Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM >> Phong trào

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh: Triển khai các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

18/03/2021 02:20:51 Xem cỡ chữ Google
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chủ đề năm 2021.

Chi bộ cơ quan MTTQ tỉnh được công nhận mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Theo đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ý thức tự giác, những cách làm hay, sáng tạo, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các Cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động bằng hành động cụ thể, góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2021, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trở thành nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống MTTQ các cấp. Thông qua nghiên cứu, học tập, chuyên đề nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên, công chức MTTQ phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

 

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc tham gia các hội nghị học tập, quán triệt do cấp ủy tổ chức, gắn với yêu cầu tự giác nghiên cứu học tập, liên hệ học tập và làm theo Bác trong thực tiễn của mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ các cấp; Kết hợp giữa "Xây""Chống", động viên, khuyến khích với giám sát, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp và phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Vừa qua, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh đã Triển khai các nội dung đột phá và nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 đó là:

Về Nội dung đột phá

Tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan Mặt trận Tổ quốc về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng văn hóa, đạo đức  trong Đảng, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo; cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân gắn với yêu cầu xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và gia đình hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm

(1) MTTQ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; chủ động, tích cực nhận diện và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái thù địch, nhất là trên Internet và mạng xã hội; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, nội quy cơ quan.

(2) Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với xây dựng và phát triển văn hoá, con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo; góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

(3) MTTQ các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục triển khai trong năm 2021 do MTTQ chủ trì phát động; Thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

(4) Phổ biến tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện học tập chuyên đề năm 2021 và phối hợp với các cơ quan thông tin của địa phương xây dựng các chuyên mục, tin bài tuyên truyền trên hệ thống thông tin của tỉnh đặc biệt là trên Trang thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các hình thức vận dụng chuyên đề sáng tạo, linh hoạt với từng đối tượng tại các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

(1) Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đối với thế hệ trẻ. Trọng tâm là tuyên truyền, cổ vũ động viên kịp thời việc thực hiện nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chủ đề năm 2021; kết quả xây dựng, nhân rộng, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến; kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Gắn việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021); 30 năm Ngày tái lập tỉnh Yên Bái (01/10/1991 - 01/10/2021) và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2021.

(2) Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện (gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2021), cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

(3) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc yêu cầu đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chỉnh trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp vào chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Thực hiện tốt Kết luận số 18- KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về việc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2021 theo hướng dẫn của cấp trên./.

Thảo Nhi

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h