Tình hình kinh tế xã hội

Báo cáo công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021