Tin Hoạt động >> Phong trào

Yên Bái tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020

29/11/2021 09:37:30 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Yên Bái.

Giai đoạn 2016-2020 triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm; mức sống người dân được cải thiện; bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.Qua 5 năm, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên 19.600 tỷ đồng, trong đó kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững từ ngân sách trung ương trên 1.200 tỷ đồng, kinh phí thực hiện chính sách giảm nghèo và lồng ghép từ các dự án, đề án gần 18.400 tỷ đồng. Năm 2021, toàn tỉnh huy động trên 2.800 tỷ đồng thực hiện công tác giảm nghèo. Đặc biệt, 5 năm qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, trong đó, tổng kinh phí thực hiện Chương trình 30a tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải trên 470 tỷ đồng. Đối với Chương trình 135, tỉnh Yên Bái hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí thực hiện trên 760 tỷ đồng.

Sau 05 năm, toàn tỉnh đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 32,21% vào đầu nhiệm kỳ xuống còn 7,04% vào cuối năm 2020, tỷ lệ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản chỉ còn 0,19%. Bình quân giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ giảm hộ nghèo toàn tỉnh đạt 5,03%/năm. Cuối năm 2020, tỉnh Yên Bái có tỷ lệ hộ nghèo cao thứ 13 toàn quốc (cải thiện 7 bậc so với đầu nhiệm kỳ) và cao thứ 11 so với khu vực Trung du và miền núi Phía Bắc. Đối với hai huyện 30a (Trạm Tấu và Mù Cang Chải), tỷ lệ hộ nghèo trong 05 năm giảm 41,61%bình quân mỗi năm giảm 8,32%, (giảm từ 75,12% đầu năm 2016 xuống còn 33,51% vào cuối năm 2020)đạt 138,6% so với mục tiêu của tỉnh, giảm gấp 2,08 lần so với mục tiêu giảm nghèo của cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí  Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác giảm nghèo. Yên Bái có nhiều cách làm hay và sáng tạo, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch triển khai công tác giảm nghèo, đồng thời, ban hành các chính sách đặc thù tạo sinh kế, thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần thực hiện phân loại các hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo; chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo bền vững; xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2020 – 2025, trong đó tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển sản xuất, liên kết vùng thiết yếu phục vụ dân sinh, phát triển các hoạt động sản xuất, tạo sinh kế cho người nghèo, ưu tiên phát triển sản xuất, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm của người dân. Cùng với đó, huy động hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tăng cường sự tiên phong của cấp ủy, chính quyền, phân công đảng viên, cán bộ giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên; khơi dậy văn hóa vươn lên, khát vọng sáng tạo để người dân có ý chí tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo; xây dựng phương án đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; triển khai đồng bộ 3 chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo không trùng lặp, đảm bảo mục tiêu của 3 chương trình để đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chương trình của Trung ương về giảm nghèo; cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Để tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới với các phong trào thi đua sâu rộng, lan tỏa trong toàn xã hội. Đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc chủ động đóng góp công sức, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đưa việc thực hiện giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trở thành nhu cầu, là khát vọng của các tầng lớp nhân dân; Quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nhất là y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn tại các huyện nghèo, địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đối với các xã, thôn, bản không còn là xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt là không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình thoát nghèo; Tiếp tục vận động, huy động đa dạng các nguồn lực để tăng cường hỗ trợ cho công tác giảm nghèo. Đồng thời, thực hiện hiệu quả việc lồng ghép nguồn lực của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả, tính bền vững trong hoạt động giảm nghèo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Các cấp, các ngành cần quán triệt sâu sắc quan điểm xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trong mỗi giai đoạn triển khai thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo có những mục tiêu cũng như khó khăn, thách thức mới, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giảm nghèo của các địa phương. Vì vậy, nhiệm vụ cần thiết trước mắt là cần chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh Covid-19, đồng thời, triển khai đồng bộ, cụ thể các giải pháp để ứng phó với dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Giàng A Tông phát biểu tham luận tại Hội nghị. 

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái phát động ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Yên Bái; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h