Tin Hoạt động >> Thi đua - Khen thưởng

Toàn văn phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn

08/03/2021 09:54:40 Xem cỡ chữ Google
Sáng 6/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua -Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động!

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát động thi đua năm 2021.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa hội nghị!

 

Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 với mục tiêu tổng quát là: "Thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép": vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"; Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng" và Chỉ thị của Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

 

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019- 2025”. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.

 

3. Quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Chương trình hành động số 02/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Phấn đấu hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trọng tâm là: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,3%; cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: nông, lâm nghiệp, thủy sản 22%; công nghiệp - xây dựng 29%; dịch vụ 44,5%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người 45 triệu đồng; trồng rừng 15.500 ha; 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 21.500 tỷ đồng; số lượt khách du lịch 900.000 người, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 620 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa 220 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển 18.000 tỷ đồng; thành lập mới 275 doanh nghiệp; 60 hợp tác xã và 1.000 tổ hợp tác; tỷ lệ đô thị hóa 20,28%; tốc độ tăng năng suất lao động 5,51%...

 

4. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo định hướng phát triển: "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Thực hiện mạnh mẽ ba đột phá chiến lược, trọng tâm là cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững nhằm tăng thu ngân sách; thực hiện hiệu quả Đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách; xây dựng kịch bản chi tiết, phấn đấu vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2021. Cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư; ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2025, các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

 

5. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân trong những ngành chủ lực, có lợi thế của tỉnh; phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới với lộ trình phù hợp, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển sản xuất công nghiệp, chú trọng đối với các ngành công nghiệp chế biến; phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn nhằm từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

 

6. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập". Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh trên 2,05%, giải quyết việc làm cho 19.500 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,8%, tuổi thọ trung bình người dân đạt 73,7 tuổi, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 57,3%. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân gắn với thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững. Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tổ chức dạy học phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

7. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nội chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hoàn thành tuyển quân năm 2021. Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh phức tạp, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh; phấn đấu giảm tai nạn giao thông, tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

 

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ, hướng vào cải cách chế độ công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức "chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính”. Tăng cường các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; phấn đấu tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ 02-04 bậc, chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) tăng 02 bậc; tiếp tục cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển.

 

9. Tiếp tục xây dựng các điển hình tiên tiến, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng. Đặc biệt quan tâm đến công tác phát hiện và tuyên truyền để tạo sự lan tỏa và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch cho giai đoạn, xây dựng chỉ tiêu điển hình tiên tiến trong việc phát hiện, nhân rộng cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và từng chi, đảng bộ cơ sở, từ đó đánh giá theo từng năm và cả giai đoạn.

 

10. Đổi mới công tác tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp, các khối, cụm thi đua của tỉnh. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện điển hình tiên tiến; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu và chịu trách nhiệm trong bình xét khen thưởng. Đổi mới việc đánh giá khen thưởng gắn với đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức theo từng tháng, từng quý và theo nguyên tắc "Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”, khen thưởng theo tinh thần "Đúng người, đúng việc, đúng thành tích và tiêu chuẩn”.

 

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát phương châm và chủ đề hành động của năm 2021, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua đã đề ra./.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h