Tin Hoạt động >> Phong trào

Tân Đồng: Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

28/12/2021 03:04:11 Xem cỡ chữ Google
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình để từ đó chủ động tham gia, không “trông chờ, ỷ lại” trong xây dựng nông thôn mới.

Nhà văn hóa của xã Tân Đồng

Trên cơ sở hiệp thương, phối hợp hoạt động với các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng nông thôn mới và thực hiện lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng chủ động tổ chức nhiều lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ Mặt trận; triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Với mục tiêu hoạt động hướng về cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tham gia các Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới theo hướng thiết thực, bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ Mặt trận tiến hành tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình và người dân về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trước hết là những tiêu chí có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân … 

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh phối hợp tổ chức tốt việc giám sát thực hiện những chính sách về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; phối hợp cấp ủy, chính quyền hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Ở các thôn tại xã Tân Đồng việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm cũng góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới.

 Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Đồng đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân cùng tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và chính quyền Tân Đồng xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành 5/5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

 

Tân Đồng là xã vùng I của huyện Trấn Yên. Toàn xã có 8 thôn với tổng số dân toàn xã là trên 3.900 người, trong đó có trên 40% là đồng bào dân tộc Dao. Ngay sau khi xã Tân Đồng đạt chuẩn Nông thôn mới, Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức đoàn thể xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã thông qua các cuộc họp tại xã, thôn, các buổi sinh hoạt của hội, đoàn thể nhằm giúp cán bộ, nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, vai trò của chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Hạ tầng kinh tế xã hội của xã tiếp tục được đầu tư. Các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế xã hội như quy hoạch, giao thông, thủy lợi… được đầu tư đảm bảo phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 5 tuyến đường giao thông từ trục thôn trở lên được lắp đặt hệ thống biển báo tại các vị trí giao nhau, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng theo quy định. Các tuyến đường trục thôn, xóm và đường liên thôn, xóm được bê tông hóa đạt 100%. Hàng năm xã đã xây dựng kế hoạch triển khai và duy tu bảo dưỡng nâng cấp nâng cao hiệu quả sử dụng và kéo dài tuổi thọ của các tuyến đường bê tông trên địa bàn; hàng tháng tiến hành vệ sinh mặt đường, khơi thông cống rãnh tại các thôn.

 

Đối với nhóm tiêu chí sản xuất - thu nhập - hộ nghèo: Vận động tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất, mở rộng vùng sản xuất hàng hóa tập trung với với sản phẩm chủ lực cây Quế là cây chủ lực trên toàn xã có 1.900 ha, trong đó phát triển trồng 800 ha quế hữu cơ; phát triển mạnh về trồng dâu nuôi tằm hiện có 78 ha dâu; phát triển tiểu thủ công nghiệp, mở rộng các cơ sở xản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ. Thành lập 02 doanh nghiệp; 01 hợp tác xã và 27 tổ hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Trong sản xuất đã tích cực triển khai các chương trình chính sách hỗ trợ, các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. Thường xuyên đẩy mạnh Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đời sống của người dân đã từng bước được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 48,04 triệu đồng/người/năm. Xã còn 12 hộ nghèo, tỷ lệ 1,2% (trong đó có 02 hộ nghèo đa chiều, tỷ lệ 0,2 %).

Đối với nhóm tiêu chí về giáo dục - y tế - văn hóa được quan tâm. Hệ thống giáo dục trên địa bàn xã đã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ II, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS mức độ II. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, học nghề là 224/234, đạt 95,73%. Trạm y tế xã có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tỷ lệ dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt 96%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,7%(3.777/3.905 người). Trong nhiều năm liền xã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa gắn với xây dựng NTM hàng năm được nâng lên.

Đối với nhóm tiêu chí về môi trường, tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn xã đạt 77,9%. Trên địa bàn có 34 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ngoài cánh đồng. Các bể được Chi cục bảo vệ môi trường hỗ trợ xây dựng và lắp đặt, đảm bảo quy cách theo đúng quy định. Các tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát, trồng hoa, cây cảnh.

Đối với nhóm tiêu chí về an ninh trật tự - hành chính công, trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người trái pháp luật, không có công dân thường trú ở xã phạm tội nghiêm trọng trở lên, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Xã đã thực hiện niêm yết kịp thời, đầy đủ, khoa học các thủ tục hành chính. 100% các thủ tục được giải quyết trước hạn, đúng hạn, cập nhật kịp thời, đầy đủ vào hệ thống phần mềm Cổng Dịch vụ công của tỉnh đảm bảo đúng quy định. Trên địa bàn đã xây dựng được 2 mô hình điển hình trong cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Tân Đồng đã chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân về những công trình xã hội hóa để Nhân dân biết, Nhân dân bàn, Nhân dân làm, Nhân dân quyết định, Nhân dân giám sát và Nhân dân thụ hưởng. Đặc biệt nội dung công khai các thủ tục hành chính qua đó góp phần cải tiến lề lối, tác phong, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức đối với Nhân dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo trong công việc, là tiêu chí đánh giá phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, theo đó đã phát huy tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là giám sát việc huy động và sử dụng các nguồn lực của Nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và công tác vệ sinh môi trường. Qua giám sát cho thấy việc huy động, sử dụng các nguồn lực của chính quyền xã Tân Đồng đều đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch phù hợp sức dân, được Nhân dân đồng thuận ủng hộ; công tác cải cách hành chính đã được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Tại Hội nghị  Chiều 22/12, với tinh thần khách quan, dân chủ, các ngành thành viên Hội đồng thẩm định  xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh thống nhất xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên đã hoàn thành 5/5 nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Đăng Luận - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định đề nghị UBND huyện Trấn Yên và UBND xã Tân Đồng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; lựa chọn công trình phúc lợi đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng; xây dựng kế hoạch, dự kiến thời gian và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Từ những kết quả đạt được, đã khẳng định vai trò quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, vì không chỉ đóng góp thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới mà còn là cầu nối gắn kết giữa ý Đảng, lòng dân, cùng phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng quê hương Tân Đồng ngày càng phát triển.

 

Mai Hiên

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h