Tin Hoạt động >> Tuyên giáo

MTTQ các cấp: Tuyên truyền xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN gắn kết mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

17/12/2021 03:20:42 Xem cỡ chữ Google
Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN là một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, với mục tiêu góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN “cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua các hoạt động hợp tác hướng tới con người, xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội nhằm đạt được tình đoàn kết và thống nhất lâu bền giữa các quốc gia và người dân ASEAN thông qua việc tạo dựng một bản sắc chung và một xã hội chia sẻ, đùm bọc, hoà thuận và rộng mở, nơi cuộc sống và phúc lợi của người dân được nâng cao”. Cộng đồng Văn hóa – Xã hội tập trung nhiều vào khía cạnh con người, vào những nội dung thiết thực với cuộc sống của toàn thể người dân trong khu vực. Việc đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN sẽ thúc đẩy sự gắn kết người dân giữa các quốc gia, khuyến khích người dân tham gia vào tiến trình xây dựng Cộng đồng; đồng thời bổ trợ tích cực cho việc xây dựng hai trụ cột còn lại.

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về các lĩnh vực liên quan đến Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN như nâng cao nhận thức, trách nhiệm năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức của các cấp, các ngành, các địa phương và người dân trong việc tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá chương trình, chính sách, pháp luật và các hoạt động liên quan đến người dân; Đặc biệt chú trọng thực hiện các chính sách, tổ chức các hoạt động liên quan cho người yếu thế, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh; Tăng cường cải cách hành chính nhằm thực hiện hiệu quả các dịch vụ công trong quá trình phục vụ người dân; các hoạt động liên quan đến sức khỏe, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa môi trường, biến đổi khí hậu; Tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc như tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện những cơ chế, chính sách bảo đảm sự phát triển mọi mặt của các dân tộc thiểu số; tôn trọng và phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp truyền thống của các dân tộc, của các tôn giáo đi đôi với loại trừ các hủ tục lạc hậu; Vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”; vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và Chương trình an sinh xã hội tỉnh Yên Bái.

Thông qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong quá trình thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN đến năm 2025Kết quả, 100% cán bộ, công chức trong hệ thống MTTQ các cấp được học tập, quán triệt; trên 90% Nhân dân được phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chương trình kế hoạch của tỉnh về xây dựng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN.

 Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập gắn với chương trình An sinh xã hội và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách của tỉnh về an sinh xã hội, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực; các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng…

Công tác tiếp nhận ủng hộ và phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19"; Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Yên Bái; Ngày 28/5/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã ra Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Đến nay, MTTQ tỉnh vận động, tiếp nhận, quản lý nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 11 tỷ đồng và phân bổ kinh phí hỗ trợ trên 2,8 tỷ đồng

 Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

MTTQ và các tổ chức thành viên ngay từ đầu nãm đã xây dựng chương trình, kế hoạch; tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung của các cuộc vận động do Ðảng, Nhà nýớc, MTTQ phát động đến các tầng lớp nhân dân, bằng nhiều hình thức tuyên truyền như panô, băng rôn, áp phích, báo, đài, nhất là thực hiện cuộc vận động lớn do MTTQ phát động: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tiếp tục phối hợp tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức và duy trì tốt hoạt động của các mô hình, góp phần vào kết quả chung của cuộc cuộc vận động và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay đã có 1.451/2.696 tổ tự quản tiêu biểu (đạt 53,8% vượt 18,8% so với chỉ tiêu giao). Tiếp tục xây dựng mới và duy trì các mô hình tự quản nâng tổng số mô hình hình hiện có là 3.144 tổ tự quản; thành lập mới 29/20 tổ hợp tác (đạt 145%); Tiếp tục vận động triển khai thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 19 xã đã được công nhận nông thôn mới và 4 xã dự kiến công nhận nông thôn mới trong 2021. Cơ quan MTTQ tỉnh tổ chức đoàn CBCC cơ quan tham gia hoạt động “Ngày thứ 7 cùng dân” tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn ra quân vệ sinh môi trường, trồng các tuyến đường hoa, đắp lề đường giao thông nông thôn, cùng nhân xây dựng nông thôn mới.

Công tác an sinh xã hội: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-MTTQ-BTT ngày 13/2/2021 triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và Chương trình an sinh xã hội tỉnh Yên Bái năm 2021. Đến nay Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 10 tỷ đồng; tham mưu phối hợp phân bổ số tiền trên 13,3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo và các chương trình an sinh xã hội; trong đó, tham mưu phối hợp huy động trên 8,2 tỷ đồng để tặng quà cho 15.372 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán (tiếp nhận, phân bổ qua MTTQ cấp tỉnh số tiền trên 5,4 tỷ đồng); vận động, tiếp nhận phối hợp triển khai xây dựng, hỗ trợ làm mới 115 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng (69 nhà thực hiện theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 16/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, về hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 và năm 2021; 21 nhà thực hiện theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái; 25 nhà từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam).

