Tin Hoạt động >> Thi đua - Khen thưởng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025

29/03/2021 10:22:03 Xem cỡ chữ Google
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy, vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU  tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tập trung quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm chỉ đạo và định hướng tại Đại hội thi đua yêu nước các cấp để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, là biện pháp góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

 

Thường xuyên đổi mới nội dung và các phong trào thi đua yêu nước, tập trung hướng về cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ cấp bách của địa phương, đơn vị; phát động thi đua với các hình thức phong phú, hấp dẫn; xây dựng kế hoạch triển khai bài bản, chi tiết, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, dàn trải với các giải pháp cụ thể. Trong đó tập trung:

 

- Thi đua thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

- Thi đua thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc

 

Thi đua xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc.

 

- Thi đua xây dựng và nhân rộng các mô hình “gia đình hạnh phúc” “khu dân cư hạnh phúc”, “lớp học hạnh phúc”, “trường học hạnh phúc”, “cơ quan, đơn vị hạnh phúc” nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

 

- Thi đua trong ứng dụng tiến bộ khoc học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và xây dựng đô thị thông minh.

 

- Thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho nhân dân.

 

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể đổi mới công tác tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua khen thưởng, đổi mới việc đánh giá khen thưởng gắn với đánh giá xếp loại Đảng viên, CBCCVC, theo từng tháng, từng  quý và theo nguyên tắc “giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” trên cơ sở đánh giá đúng để khen thưởng theo tinh thần “đúng người, đúng việc, đúng thành tích và tiêu chuẩn”.

 

Đổi mới tổ chức, hoạt động của các Khối, cụm thi đua, trao đổi học tập kinh nghiệm, các làm hay và hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết cùng nhau phấn đấu, thi đua. Nghiêm túc trong chấm điểm, bình xét thi đua, tránh nể nang, thiên vị, luân phiên làm mất tính tiêu biểu và hiệu quả của công tác thi đua.

 

Đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, đặc biệt quan tâm đến công tác phát hiện, tuyên truyền để tạo sự lan tỏa và thúc đẩy phong trào thi đua. Thực hiện việc củng cố, sắp xếp tinh gọn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng; nghiêm túc trong đôn đốc, kiểm tra, sơ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện các phong trào thi đua; việc biểu dương, tôn vinh và phê bình trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng./.

Đoàn Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h