Tin Hoạt động >> Chính trị

Những kết quả đạt được và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong năm 2020

20/12/2020 12:17:59 Xem cỡ chữ Google
Xuất phát từ nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội; là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Năm 2020, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là: "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận, đặc biệt là gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Ủy ban MTTQ tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020.

Theo đó 100% MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, công chức cơ quan ký cam kết thực hiện 6 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống MTTQ Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức MTTQ toàn tỉnh trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể, thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay có 180 tập thể, 30 hộ gia đình và 102 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Trong các mô hình đã đăng ký, có những mô hình rất cụ thể, sát thực tiễn công tác mặt trận và phù hợp với tình hình cơ sở, như: mô hình chức sắc, chức việc tiêu biểu trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mô hình toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo xanh - sạch - đẹp; mô hình khu dân cư điển hình trong xây dựng nông thôn mới; mô hình Ủy ban MTTQ xã tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp;  mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến như mô hình điển hình chùa cảnh văn hóa tại 3 Chùa: Tùng Lâm, Linh Long, Minh Pháp thành phố Yên Bái; mô hình điển hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại huyện Văn Yên và thành phố Yên Bái. Cá nhân điển hình tiên tiến như Bà Tráng Thị Nhà, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca huyện Trấn Yên; Ông Giàng A Dao, xã Bản Mù.... Điển hình tiêu biểu người Công giáo như Ông Phạm Văn Ngọc, Trưởng Ban họ giáo thị trấn Cổ Phúc huyện Trấn Yên; Ông Đỗ Lâm Triết, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên.

Cùng với đó, MTTQ các cấp xác định, việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 phải đi vào chiều sâu, thực chất, có sức lan tỏa mạnh mẽ, là một trong những  giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, nhất là thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương thông qua việc làm và hành động cụ thể là Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020.

Muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, tập hợp nhân dân phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư để triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, Phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, MTTQ các cấp đã hoàn thành 198 công trình, phần việc chào mừng Đại hội trong đó cấp tỉnh hoàn thành 7 công trình, 4 phần việc, 01 mô hình cấp huyện 26 công trình, phần việc; cấp xã 160 công trình, phần việc.  Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, MTTQ các cấp tập trung thực hiện Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  Tiếp tục phối hợp tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua công tác tuyên truyền có gần1.500 hộ dân hiến trên155.000 m2 đất; Trên 20.000 ngày công LĐ và đóng góp tiền, vật liệu xây dựng... trị giá trên 207 tỷ đồng để sửa chữa và làm mới gần 100km đường bê tông liên thôn, 12 cống, 01 cây cầu, 900 đoạn đường hoa, lắp đèn chiếu sáng 2.700m đường nông thôn, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 70/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, duy trì củng cố, nhân rộng 204 mô hình điểm trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Phối hợp với các tổ chức thành viên duy trì thực hiện tiêu chí về môi trường tại các xã đạt NTM năm 2019 và 10 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020, trong đó MTTQ tỉnh chủ trì thực hiện tại 16 xã; thành lập 09 Tổ tự quản bảo vệ môi trường, trao 300 chiếc chổi cọ và 10 thiết bị thu gom rác thải cho xã Hạnh Sơn. Nhằm nâng cao chất lượng của các tổ tự quản và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Uỷ ban MTTQ tỉnh đã triển khai xây dựng, hướng dẫn các tiêu chí đánh giá mô hình tự quản tiêu biểu ở thôn (bản), tổ dân phố.; vận động thành lập Tổ hợp tác. Đến nay, có 828/2.400 tổ tự quản được đánh giá tiêu biểu, đạt 34,50 %; vận động, ra mắt thành lập 54 Tổ hợp tác; vận động các nguồn lực giúp đỡ 29 hộ thoát nghèo tại xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa bàn xã đạt trên 6%.

Công tác An sinh xã hội được chú trọng: đã vận động tiếp nhận số tiền trên 30 tỷ đồng. Trong đó đã phân bổ hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 1.000 nhà ĐĐK với tổng giá trị đầu tư hơn 100 tỷ đồng (từ nguồn lực hỗ trợ ASXH đã vận động được cùng với nguồn gia đình đóng góp và hỗ trợ thêm từ các nguồn khác).

Tiếp tục tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và nhân dân tích cực tiêu dùng hàng hóa trong nước, duy trì các mô hình phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đặc điểm sinh thái của từng vùng, bảo tồn và khai thác hiệu quả nguồn gen cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân đạt kết quả tích cực; nội dung phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ…Năm 2020, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 784 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 80.000 người tham dự; có trên 3.900 lượt phát biểu. Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành giám sát trên 2.900 cuộc với nội dung tập trung giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và rà soát, lập danh sách chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19… Bên cạnh đó, việc làm nhà cho người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra đã nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Ngay từ đầu năm, MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã hiệp thương thống nhất và tổ chức 14 hoạt động giám sát, trong đó MTTQ tỉnh thực hiện 4 nội dung, đặc biệt tổ chức Giám sát việc triển khai thực hiện Quy định 124 của Ban Bí thư đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và CBĐV tại 4 huyện và 16 xã. Tổ chức 02 Hội nghị phản biện xã hội và phối hợp tham gia 03 Hội nghị. Các ý kiến phản biện của MT và các đoàn thể đều được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, góp phần nâng cao chất lượng văn bản.

Để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2021 đạt hiệu quả, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 một cách quyết liệt và đồng bộ hơn. Với tinh thần chủ động rà soát, bám sát tình hình thực tế để xác định nội dung đột phá, lựa chọn nội dung có tính khả thi cao để thực hiện, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; Nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu; góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục có hiệu quả những mặt hạn chế, yếu kém, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h