Tin Hoạt động >> Phong trào

MTTQ các cấp: Tuyên truyền việc xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”

02/08/2021 02:45:20 Xem cỡ chữ Google
Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống và Nhân dân trong tỉnh về các chuẩn mực con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền trong hệ thống MTTQ.

Ảnh minh họa (nguồn Báo Yên Bái).

Nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc... ” và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tuyên truyền mục tiêu tổng quát được tỉnh xác định trong Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 9/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đó là: Tập trung xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, năng lực sáng tạo, trách nhiệm công dân và sự tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mơi và phát triển; phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, ý chí tự lực, tự cường, yêu quê hương, đất nước, thấm nhuần tinh thần dân tộc, vừa mang đặc trưng văn hóa, con người Việt Nam, vừa thấm đậm nét riêng của con người Yên Bái, sẵn sàng cùng cộng đồng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần với 05 chuẩn mực: Thân thiện, Nhân ái, Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập; xác định đây là những việc mỗi người dân cần làm hằng ngày trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phát triển bản thân. Cụ thể:

- Thân thiện: Có lối sống gần gũi, niềm nở, tôn trọng, đối xử tốt, chân thành với người khác; luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người khác khi cần thiết; văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh.

- Nhân ái: Biết yêu thương, tôn trọng mọi người, có lòng bao dung, vị tha, bảo vệ chân lý, lẽ phải; sống có nghĩa có tình, tương trợ giúp đỡ anh em, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp và những người xung quanh; có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, luôn gắn kết với người khác trong tình yêu thương; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Đoàn kết: Luôn có ý thức đoàn kết, liên kết, có trách nhiệm xây dựng và gìn giữ mối quan hệ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, góp sức cùng cộng đồng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”; bình đẳng, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính; sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, gia đình với người khác và cộng đồng.

- Sáng tạo: Chủ động nghiên cứu, tìm tòi cái mới, hữu ích từ thực tế công việc và cuộc sống; từ đó mạnh dạn áp dụng trong học tập, lao động, sản xuất và cuộc sống để giải quyết công việc nhanh chóng, đạt hiệu quả, năng suất, chất lượng cao.

- Hội nhập: Luôn học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng của bản thân để nắm bắt thời cơ, chủ động tham gia các hoạt động và phát triển cùng cộng đồng; nỗ lực học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, hiểu biết pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, của tỉnh; tích cực, chủ động giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh với bạn bè trong nước và quốc tế.

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Nhiệm vụ chung

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về các chuẩn mực con người Yên Bái thông qua nhiều hình thức sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang Thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Gắn nội dung nhiệm vụ xây dựng con người Yên Bái với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng”, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Chú trọng giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Phát động các phong trào thi đua xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, gắn với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và phong trào thi đua tạo môi trường văn hóa, động lực tinh thần cho người dân tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thiện, phát triển bản thân theo các chuẩn mực “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm tổ chức đánh giá việc triển khai kế hoạch và bình xét các cá nhân đạt được tiêu chí xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” để kịp thời biểu dương, khen thưởng tạo sự lan tỏa trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện các mục tiêu cụ thể theo 5 chuẩn mực xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Chủ trì, phối hợp giám sát và phản biện xã hội theo Kế hoạch của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021 với 12 nội dung: Giám sát về cách thức chọn mẫu, lập danh sách và kết quả điều tra chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Theo chương trình phối hợp giữa Bộ Nội vụ - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam)… Chủ trì phản biện xã hội 03 nội dung dự thảo về  (1) Quy định một số nội dung chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. (2) Dự án lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 của cấp huyện. (3) Đề án về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

Hướng dẫn, hỗ trợ duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động tổ tự quản, tổ tự quản tiêu biểu, thành lập mới các tổ tự quản, tổ hợp tác; Thực hiện các tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 75 xã đã được công nhận nông thôn mới (trong đó 19 xã do MTTQ tỉnh giúp đỡ)13 xã dự kiến công nhận nông thôn mới trong năm 2021(trong đó 4 xã do MTTQ chủ trì).

Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11). Có trên 95% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết; 90% khu dân cư tổ chức tốt cả phần Lễ và phần Hội.

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền 90% cán bộ, Đoàn viên, Hội viên và Nhân dân thực hiện đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ... Phấn đấu năm 2021 giảm 20% số cặp tảo hôn.

MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Phấn đấu 68% thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 81% hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá; 88% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo chỉ tiêu của tỉnh./.

Phùng Huy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h