Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái trong Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

20/04/2021 02:42:06 Xem cỡ chữ Google
Theo quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam có quyền và trách nhiệm tham gia công tác bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có 98 điều thì có 40 điều quy định về vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử. Đến thời điểm hiện tại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện cơ bản công tác của Mặt trận Tổ quốc các cấp về bầu cử theo quy định, trong đó:

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp để thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh thành lập 03 tiểu ban (tiểu ban tuyên truyền; tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế; tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ). Ban Thường vụ cấp huyện thành lập 9 Ban chỉ đạo, cấp ủy cấp xã thành lập 173 Ban chỉ đạo; thành lập 9 Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 173 Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; thành lập 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại 02 đơn vị bầu cử, thành lập 15 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 15 đơn vị bầu cử; thành lập 60 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện tại 60 đơn vị bầu cử; thành lập 998 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã tại 998 đơn vị bầu cử; Ủy ban nhân dân 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã phê chuẩn 1.154 khu vực bỏ phiếu; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.154 Tổ bầu cử tương ứng với 1.154 khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Công tác tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban bầu cử cùng cấp thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp và các thôn, tổ dân phố trong tỉnh tổ chức 1.306 hội nghị với sự tham gia của trên 105 nghìn cử tri để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (Trong đó: 10 hội nghị đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và hội nghị 82 hội nghị đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh). Các hội nghị ở nơi cư trú tổ chức đảm bảo đúng thời gian, thành phần, số lượng đại biểu; nội dung, thủ tục, trình tự theo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương và Uỷ ban MTTQ tỉnh.

           Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đều có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực, uy tín. Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; Có mối quan hệ mật thiết với nhân dân; 100% cử tri có mặt tại các hội nghị cử tri nơi công tác cũng như nơi cư trú thể hiện sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm ngày (17/4), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thống nhất lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đối với 8 người đảm bảo cơ cấu và thành phần theo luật định. Trong đó, dân tộc kinh 01 người, dân tộc thiểu số 07 người; nữ 06 người; trẻ tuổi 06 người, ngoài Đảng 01 người, tái cử 01 người; thành phần: Khối Đảng 01 người, khối chính quyền 03 người, Mặt trận Tổ quốc 01 người, tổ chức thành viên Mặt trận: 03 người. Thống nhất lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 97 người đảm bảo cơ cấu và thành phần theo luật định. Trong đó: dân tộc thiểu số 39 người, chiếm 40,2%; nữ 34 người, chiếm 35,05%; trẻ tuổi dưới 40 tuổi có 44 người, chiếm 45,36%; tôn giáo 2 người, chiếm 2,06%; ngoài Đảng 12, người chiếm 12,36%. Thành phần: khối Đảng 25 người, khối chính quyền 47 người, Mặt trận 03 người, tổ chức thành viên Mặt trận 08 người, doanh nghiệp 02 người, tôn giáo 02 người, thành phần khác 10 người.

           Về công tác giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức giám sát (đợt 1) tại 9/9 huyện, thị, thành phố về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy việc tổ chức các hội nghị hiệp thương tại các địa phương bảo đảm về thời gian, thành phần tham dự, nội dung hiệp thương thực hiện đúng trình tự, yêu cầu, tạo sự đồng thuận thống nhất cao, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đảm bảo đúng quy trình, người được giới thiệu đều được tín nhiệm cao. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát đợt 2 và đợt 3 theo quy định, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

          Để góp phần vào thành công cuộc bầu cử, trong thời gian tới MTTQ các cấp tiếp tục triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau cơ bản sau:

          1. Tập trung tuyền truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

          2. Tổ chức cho cư tri và nhân dân học tập nắm vững luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND để cư tri thấy rõ trách nhiệm, quyền hạn, tự mình tham gia bầu cử để lựa chọn người xứng đáng bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  thực sự là ngày hội của toàn dân.

          3. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cư tri để các ửng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, ửng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử.

          4. Tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tram giám sát bầu cử theo kế hoạch. Tổ chức nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân để báo cáo cấp ủy, chính quyền. Kịp thời đấu tranh, phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, kích động, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái thành công./.

Kim Tuyến

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h