Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

ĐẢNG VIÊN CHI BỘ MTTQ TỈNH PHÁT HUY VAI TRÒ TIÊN PHONG GƯƠNG MẪU THAM MƯU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ỦY BAN MTTQ TỈNH NĂM 2021

14/01/2022 08:23:49 Xem cỡ chữ Google
Dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh, Chi bộ bám sát nhiệm vụ chính trị của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết của chi bộ cơ quan; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu cho Đảng đoàn lãnh chỉ đạo các tổ đảng, phối hợp với Ban chuyên môn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chỉ đạo triển khai thực có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong năm 2021. Ban hành các chương, trình kế hoạch công tác năm, qúy, tháng trên từng nhiệm vụ cụ thể và hoàn thành thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác như sau:

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - đơn vị đạt thưởng ở mức 8 thuộc khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18

Ủy ban MTTQ các cấp đã tập trung nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp,  nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 13/Ctr-MTTQ-BTT thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và CTHĐ số 09/Ctr-MT-BTT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; vận động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trọng tâm là việc thực hiện CTHĐ số 18-CTr-TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy; hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh, thực hiện việc đồng thuận đăng ký và tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền, quản lý và tổ chức tốt hoạt động lễ hội trong bối cảnh phòng chống dịch. MTTQ và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tổng kết nhiệm vụ năm 2020, phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh và các địa phương.

Công tác nắm bắt tình hình nhân dân trong dịp diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai thực hiện tốt. Hằng tháng, hằng quý MTTQ tập hợp báo cáo và dư luận xã hội gửi Trung tâm dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổng hợp ý kiến nhân dân tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, ý kiến đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua hệ thống MTTQ cơ sở và các tổ chức thành viên.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền và nghiên cứu dư luận xã hội giai đoạn 2019 - 2024; tăng cường chủ động việc cung cấp nguồn tin chính thống cho nhân dân. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương xây dựng gần 1.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền, trong đó đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trên 400 tin, bài tuyên truyền về kết quả xây dựng khối đại đoàn kết của tỉnh Yên Bái. Trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa thích ứng an toàn với dịch bệnh để phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo cán bộ đảng viên của chi bộ thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng kế hoạch, hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh về tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác phòng chống dịch và ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống, dịch ở địa phương. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận và phân bổ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng và nhiều hàng hóa  khác. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan trong việc vận động, tiếp nhận, quản lý nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phân bổ kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chi hỗ trợ với tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng, nguồn kinh phí vận động được quản lý, chi và sử dụng đúng mục đích trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Kế hoạch 146/KH-MTTQ-BTT ngày 26/2/2021 thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung của các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ phát động đến các tầng lớp nhân dân, bằng nhiều hình thức tuyên truyền như panô, băng rôn, áp phích, báo, đài, tiếp tục phối hợp tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức và duy trì tốt hoạt động của các mô hình. Kết quả MTTQ các cấp đã vận động nhân dân hiến trên 854 nghìn m2 đất giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho các chương trình dự án quốc gia và của tỉnh, gần 200.000 ngày công, 3,724 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng và mở rộng trên 255 km đường giao thông, xây dựng mới và sửa chữa 04 nhà văn hóa, 01 cổng làng văn hóa, phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng 9,3 km đường hoa, tuyến đường thắp sáng đường quê. Đến nay, đã có 03 đơn vị cấp huyện đạt nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ; 87/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (56%), 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 14/23 phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh được công nhận là “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, đạt tỷ lệ 60%.  Phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân Yên Bái về chất lượng môi trường sống năm 2021 tại 9 huyện, thị, thành phố. Kết quả khảo sát trên 92,4% đánh giá chất lượng môi trường sống của tỉnh khá tốt.

MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai tốt việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dựng  Quỹ “Vì người nghèo”, tiếp nhận trên 10 tỷ đồng; phối hợp phân bổ số tiền trên 13,3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Trong đó, tiêu biểu là phối hợp huy động trên 8,2 tỷ đồng để tặng quà cho 15.372 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán (tiếp nhận, phân bổ qua MTTQ cấp tỉnh số tiền trên 5,4 tỷ đồng); hỗ trợ làm mới 115 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng.

