Dân tộc, tôn giáo, đối ngoại >> Dân tộc, tôn giáo, Đối ngoại nhân dân

MTTQ các cấp: Tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

26/05/2020 08:08:23 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kết luận của Tỉnh uỷ Yên Bái về việc tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong đó giao Đảng Đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân về tuyên truyền luật, pháp lệnh, các quy định của Đảng, Nhà nước về hôn nhân, dân số kế hoạch hoá gia đình.

Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là một trong những lực cản của phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển bền vững của vùng DTTS. Đồng thời, là rào cản đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà Việt Nam đã cam kết thực hiện.Do đó cần phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ người DTTS, già làng, trưởng thôn, bản người có uy tín, hòa giải viên, cộng tác viên ở cơ sở trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình, vận động con em, gia đình, dòng họ không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống; vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn tồn tại ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, giảm thiểu và đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dân số, làm suy giảm nòi giống và chất lượng nguồn nhân lực.

Về nội dung cần tập trung tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số khắc phục những quan điểm, nhận thức chưa đúng, những tập tục lạc hậu và trào lưu lấy vợ, lấy chồng sớm hiện nay của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao;

Vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là thế hệ trẻ cần nhận thức đầy đủ và nghiêm túc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; hiểu rõ tác hại về suy thoái giống nòi, bệnh tật, tỷ lệ tử vong cao ở thai nhi và trẻ em, gây ảnh hưởng xấu đến gia đình, dòng họ, xã hội lạc hậu, trì trệ, chậm phát triển của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; góp phần nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;

Gắn tuyên truyền, vận động với việc lồng ghép các hoạt động ngoại khóa ở các trường học và các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình gia đình, dòng họ không có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nhằm nâng cao nhận thức, từng bước hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống;

Ưu tiên đầu tư, bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển KT - XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với những khu vực có tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao, nhằm tạo điều kiện giúp đồng bào DTTS tăng cường khả năng tiếp cận, mở rộng giao thương, giao lưu với cộng đồng, góp phần giảm đến mức thấp nhất tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;

Cấp ủy, chính quyền và các Sở,  Ban, ngành, đoàn thể các cấp chủ động phối hợp, phân công phụ trách triển khai rà soát, thống kê đầy đủ những trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; đánh giá thực trạng và đề xuất các nội dung, giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả để thống nhất triển khai thực hiện trên địa bàn đạt hiệu quả ./.

Phí Yến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h