Tình hình kinh tế xã hội

Báo cáo công tác Mặt trận tháng 4, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022