Tổ chức 04 đoàn công tác đi kiểm tra kết quả xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có công từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, nguồn xã hội hóa cấp tỉnh năm 2020-2021 do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ và việc vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn Quỹ ngoài ngân sách nhà nước do MTTQ quản lý tại 18 xã, phường, thị trấn; 9/9 huyện,thị, thành phố.

Ban Cứu trợ các cấp nắm tình hình thiệt hại, báo cáo tình hình và thăm hỏi hỗ trợ nạn nhân bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn tại các địa phương trong tỉnh; Ðã phối hợp các cơ quan liên quan phân bổ số tiền 1,083 tỷ ðồng hỗ trợ ngýời dân bị ảnh hýởng bởi thiên tai trên ðịa bàn tỉnh (Hỗ trợ di dời 72 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ với số tiền 1,080 tỷ đồng Hỗ trợ 01  hộ gia đình có nhà ở bị cháy số tiền 03 triệu đồng).

Việc thực hiện mục tiêu triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững được MTTQ các cấp tuyên truyền lồng gắn với tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11). Kết quả, toàn tỉnh có 1.324/1.364 thôn, tổ dân phố tổ chức Ngày hội đại đoàn kết, đạt 97,1%; trong đó có 1.209/1.364 thôn, tổ dân phố tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội đạt 88,6%; có 40 thôn, tổ dân phố không tổ chức ngày hội do tình hình dịch bệnh covid -19. Trong ngày hội, phần lễ được tổ chức trang trọng; phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, qua đó bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương tạo khí thế sôi nổi trong Ngày hội.

 Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện công tác đối ngoại nhân dân dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần đưa mối quan hệ giữa tỉnh Yên Bái với các đối tác truyền thống và các đối tác khác ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, các hoạt động góp phần tiếp tục tăng cường sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác phát triển toàn diện. MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ tăng cường ký các thỏa thuận quốc tế, tranh thủ vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho tỉnh, năm 2021, kiều bào của tỉnh đã gửi lượng kiều hối có giá trị ước tính trên 1.500.000 USD, chủ yếu là từ xuất khẩu lao động về giúp người thân tại quê hương. Công tác văn hóa đối ngoại được MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp đến du khách đến với Yên Bái.

Công tác kiểm tra, giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách về văn hóa, xã hội tại địa phương

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-MTTQ ngày 18/12/2020 về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2021. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành 276 cuộc giám sát (cấp tỉnh 11 cuộc, cấp huyện 70, cấp xã 195, trong đó chủ yếu là giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại địa phương. MTTQ tỉnh phối hợp tham gia 12 cuộc giám sát với các cơ quan, đơn vị. Sau giám sát, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn giám sát đều được các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện đánh giá cao và được tiếp thu, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, quyền lợi của người dân được đảm bảo, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, phường, thị trấn và các tổ hòa giải ở cơ sở trong toàn tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, được tập huấn nghiệp vụ, hàng tháng tổ chức giao ban nắm tình hình, thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến, phối hợp hòa giải, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành giám sát 1.935 cuộc, nội dung chủ yếu tập trung vào giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, công tác bầu cử.

Tham gia phản biện xã hội đối với 02 dự thảo các ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã được cơ quan soạn thảo và tiếp thu, chỉnh sửa, góp phần nâng cao chất lượng văn bản và đảm bảo tính khả thi khi được triển khai thực hiện.

Thời gian tới MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trýõng, ðýờng lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nýớc và các chýõng trình, kế hoạch của tỉnh về xây dựng cộng vận Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN đến năm 2025 cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia cùng với các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai có hiệu quả các chính sách về y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa, thông tin, khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh nhằm mục tiêu phục vụ người dân, hướng vào người dân, khuyến khích người dân tự vươn lên, tiếp cận kiến thức về văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe hướng đến hội nhập quốc tế.

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu về các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, thông tin, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho người dân; đảm bảo hướng vào người dân, phục vụ người dân, hướng đến xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

Với những nhiệm vụ đề ra, tin tưởng rằng, các mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN sẽ được MTTQ các cấp tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả. Góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc nâng cao mức sống cho nhân dân. Cũng như quảng bá hình ảnh đẹp về vùng đất và con người Yên Bái đếnvới  bạn bè ASEAN và bạn bè quốc tế, thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết với Cộng đồng ASEAN, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập với khu vực và quốc tê của tỉnh./.

 

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h