và trẻ sơ sinh được hưởng các chế độ ưu việt, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện về mọi mặt. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, hàng năm MTTQ tỉnh triển khai hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các huyện, thị, thành phố tuyên truyền tổ chức kỷ niệm nhằm tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình; mỗi người hãy tổ chức sum họp gia đình, tổ chức liên hoan gặp mặt các thành viên trong gia đình nhằm ôn lại truyền thống nề nếp gia phong là điều hết sức cần thiết và ý nghĩa, gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, từng bước đưa “Ngày gia đình” vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam. Cùng với đó, thực hiện Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp tuyên truyền phổ biến sâu rộng luật pháp, chính sách về phòng chống bạo lực gia đình. Truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của gia đình, từ đó nhận thức của người dân có những chuyển biến rõ rệt.

 Qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần xây dựng gia đình các dân tộc tỉnh Yên Bái no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội; từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội. Gia đình văn hóa, ông bà mẫu mực, cháu con thảo hiền, hiếu học, gia đình làm kinh tế giỏi đã trở thành động lực tạo nếp sống tốt đẹp trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư./.

Đình Quý - Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h