Ban Cứu trợ các cấp nắm tình hình thiệt hại, báo cáo tình hình và thăm hỏi hỗ trợ nạn nhân bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn tại các địa phương trong tỉnh; Đã phối hợp các cơ quan liên quan phân bổ số tiền 1,083 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai sâu rộng các Chỉ thị, Thông tri, Kế hoạch của tỉnh và Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu; Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và các hội nghị để ứng cử viên vận động bầu cử; tổ chức giám sát bầu cử; đẩy mạnh đa dạng hóa công tác tuyên truyền về bầu cử. Kết quả toàn tỉnh có 590.080/590.291 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,96%. Đối với Đại biểu Quốc hội, đã bầu được 6 đại biểu (bao gồm 2 đại biểu Trung ương và 4 đại biểu địa phươngNhìn chung, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp đã thu được kết quả tốt đẹp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-MTTQ ngày 18/12/2020 về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2021. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành 276 cuộc giám sát (cấp tỉnh 11 cuộc, cấp huyện 70, cấp xã 195, trong đó chủ yếu là giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại địa phương. MTTQ tỉnh phối hợp tham gia 12 cuộc giám sát với các cơ quan, đơn vị. Sau giám sát, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn giám sát đều được các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện đánh giá cao và được tiếp thu, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, quyền lợi của người dân được đảm bảo, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức CTXH tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 25/5/2021 về “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, MTTQ tỉnh triển khai chương trình hành động số 12/CTr-MTTQ về thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 100% các tổ chức đoàn thể tỉnh và MTTQ cấp huyện đã tổ chức triển khai ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/2/2021 về thành lập các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, các thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Quyết định số 188/QĐ-MT-BTT ngày 2/3/2021 về việc phân công lãnh đạo và thành lập tổ công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn; Kế hoạch số 151/KH-MT-TCT ngày 09/3/2021 về triển khai các hoạt động giúp đỡ xã phụ trách  năm 2021. Từ đầu năm đến nay, tổ công tác đã thực hiện 21 chuyến công tác đến xã để dự sinh hoạt và làm việc với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã, tham gia các hoạt động thăm tặng quà, ngày thứ bảy cùng dân. Qua đó thống nhất về cách thức phối hợp và thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã. Chủ động, kịp thời trao đổi thông tin để giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn xã. đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã. Tổ chức khảo sát, lập danh sách các gia đình hộ nghèo, xác định nguyên nhân, nhu cầu để giúp đỡ, qua đó có 60 hộ đăng ký thoát nghèo. Theo đó đã phối hợp tuyên truyền, huy động các nguồn lực giúp đỡ được 48 hộ thoát nghèo đạt tỷ lệ trên 300% so với kế hoạch. Tặng 5 xuất quà trị giá 2,5 triệu đồng cho các cháu học sinh nghèo có thành tích trong năm học 2021-2022; hỗ trợ làm nhà ở cho 05 hộ nghèo trên địa bàn xã với số tiền 170 triệu đồng (Trong đó có 01 nhà thực hiện theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 16/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh); vận động Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái hỗ trợ xây dựng cổng trào vào trung tâm xã Sơn Lương với số tiền 30 triệu đồng; hỗ trợ xi măng xây dựng 10 lò đốt rác trị giá 11,5 triệu đồng; tham gia hoạt động “Ngày thứ 7 cùng dân” về vệ sinh môi trường, trồng các tuyến đường hoa, đắp lề đường giao thông nông thôn...Qua đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã hoàn thành các chỉ tiêu xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021.

Với những kết quả nêu trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/11 nhiệm vụ, chỉ tiêu giao trong Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, được Tỉnh ghi nhận đánh giá cao (mức 8/10). Kết quả ấy thể hiện quyết tâm cao của hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh, vai trò tiên phong, gương mẫu trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên chi bộ MTTQ Việt Nam tỉnh, sự lãnh chỉ đạo toàn diện của Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái.

Kim Tuyến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h