Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Yên Bái: "05" tạo chuyển biến trong Đảng

16/05/2022 03:25:07 Xem cỡ chữ Google
Đến nay, Yên Bái có 3.358 mô hình, 2.787 điển hình đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 ở 3 cấp tỉnh, huyện và cơ sở.

Triển khai thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Trước tiên là việc chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương. 

 

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức tốt điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và Hội nghị chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với tỷ lệ 99,2% cán bộ chủ chốt tham gia học tập tại các điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở và 100% cán bộ chủ chốt các cấp được học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 của Trung ương. 

 

Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Hướng dẫn số 21 về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII, đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ; biên soạn tài liệu học tập chuyên đề năm 2021 của tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị” để tổ chức học tập, thảo luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. 

 

Kết quả, 100% các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền thực hiện chuyên đề năm 2021 thông qua tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng và hội nghị báo cáo viên cấp ủy nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2021; 100% cấp ủy chỉ đạo tổ chức các hội nghị học tập đối với cấp ủy cơ sở qua sinh hoạt chi bộ và học tập trực tuyến; 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện và tương đương đã hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 98,14%; 100% cấp ủy đã chỉ đạo và hướng dẫn cán bộ, đảng viên tham gia học tập viết bài thu hoạch cá nhân nộp về cấp ủy, tổ chức đọc, nhận xét, đánh giá bài thu hoạch theo yêu cầu, đảm bảo 100% bài thu hoạch được đánh giá từ đạt yêu cầu trở lên. 

 

Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. 

 

Hướng dẫn việc tổ chức học tập, thảo luận những nội dung cơ bản, cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề cũng như sinh hoạt của các đoàn thể, cơ quan, đơn vị. 

 

Qua đó, nâng cao ý thức tự giác, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy khát vọng phát triển quê hương và đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

 

 

 

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá về tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. 

 

Theo đó, 100% cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã cụ thể hóa nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân gắn với yêu cầu xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố, thôn, bản và gia đình hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo Bác. 

 

100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm theo quy định với nội dung bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên gắn với chức trách, nhiệm vụ được phân công; xác định rõ hạn chế của bản thân, đề ra hướng khắc phục, sửa chữa được chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành các quy chế, quy định, tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

 

Từ Quy định số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 16 về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nghiêm túc triển khai thực hiện, vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ tỉnh tới cơ sở đã được phát huy mạnh mẽ. 

 

Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền đa dạng, song song với việc phát huy vai trò các cơ quan báo chí; tuyên truyền qua các buổi gặp mặt, tọa đàm, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập huấn mô hình điển hình, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề..., các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh còn quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện chuyển đổi số và triển khai thực hiện thí điểm sử dụng nền tảng số "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”. 

 

Qua đó, cập nhật kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, thông tin thời sự, kinh tế, chính trị và các nội dung về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đến cán bộ, đảng viên. Nhiều đơn vị còn chú trọng phát huy nền tảng của mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Youtube, các trang fanpage của địa phương, đơn vị, đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân... 

 

Điển hình như hệ thống 13 trang fanpage cấp tỉnh và 10 trang fanpage của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và Thành ủy Yên Bái tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút trên 9.800 lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia. 

 

Ngoài ra, Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai nghiêm túc Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải "Búa liềm vàng”) giai đoạn 2021 – 2025 thông qua việc ban hành Kế hoạch số 23 và xây dựng được bộ giải thưởng riêng để động viên, khuyến khích các tác giả, tác phẩm và đơn vị tham gia tích cực. 

 

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy tổ chức triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. Nhờ đó, đến nay, Yên Bái có 3.358 mô hình, 2.787 điển hình đăng ký xây dựng ở 3 cấp tỉnh, huyện và cơ sở. 

 

Thực tế cho thấy, nhờ triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, việc học tập, làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị số 05 đã ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, tạo sự lan tỏa tích cực tới các tầng lớp nhân dân. 

 

Trong đó, nổi bật là sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm nêu gương, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, góp phần củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh và thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Thanh Hương

 

Năm 2021, số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương là 49.620 đồng chí, bằng 90,9% (vượt gần 41%); số cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương là 5.647 đồng chí, bằng 96,9% (vượt gần 27%) so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h