Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/02/2021 10:28:30 Xem cỡ chữ Google
Nhằm quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, 03 đột phá chiến lược, 07 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 thành chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ từ tỉnh tới cơ sở, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra với mục tiêu: Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và củng cố tổ chức, bộ máy của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo vì sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đó là:

Đồng chí Giàng A Tông- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh thăm mô hình phát triển kinh tế xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Đẩy mạnh việc mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm; lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò của MTTQ trước nhân dân. Tăng cường vận động, tập hợp và phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người uy tín trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt công tác đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tìm cách chia rẽ nội bộ nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc"thôn, tổ dân phố nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hng năm; không ngừng khơi dậy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư; giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân theo phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” Phấn đấu hàng năm có 100% số thôn, tổ dân phố tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

 Tiếp tục tuyền tuyền trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát hiện và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ.

2. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống, tham gia xây dựng và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tập trung vận động nhân dân tham gia các đề án, dự án, mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã để phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, nông lâm nghiệp, tham gia các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, nhất là trong việc cưới, việc tang, trong giao tiếp ứng xử..., nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa; xây dựng các xã, phường, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa hằng năm, xây dựng từng gia đình, từng thôn, tổ dân phố có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; chung sức, đồng lòng cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội hằng năm.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với mục tiêu không ngừng nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực, thể hiện lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; đề cao  trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tiêu dùng hàng Việt Nam. Tuyên truyền các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; nâng cao trách nhiệm việc sản xuất, tiêu dùng hàng Việt Nam; hình thành nếp sống tốt đẹp trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân thành phố.

Tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân, các tập thể, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”. Đổi mới phương thức thực hiện vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” chủ động vận động, tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực đạt hiệu quả. Phấn đấu hàng năm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội các cấp đạt từ 10 tỷ đồng trở lên; Mỗi năm xây dựng từ 50 nhà Đại đoàn kết và giúp đỡ ít nhất 50 hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cứu trợ, từ thiện, nhân đạo, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, hỏa hoạn.

Phối hợp với các cơ quan báo chí, tuyên truyền, các phương tiện truyền thông của tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát hiện kịp thời, biểu dương, động viên, khen thưởng, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện các phong trào thi đuayêu nước và các cuộc vận động.

3. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát cán bộ, đảng viên theo tinh thần, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị chính đáng của nhân dân; lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tạo sự đồng thuận, thống nhất của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TU, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TU, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy đinh về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã, hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quy định số 124-QĐ/TU, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Hằng năm MTTQ các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Chủ động tham gia và giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và bình đẳng, lựa chọn người có đủ đức, đủ tài tham gia vào bộ máy chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử. Thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát và đầu tư của cộng đồng, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của nhân dân.

 Thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động hàng năm giữa MTTQ với HĐND, UBND và với các tổ chức thành viên. Phát huy vai trò của các Hội động tư vấn của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong triển khai các hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt kết quả.

4. Củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh tới cơ sở có lập trường chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn đạt chuẩn, có tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân. Thường xuyên kiện toàn và phát huy vai trò hoạt động của các tổ hoà giải, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Triển khai nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội giai đoạn 2020-2025”. Hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành phát huy mọi nguồn lực để triển khai thực hiện công tác Mặt trận.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, sắp xếp, kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cấp cơ sở. Đổi mới các kỳ họp của Ủy ban MTTQ các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả bám sát thực tiễn địa phương, tình hình đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố.

Chỉ đạo hiệu quả chương trình phối hợp hành động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, thực hiện lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát huy vai trò chủ động của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, thi đua- khen thưởng, xây dựng các mô hình điểm, các điển hình tiên tiến, qua đó rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Mặt trận.

5. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng về chủ trương Đại đoàn kết toàn dân tộc, quan điểm đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Mở rộng quan hệ hợp tác, đoàn kết hữu nghị với các tổ chức quốc tế, cá nhân, người Việt Nam ở nước ngoài thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị nhằm giới thiệu, quảng bá về quê hương Yên Bái, những chính sách về kêu gọi đầu tư của tỉnh, tạo dựng mối quan hệ và sự hiểu biết của người nước ngoài về đường lối phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức, cá nhân, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để Yên Bái phát triển; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện giúp đỡ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao dân trí, đời sống vật chất và tinh thần, ổn định cuộc sống.

Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác các bên cùng có lợi giữa tỉnh Yên Bái và các nhà đầu tư mới cũng như một số tỉnh, thành phố các nước đã có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Yên Bái trên tinh thần truyền thống đoàn kết hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng phát triển. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc của Việt Nam./.

 

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h