Tuyên truyền tập hợp khối ĐĐK >> Chính trị

Yên Bái: MTTQ các cấp đoàn kết dân tộc thực hiện Nghị quyết 35 của Đảng

27/07/2023 07:46:07 Xem cỡ chữ Google
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phát huy cao vai trò, trách nhiệm tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với thực tiễn hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cán bộ MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện Văn Yên tham gia tập huấn tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

 

Cùng với việc tuyên truyền vận động và tập hợp quần chúng nhân dân, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện BVNTTT của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần lan tỏa và động viên CBĐV, nhân dân cùng tham gia bằng các hình thức: viết tin, bài, chia sẻ thông tin tích cực với phương châm "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”…

 

Qua đó, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát huy sức mạnh nội lực, sáng tạo và hăng hái thi đua của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 

Ngoài ra, MTTQ các cấp còn phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội với nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lợi ích của nhân dân như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động nhân dân giám sát việc thực hiện những cơ chế, chính sách bảo đảm sự phát triển mọi mặt của các dân tộc thiểu số; tôn trọng và phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp truyền thống của các dân tộc, của các tôn giáo đi đôi với loại trừ các hủ tục, mê tín dị đoan.

 

Đồng thời vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, nâng cao chỉ số hạnh phúc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam. 

 

Nhiều ý kiến phản biện xã hội của MTTQ các cấp đã giúp cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương ngày thêm trong sạch vững mạnh. 

 

Để huy động sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong BVNTTT của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền và nghiên cứu dư luận xã hội giai đoạn 2019 - 2024; tăng cường chủ động việc cung cấp nguồn tin chính thống cho nhân dân nhằm định hướng tốt dư luận xã hội với những thông tin chính thống. 

 

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, MTTQ tỉnh còn phối hợp với cơ quan truyền thông các cấp cung cấp thông tin, đăng tải gần 100 tin, bài phản ánh hoạt động của MTTQ các cấp và trên 300 tin, bài trên Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh. 

 

MTTQ các cấp đã đăng tải và chia sẻ trên 1.000 bài viết trên mạng xã hội. Tại cấp tỉnh, duy trì song song trang Fanpage "Mặt trận Yên Bái” và nhóm "Thông tin công tác Mặt trận tỉnh Yên Bái”; 9/9 trang cộng đồng cấp huyện, 102/173 trang Fanpage MTTQ cấp xã, phường (còn lại là nhóm Facebook); 100% MTTQ các cấp thông tin, tuyên truyền trên các nhóm Zalo. 

 

Kênh thông tin tuyên truyền qua mạng xã hội đã tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của hệ thống MTTQ, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trong năm 2023 và những năm tiếp theo, MTTQ tỉnh đã và đang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

 

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức và phương thức tập hợp vận động, nhân dân; tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát và tham gia đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức của CBĐV; phát huy tốt vai trò của nhân dân tham gia giám sát, phát hiện các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” của CBĐV, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h