Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ giám sát việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại Huyện Mù Cang Chải

08/09/2021 09:33:23 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kết luận số 37-KL/TU, ngày 23/12/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn chỉnh, ban hành triển khai, thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2021; Kế hoạch số 171/KH-MTTQ-BTT ngày 22/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về giám sát việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 209/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 22/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại huyện Mù Cang Chải.

Đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Mù Cang Chải

Thực hiện Kết luận số 37-KL/TU, ngày 23/12/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn chỉnh, ban hành triển khai, thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2021; Kế hoạch số 171/KH-MTTQ-BTT ngày 22/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về giám sát việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 209/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 22/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại huyện Mù Cang Chải.

Từ ngày 18 - 22/8/2021, Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam do Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực làm Trưởng đoàn; các thành viên đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Thanh tra tỉnh và lãnh đạo, cán bộ Ban Dân chủ - Pháp luật  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  đã triển khai giám sát việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW tại Huyện ủy Mù Cang Chải và Đảng bộ một số  xã: Lao Chải, Chế Cu Nha, Mồ Dề, Nậm Khắt và Púng Luông, kết quả cụ thể như sau:

I- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Đối với cấp huyện

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư

Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Từ năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy thường xuyên triển khai, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện; định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy định với Ban Thường vụ Huyện ủy. Đến nay, 100% các xã, thị trấn trực thuộc đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, trong đó đưa nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên vào nhiệm vụ giám sát thường xuyên của cấp ủy.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tích cực tuyên truyền, phổ biến thực hiện các văn bản, quy định, hướng dẫn của cấp trên về thực thi nhiệm vụ và thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, trọng tâm là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bám sát các chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị”, chỉ đạo cán bộ đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện giám sát đến các xã, thị trấn; phân công cán bộ theo dõi, phụ trách công tác giám sát.

- Việc công khai, minh bạch theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Huyện ủy Mù Cang Chải chỉ đạo 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017, thường xuyên quán triệt 27 biểu hiện suy thoái về tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 19 điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư quy định trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai các nội dung theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết và thực hiện công tác giám sát thông qua việc triển khai tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, trên các phương tiện truyền thông của huyện, xã, công khai niêm yết tại trụ sở, thông qua các buổi tuyên truyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tại các xã, thị trấn tại các buổi họp thôn, tổ dân phố.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ công chức, viên chức và đảng viên trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, công vụ đạo đức nghề nghiệp. Kết quả từ năm 2019 đến nay đã xem xét, xử lý khiển trách 106 đảng viên, trong đó có 30 trường hợp là người đứng đầu cấp ủy các cấp (khiển trách 16 đồng chí, cảnh cáo 08 đồng chí, cách chức 01 đồng chí và khai trừ ra khỏi đảng 05 đồng chí). Qua đó, đã  góp phần  đấu tranh, ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

- Việc thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 22/9/2020 của Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế làm việc; tự rèn luyện đạo đức lối sống, giữ gìn phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị,… Qua giám sát của MTTQ và các đoàn thể, cơ bản đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết, pháp luật. Không có ý kiến, kiến nghị nào của MTTQ, các đoàn thể nhân dân liên quan đến cán bộ lãnh đạo các cấp đến mức phải kiểm tra, xử lý kỷ luật.

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu

Xác định nội dung nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu là một trong những nội dung quan trọng, hàng năm Huyện ủy Mù Cang Chải đã đưa nội dung “nêu gương” vào kế hoạch đột phá, trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để triển khai thực hiện. Kịp thời quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, Quy định số 101- QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản và tập trung chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo đúng yêu cầu của Tỉnh ủy. Sau kiểm điểm đã xây dựng kế hoạch khắc phục, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, việc cần làm ngay, xác định rõ thời gian, phân công trách nhiệm cho tổ chức và cá nhân thực hiện. 

- Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/HU, ngày 10/4/2017 của Huyện ủy về xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của tập thể cơ quan, của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 31/3/2017 về tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện theo đúng hướng dẫn,… từ năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2015 - 2020; quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo đảm bảo chất lượng.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, gắn kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, (trong đó: Huyện ủy kiểm tra, giám sát 16 cuộc; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra, giám sát 4 cuộc tại các tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy). Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá những ưu điểm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.  

- Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với người đứng đầu; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết các điểm nóng, các vụ, việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị nhất là những vụ việc nhân dân quan tâm

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2021, Cấp ủy chính quyền của huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp nhận, xem xét, giải quyết 151  đơn thư theo đúng thẩm quyền, (trong đó, có 1 đơn tố cáo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải về vi phạm pháp luật và đạo đức lối sống, có 02 đơn liên quan đến người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã).

- Việc thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giám sát việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất trong sáng, lành mạnh, tâm huyết với công việc, tận tụy phục vụ nhân dân, luôn “gần dân, trọng nhân dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

- Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trên địa bàn

Hàng năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đều xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Năm 2019 và 2020, phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia 02 cuộc giám sát về việc triển khai Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại xã La Pán Tẩn và tiểu ban kiểm tra, giám sát của Khối; tổ chức 01 đợt kiểm tra, giám sát triển khai các hoạt động của Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn và Ủy ban MTTQ huyện. Phối hợp với Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện giám sát công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các xã Nậm Khắt, Chế Tạo và Hồ Bốn. Qua giám sát, cơ bản đội ngũ cán bộ, lãnh đạo xã, thị trấn đều chấp hành tốt quy chế làm việc và các quy định về công chức, công vụ; thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ giao.

- Việc tiếp thu và khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Sau hội nghị kiểm điểm hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó xác định giải pháp và thời gian cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm đảm bảo theo tiến độ đề ra.

2. Đối với cấp xã

- Đơn vị được giám sát đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch giám sát; xây dựng báo cáo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác giám sát; bố trí địa điểm làm việc và mời các thành phần tham gia cuộc giám sát theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

- Cấp ủy cấp xã đã ban hành các văn bản, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nội dung giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giám sát được các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Thường xuyên chỉ đạo công khai, minh bạch các nội dung 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 19 điều đảng viên không được làm,…để nhân dân được biết và giám sát.

- Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên trong hoạt động giám sát và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

- Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của Nhân dân trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian qua đã có chuyển biến rõ, các thông tin phản ánh, ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân đều được các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời cho Nhân dân biết, qua đó đã tạo thêm sức mạnh, sự đồng thuận của nhân dân trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đã góp phần chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

II- TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

- Việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt định kỳ của một số ít tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chưa thực sự thường xuyên; một số cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ sở còn lúng túng trong xác định khâu đột phá, những việc trọng tâm, những việc cần tập trung chỉ đạo. Việc xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng bộ một số xã còn chung chung chưa sát với thực tiễn sau kiểm điểm, chưa xác định rõ trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân.

- Việc công khai kết luận thanh tra, kiểm tra có nơi chưa thực hiện đầy đủ  theo qui định, mới chỉ được thực hiện tại buổi làm việc sau thanh tra, kiểm tra.

- Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên chưa thực sự rõ nét, hiệu quả chưa cao; còn nhầm lẫn giữa giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư với Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Chưa phát huy tốt vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong việc cung cấp thông tin, phản ánh của Nhân dân về trách nhiệm nêu gương, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên nhất là đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

- Hoạt động của một số Ban Thanh tra nhân dân các xã còn hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

- Chế độ thông tin, báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW của một số cơ sở chưa đảm bảo quy định.

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Một số cấp uỷ cơ sở chưa nhận thức đầy đủ, tầm quan trọng, sự cần thiết về thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, Quyết định số 99-QĐ/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW; chưa phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của hệ thống chính trị. Sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp ở cấp cơ sở có mặt còn hạn chế.

Chưa phát huy tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể ở thôn, bản và Nhân dân trong việc giám sát và cung cấp thông tin phản ánh đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm đạo đức lối sống, đạo đức công vụ.

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên đã đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Việt Phương

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h