Tuyên truyền tập hợp khối ĐĐK

Yên Bái: MTTQ các cấp đoàn kết dân tộc thực hiện Nghị quyết 35 của Đảng

27/07/2023

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phát huy cao vai trò, trách nhiệm tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với thực tiễn hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đổi mới nhận thức về công tác tuyên truyền, cổ động trong giai đoạn hiện nay

30/03/2023

ừ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác tuyên truyền, cổ động là công cụ hữu hiệu, vũ khí sắc bén trong việc phổ biến, truyền bá, tập hợp và cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng trong các thời kỳ khác nhau, đặc biệt là những nhiệm vụ chính trị trong sự nghiệp đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay.

Mặt trận Tổ quốc các cấp hướng về cơ sở

03/07/2018

Để công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả, mặt trận Tổ quốc các cấp đã lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt của các chi, tổ hội, các đoàn thể, các buổi tiếp xúc cử tri, nói chuyện chuyên đề;

Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2018): Phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết lực lượng

18/05/2018

Để góp phần thực hiện mục tiêu "Xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”, thời gian tới, mặt trân Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017): MTTQ tỉnh Yên Bái - Tổ chức liên minh chính trị vững chắc, tập hợp khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trong tỉnh

21/11/2017

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò, vị trí của mình, thực sự là tổ chức liên minh chính trị vững chắc, tập hợp khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trong tỉnh; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các cuộc kháng chiến, kiến quốc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Văn Yên phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc

12/09/2017

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc được Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Văn Yên xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h