Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Yên Bái ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật đặc xá năm 2018

03/04/2019 10:02:26 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai thi hành Luật đặc xá năm 2018. Theo đó, xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Tuyên truyền thông qua các Hội nghị tập huấn (Ảnh minh họa)

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật. Tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã ăn năn, hối cải, mong muốn được hoàn lương; nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân trong việc xoá bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người được đặc xá, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, hòa nhập với gia đình và cộng đồng, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Tỉnh Yên Bái sẽ tập trung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến Luật; Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về đặc xá; tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố triển khai Kế hoạch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho các hội viên và quần chúng nhân dân.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật ở địa phương; Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã quan tâm, tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hoà nhập cộng đồng./.

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h