Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Bác Hồ với Yên Bái - Yên Bái với Bác Hồ

25/09/2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Người đã để lại muôn vàn tình thương yêu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Sinh thời, Người đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm sâu sắc tới Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân các dân tộc Yên Bái.

Yên Bái đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

25/09/2017

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã khẩn trương xây dựng, kịp thời ban hành đồng bộ hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo theo định hướng chỉ đạo về nội dung và tiến độ thực hiện của Trung ương, có sự vận dụng, cụ thể hóa và bổ sung, phù hợp với thực tiễn địa phương.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h